Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige lidelser for mange pasienter. En av de vanligste årsakene til pasientskader skyldes feil bruk av legemidler. Bedre tilgang til farmasøyter kan bidra til å forebygge eventuell feilbruk hos pasienter, pårørende og annet helsepersonell. 

For å forankre Farmaceutenes politikk bredere er det utviklet policy­dokumenter på følgende temaer: 

Arbeidsmiljø

Farmaceutene arbeider for et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv hvor den enkeltes ressurser, kompetanse og arbeidsevne ivaretas, utvikles og utnyttes optimalt i alle faser av yrkeslivet og hvor det organisatoriske arbeidsmiljøet fremmer aktiv deltakelse og styrker de ansattes faglige og personlige utvikling. (Utdrag fra policyen.)

Les policydokumentet om Arbeidsmiljø  (PDF, 171KB)

Kommunefarmasi

Farmaceutene mener:

 • flere farmasøyter bør settes inn i kommunehelsetjenesten for å redusere unødvendige lidelser og spare samfunnet for store ekstrautgifter som følge av feilbehandling med legemidler.
 • at det å få farmasøyter inn i kommunehelsetjenesten i alle kommuner, for å jobbe tverrfaglig med kommunens øvrige helsepersonell, vil forbedre legemiddelhåndteringen og gi fokus på riktig bruk av legemidler.
 • kommunene i mye høyere grad enn nå må prioritere kvalitetssikring av legemiddelhåndtering og riktig bruk av legemidler i kommunal omsorg.
  (Utdrag fra policyen.)

   

Les policydokumentet om Kommunefarmasi (PDF, 238KB)

Legemiddeltilgang

Farmaceutene mener at den norske befolkningen skal ha tilgang til sikre og kostnadseffektive legemidler uavhengig av betalingsevne og bosted. Det er viktig med tilstrekkelig nasjonal produksjonskapasitet og tiltak som gjør at vi kan håndtere mangelsituasjoner på en god måte. (Utdrag fra policyen.)

Les policydokumentet om Legemiddeltilgang (PDF, 155KB)

Lønnspolitikk

Lønn skal fastsettes basert på arbeidstakers utdanning, kompetanse, innsats, ansvar og oppnådde resultater. Arbeidstaker skal tilbys en årlig lønnssamtale med sin leder der det er anledning til å diskutere lønnsspørsmål og lønnsutvikling. (Utdrag fra policyen.)

Les policydokumentet om Lønnspolitikk (PDF, 141KB)

Seniorpolitikk

Farmaceutene skal:

 • arbeide aktivt for at alle farmasøytarbeidsplasser har en bevisst seniorpolitikk.  
 • støtte medlemmer som er berettiget til uførepensjon eller som ikke er i stand til å stå i arbeid (helt eller delvis) utover AFP-grensen
 • ha en klar strategi for å beholde medlemmene når de blir pensjonister.
  (Utdrag fra policyen.)

   

Les hele policydokumentet om Seniorpolitikk (PDF, 244KB)
Les revidert seniorpolitikk vedtatt i Sentralstyret 09.11.22 (PDF, 91KB)