Høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
Høring | Dato: 22.12.2020

Høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19
Høring | Dato: 10.12.2020

Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften
Høring | Dato: 17.11.2020

Høring - forslag om endringer i reglene for grossistvirksomhet i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler og tilhørende forskrifter
Høring | Dato: 06.11.2020

Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
Høring | Dato: 05.10.2020

Høring av forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner
Høring | Dato: 05.10.2020

Høring - utkast til forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med covid-19
Høring | Dato: 04.09.2020

Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester
Høring | Dato: 25.08.2020

Høring - forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
Høring | Dato: 30.06.2020

Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6
Høring | Dato: 29.06.2020

Høring - forskrift til helseberedskapsloven
Høring | Dato: 13.05.2020

Høring: Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
Høring | Dato: 24.04.2020

Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom 
Høring | Dato: 20.04.2020

Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2
Høring | Dato: 06.04.2020

Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.)
Høring | Dato: 09.03.2020

Høring: Autorisasjon og lisens til helsepersonell 
Høring | Dato: 27.02.2020

Høring om endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt 
Høring | Dato: 14.02.2020

Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 
Høring | Dato: 07.02.2020