Lønnsoppgjøret for Vitusapotek 2020 i havn

norgesbank-pressebilder_sedler_mynter_nyseddelseriejpg.jpg
Norges Bank

Lønnsoppgjøret for Vitusapotek 2020 i havn

Norsk medisinaldepot og Farmaceutene kom natt til 24. november til enighet i lønnsoppgjøret 2020, med en årsramme på 2 %. Det ble også oppnådd enighet om en midlertidig løsning for å ivareta medbestemmelse ved Servicekontoret, samt visse justeringer i teksten i B-delen.

- Selv om vi ikke fikk fullt gjennomslag for alt vi ønsket, har NMD nå forpliktet seg til å se på omfangsbestemmelsen, slik at vi på sikt kan ivareta interessene til samtlige medlemmer, sier HTV Torunn Stubberud. - Mye etterarbeid gjenstår etter disse forhandlingene, men nå har vi heldigvis fått flere timer til å være tillitsvalgte og er mye bedre rustet når vi går inn i diverse utvalg og partssammensatte arbeid. Jeg tror faktisk at det kan bli en god prosess, legger hun til.

Av andre endring kan man merke seg at ordet «arbeidstidsordning» nå erstattes med «arbeidsplan», slik at overenskomsten blir lettere å lese og praktisere.

Fjernet minstelønn

Videre er det enighet om å fjerne minstelønnssatsene, og å innføre en ny bestemmelse om lønnsvurdering, som lyder:

«5.2. Lønnsvurdering

Ved lønnsfastsettelse ved ansettelse legges vekt på egnethet, dokumentert relevant yrkeserfaring og utdannelse. Lønn vurderes også mot lokalt arbeidsmarked (markedslønn).

Det skal hvert år gjennomføres individuelle lønnsvurderinger hvor kriteriene; anvendt kompetanse, jobbutførelse og arbeids- og ansvarsområde tillegges vekt.»

- Vi har over tid sett at for mange farmasøyter tror minstelønn er det samme som normlønn, eller makslønn. Når vi nå fjerner minstelønn i avtalen, er det for å bevisstgjøre alle medlemmer om betydningen av å fremme lønnskrav ved skifte av jobb, og å ikke akseptere første og beste tilbud. Vi har tro på at dette på sikt vil gi et riktigere lønnsnivå for farmasøyter i NMD, sier Stubberud, og legger til at HTV-gruppen vil følge utviklingen nøye.

At minstelønn er fjernet innebærer også at minstelønnssatser for studenter med og uten lisens er tatt ut av avtalen. Stubberud oppfordrer alle studenter til å bruke lønnsstatistikken, og til å sammenlikne tilbud på tvers av kjeder.

Økonomien

Økonomien i oppgjøret beløper seg til en årsramme på 2 %. Elementene er et overheng på 0,8 % fra 2019 (ettervirkning av fjorårets oppgjør), og en 50/50 fordeling med 0,6 % generelt tillegg til alle, og 0,6 % til individuell pott.

- Potten skal fordeles basert på lønnssamtale, så alle som har ventet med det må nå «bestille tid» hos sjefen, sier Stubberud.

Rett til årlig lønnssamtale ligger i Overenskomstens del A del II punkt 2:

«I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte og bl.a. basert på:

  • Anvendt kompetanse
  • Jobbuførelse
  • Arbeids- og ansvarsområde»

Det er fortsatt slik at apotekere, bestyrere og ansatte ved Servicekontoret ikke er omfattet av lønnsforhandlingene som HTV-gruppen har ansvaret for.

Arbeid i perioden

I perioden frem til hovedoppgjøret 2022 har NMD og HTV-gruppen forpliktet seg til å gjennomgå B-delen, og til å utrede og vurdere endringer i denne. – Dette er et viktig arbeid, og HTV-gruppen vil involvere plasstillitsvalgte og regiontillitsvalgte i arbeidet, sier Stubberud, og legger til at det er viktig at Farmaceutene har en tillitsvalgt på samtlige apotek. – Vi jobber nå også med å etablere et tillitsvalgtsystem innenfor hver regionsjefs område, og håper på stor oppslutning fra gamle og nye tillitsvalgte i dette arbeidet, sier Stubberud.  

Blant elementene som hun antar vil bli grundig behandlet, er eventuell endring av arbeidstid slik Apotek 1 og Boots har gjort, nivået på ulempesatsene, og apotekere og bestyreres rettigheter i overenskomsten.

- Forhandlingene har strukket ut i tid, men jeg vil berømme arbeidsgiver ved HR-avdelingen for en vilje til å finne løsninger, og ser frem til gode og konstruktive prosesser i perioden, avslutter Stubberud.