Opprinnelig publisert 02.06.22

Forhandlingene mellom SAN/Farmaceutene og Spekter/NMD ble sluttført tirsdag 24. mai kl. 0200, etter 5 dager med forhandlinger.

Lønnsoppgjøret for 2022 innebærer at det skal gis et generelt tillegg til alle medlemmer per 1. april 2022 på 3,9 %. Det ble i tillegg enighet om revidering av viktige deler av overenskomsten.  Endringene i arbeidstids- og lønnssystemet skal fases inn over tid, og vil medføre konkrete endringer for den enkelte ansatte og for det enkelte apotek.

Nærmere om økonomien i oppgjøret

Partene ble til slutt enige om at det skal gis et generelt tillegg på 3,9 % til alle medlemmer, tilbakebetalt fra 1. april 2022. Frontfaget var til sammenligning 3,7 % (årsvekst, 1.1.22-tall).

I tillegg til dette kommer et økonomisk påslag til mange medlemmer for å sikre at timelønnen ved omleggingen ikke synker. Påslaget utgjør 0,71 % av lønnsmassen.

Om endringer i Overenskomsten

Den reviderte overenskomsten er modernisert, forenklet og mer brukervennlig, bedre tilpasset dagens og fremtidens rammevilkår, konkurransesituasjon og arbeidsmarked. Revisjonen har bygget på erfaringer med endringene som skjedde i Virkeavtalen (Apotek 1/Boots), men er mindre omfattende.

Sikring av apotekernes/bestyrernes rettigheter

Apotekere og bestyrere (driftskonsesjonærer) er per i dag ikke omfattet av overenskomsten. Farmaceutene har i de siste oppgjørene lagt ned en betydelig innsats for å inkludere denne gruppen i overenskomsten. I årets oppgjør ble det derfor fremmet krav om å at også driftskonsesjonærer formelt sett skulle få rettigheter etter overenskomsten, slik som medlemmer ansatt i farmasøytstillinger.

For overnevnte gruppe har vi i årets forhandlinger fått protokollert at:

 • Apotekere/bestyrere er sikret rettigheter etter overenskomstens del A kapittel III og V punkt 2 til 5 som personlig ordning. Dette innebærer blant annet rett til full lønn under sykdom/foreldrepenger, rett til den 5. ferieuken, rett til lønn ved omsorgspermisjon, rett til inntil 2 timer fri med lønn ved amming, velferdspermisjoner og kompetanseutvikling.
 • Farmaceutene har rett til å representere apotekere/bestyrere i saker nevnt i Hovedavtalen del II. Dette innebærer blant annet rett til informasjon og drøfting knyttet til omlegginger av viktighet for apotekere/bestyrere og deres arbeidsforhold, og sysselsettingsspørsmål slik som nedbemanninger. Del II inneholder også bestemmelser knyttet til kompetanseutvikling.
 • Det er blitt stadfestet at apotekere/bestyrere har rett til AFP iht. Pensjonsordningen for apotekansatte (POA)

Selv om vi ikke nådde helt frem med det ønskede resultatet, å få apotekere/bestyrere inn i overenskomsten, er dette et stort og viktig steg på veien.

Arbeidstid - endringer

 • Den ordinære arbeidstiden er redusert fra 39 til 37,5 t/uke.
 • Arbeidstid på planen telles 1:1 – det gjør det mer oversiktlig for den enkelte ansatte, og for apotekets leder.
 • Alminnelig avtalt arbeidstid kan tilpasses apotekenes faktiske åpningstider.
 • Det er fortsatt full anledning til å be om tilpasset arbeidstid etter arbeidsmiljølovens regler, dersom man har helsemessige eller sosiale behov for det.
 • Da antall timer per uke reduseres fra 39 til 37,5 uten at grunnlønnen settes ned, vil overtidstillegg, mertidstillegg og ulempetillegg bli mer verdt i kroner og øre

Ulempetillegg og overtid

 • Ulempetillegg (UB-tillegg) i tidsrommet 17-18 (hverdager) og lørdager (13-15) er fjernet, og tillegget på lørdager mellom kl. 15-18 er nå 50 %. Øvrige ulempetillegg er uendret. Lønnsmidlene som var brukt på disse variable tilleggene er brukt til å heve grunnlønnen (timelønn) i forbindelse med omleggingen.
 • Fordelingen mellom satsene er mer logisk sammenlignet med hva som er reell ulempe i dagens arbeidsliv
 • Ulempetillegg skal utbetales og ikke avspaseres (noe også dagens avtale åpner for)
 • Et fåtall apotek med avvikende åpningstider vil likevel få 100 % ulempetillegg avspasert.
 • Overtidstillegg skal utbetales. Det er fortsatt adgang til å avspasere overtidstimene.

Praktisk gjennomføring av omleggingen skal drøftes innen 1. november 2022 av de lokale parter, og det er lagt opp til evaluering innen 1. februar 2023. Dersom evalueringen viser at det har oppstått lønnsmessige skjevheter eller andre uforutsette konsekvenser av de endringene som ble avtalt i årets oppgjør, kan partene se særlig på disse gruppene i lønnsoppgjøret 2023. Dersom du skulle være i denne gruppen, er det viktig at du informerer din arbeidsgiver og HTV-gruppen om dette.

Hvorfor endres ulempe og arbeidstid?

En svakhet i dagens overenskomst er at farmasøyter har en ukentlig arbeidstid på 39 timer. Antall fysiske timer til stede på jobb har imidlertid vært lavere for flere, da ulempetillegg har blitt avspasert. Det har imidlertid vært opp til arbeidsgiver om ulempetillegg skal utbetales eller avspaseres. Innenfor nåværende rammer kunne dermed samtlige farmasøyter i Vitusapotek pålegges 39 t/u fysisk tilstedeværelse, slik tilfellet var i Boots for noen år siden.

Med dagens farmasøytmangel i apotek har faren for dette blitt mer aktuell, og det var viktig for Farmaceutenes hovedtillitsvalgte å sikre at ukentlig arbeidstid ble nedjustert. En reduksjon i arbeidstid har imidlertid en økonomisk kostnad. NMD/Vitusapotek har tatt deler av denne kostnaden selv, men deler av kostnaden er møtt gjennom nye ulempesatser.

Dagens praksis, avspasering av ulempetillegg, har også medført mange avvikende tolkninger og praksiser i landets apotek. Dette har i praktisk gjort det svært vanskelig å kontrollere sin egen arbeidstid og lønn. Med omleggingen skal arbeidstid på plan være forståelig – og telles 1:1. Det gjør det enkelt å kontrollere egen arbeidstid. Antall timer på jobb er det antall timer som skal munne ut i gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid.

Innretningen på ulempesatsene bygger på erfaringer med den tilsvarende omleggingen som skjedde i Apotek 1/Boots i 2018. Med omleggingen i Vitusapotek har man særlig prioritert gruppene som har mye ulempetillegg, og dermed avspaserer mange timer. Disse medlemmene kan forvente en vesentlig høyere utbetaling på lønnsslippen. Medlemmer som ikke tilhører disse gruppene, eksempelvis apotek som stenger kl. 17 eller 18 på hverdager, vil få redusert arbeidstiden uten reduksjon i lønn.

Som en konsekvens av at ulempetillegg ikke lenger avspaseres (men utbetales som lønn), må flere medlemmer ha en større fysisk tilstedeværelse i apoteket. Dette betyr i utgangspunktet at timelønnen «går ned», da de må jobbe flere timer for å få samme lønn. Her har partene blitt enig om at dersom timelønnen (inkl. utbetalte ulempetillegg) er lavere enn dagens timelønn, vil dette kompenseres fullt ut gjennom høyere timelønn/årslønn. Dette har en kostnad på 0,71 % av lønnsmassen. Denne kostnaden dekker arbeidsgiver, og pengene kommer dermed i tillegg til lønnsoppgjøret.

Funksjonstillegg og andre personlige tillegg

 • Funksjonstillegg den enkelte måtte forhandle seg frem til er fjernet. De som har dette tillegget får det bakt inn i årslønnen. Dette gjelder informasjonsfarmasøyttillegget og førsteprovisortillegget. Dette er tillegg som i svært begrenset grad brukes i dag, og ikke noe man kan kreve å få.
 • Vi har forhandlet frem en bestemmelse om at det skal foretas lønnsvurdering ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde, eksempelvis dersom man får nye ansvarsområder av en viss betydning.
 • Andre personlige tillegg blir bakt inn som en del av den faste årslønnen, som er gjenstand for årlige lønnsforhandlinger. Medlemmer med personlig tillegg får dermed regulert dette tilleggsbeløpet hvert år. Dette har ikke vært tilfellet tidligere.

Kompetanseutvalg

Partene har også blitt enige om at det opprettes et kompetanseutvalg, som skal utrede virksomhetens behov for farmasøyters kompetanseutvikling. Utvalget skal oppsummere sin forslag til tiltak i en rapport senest november 2023. Målet er å sikre at farmasøytens faglige kompetanse blir hevet og vedlikeholdt, i større grad enn det som er tilfellet i dag.

Prosessen frem til ny overenskomst

Samarbeid med arbeidsgiver

I hovedoppgjøret 2020 ble det avtalt at partene skulle nedsette et utvalg til å gjennomgå B-delen, og utrede og vurdere endringer i denne. Blant elementene man forventet skulle bli grundig behandlet, var eventuell endring av arbeidstid slik Apotek 1 og Boots har gjort, ulempesatsene og apotekere og bestyreres rettigheter. Du kan lese mer om dette her: Lønnsoppgjøret for Vitusapotek 2020 i havn | Norges Farmaceutiske Forening (farmaceutene.no)

I den forbindelse utarbeidet Farmaceutene en spørreundersøkelse til samtlige medlemmer i NMD («NMD hovedoppgjør 2022»). Gjennom høsten 2021 og våren 2022 har HTV-gruppen og NMD arbeidet med disse emnene, og våre HTV-er har bygd på tilbakemeldingene vi mottok gjennom spørreundersøkelsen.

HTV-gruppen har også gjennomført flere møter med de regionstillitsvalgte for å få ytterligere innspill til arbeidet, og tatt dette med inn i utvalgsarbeidet, som senere forhandlinger skulle bygge på.

Forhandling og aksept

Lokale forhandlinger mellom HTV-gruppen og arbeidsgiver ble gjennomført 27. april, 28. april og 11. mai, uten at de lokale parter kom til enighet. Torsdag 19. mai ble det gjennomført forhandlinger med bistand fra Farmaceutene/SAN og Spekter (som er de formelle avtalepartene). Heller ikke her kom man til enighet, og det gikk videre til såkalte «fase 3»-forhandlinger, hvor SAN og Spekter overtar forhandlingene om overenskomsten.

«Fase 3»-forhandlingene startet mandag 23. mai kl. 10, og forhandlingen varte til tirsdag 24. mai kl. 0200 – 2 timer på overtid. På dette tidspunktet ble man enige om endringer i Overenskomsten. Dersom partene heller ikke på dette tidspunktet hadde blitt enige, ville neste steg vært mekling og eventuelt streik. Dette ville medført at oppgjøret i hele Spekter område 9 ville blitt utsatt, og potensielt at ingen fikk etterbetalt lønn fra 1. april (men først fra tidspunktet den eventuelle streiken ble avsluttet).

Spørsmål og svar

Vi har forståelse for at det fortsatt kan være spørsmål som står ubesvart, og håper at medlemmene kan spille disse inn til oss på bistand@farmaceutene.no. Dersom du har konkrete spørsmål knyttet til endring av arbeidstid og/eller ulempe og hvordan dette vil påvirke deg, bør du ta kontakt med NMD/Vitusapotek.