Er du oppgitt over at litt for mange beslutninger ser ut til å bli fattet av regionssjefene? Opplever du at din apoteker, du og dine øvrige kollegaer ikke får påvirke beslutningene? Har du lyst til å gjøre noe med det?

For å ivareta deg og øvrige medlemmers interesse bygger vi et ekstra lag med tillitsvalgte, mellom hovedtillitsvalgtsgruppen for kjeden og plasstillitsvalgt på det enkelte apotek.

I våre vedtekter står det i § 8-1 første ledd:

"Foreningen skal ha tillitsvalgt på alle nivåer der medlemmenes arbeidsgivere fatter beslutninger som det etter lov eller avtaleverk skal informeres, drøftes eller forhandles om."

JA - jeg stiller opp!

Hvis du vil stille opp, send oss en epost på valg@farmaceutene.no

Hvem kan være regionstillitsvalgt?

Grunnet behovet for gjennomgående representasjon vil regionstillitsvalgte også være plasstillitsvalgt, eller plasstillitsvalgt-vara, på eget apotek.

Det er ikke noe til hinder for at en stedfortreder kan være tillitsvalgt.

Medlemmer som innehar driftskonsesjon (apoteker/bestyrer) på fast eller midlertidig basis kan ikke være tillitsvalgt mens man innehar konsesjonen.

Hull i tillitsvalgtorganisering i apotekkjeder

Vi har hovedtillitsvalgtsgrupper, og plasstillitsvalgte - men bindeleddet mellom disse mangler!

Slik apotekkjededriften har utviklet seg etter dereguleringen av apotekmarkedet, med flere, og mindre apotek, har kjedenes regionssjefer fått større og større innflytelse på den daglige operative driften i kjeden.

Mange beslutninger som tidligere ville blitt fattet enten på det enkelte apotek, etter drøfting mellom apoteker og lokal bedriftsgruppe, eller sentralt i kjeden, etter drøfting mellom HR/drift og bedriftsgruppen, opplever Farmaceutenes medlemmer at nå i praksis blir besluttet av regionssjef, i dialog med HR/drift (og apoteker), men uten
involvering av tillitsvalgte på lokalt eller sentralt nivå.

Utviklingen med stadig mindre apotek, har også ledet til at det en rekke steder er utfordrende å finne kandidater til å ta på seg oppgaven som plasstillitsvalgt.

Foreningen har derfor besluttet at det skal rekrutteres regionstillitsvalgte i kjedene.

Rolle nå og fremover

På sikt ser vi for oss at regionstillitsvalgte skal kunne ha jevnlig kontakt med sin regionssjef, og at regionssjefene vil se nytten i å ha sparringspartnere som kan bidra til gode løsninger på rett nivå.

Ofte vil plasstillitsvalgte oppleve at det er litt for små forhold på det enkelte apotek til at man kan gjøre en fullgod jobb, samtidig som hovedtillitsvalgte skal ivareta hele kjeden, og derfor blir litt for distanserte.

Farmaceutene ser for seg at regionstillitsvalgte i den enkelte kjede vil kunne ha kontakt med plasstillitsvalgte (og medlemmer) på apotekene i egen region, og kunne videreformidle utfordringer til HTV-gruppen.

Eksempel på oppgaver som kan håndteres er:

  • Bistå med at det velges plasstillitsvalgt, der det mangler
  • Bistå til å rekruttere medlemmer, der det finnes uorganiserte
  • Fange opp bemanningsutfordringer og utfordringer med utlån i regionen
  • Fange opp nyansatte i regionene
  • Ha en formening om rekrutteringsutfordringer og lønnsnivå i regionen
  • Oppfordre medlemmer til å gjennomføre lønnssamtaler
  • Samordne medlemsinnspill til lønnsoppgjørene

Lønnsoppgjør og forhandling av overenskomst

I forberedelse til lønnsoppgjørene, og forhandling av overenskomst, er det viktig med en god forankring i medlemsmassen. Vervet som regionstillitsvalgt vil være en viktig støttespiller for HTV-gruppen i forberedelsen til forhandlinger om tekst og økonomi.

Organisering på sikt

På sikt er det ønskelig at hver region i kjeden har et fungerende "styre" bestående av plasstillitsvalgte fra apotekene, og at en representant fra dette styret møter HTV-gruppen og øvrige regionstillitsvalgte en gang i halvåret i et såkalt "Landsråd".

Grunnet pandemien er denne ordningen ikke kommet på plass ennå. Frem til den er på plass vil HTV-gruppene og sekretariatet aktivt rekrutterer/utpeke regionsrepresentanter.

Regionstillitsvalgt = Topptillitsvalgt

Regionstillitsvalgte er topptillitsvalgte i Farmaceutene, og blir invitert på de halvårlige topptillitsvalgtsamlingene. Dette betyr hyppigere og grundigere tillitsvalgtsopplæring, enn hva vi har mulighet til å tilby plasstillitsvalgte. Rollen som regionstillitsvalgt vil også være en flott arena for å bygge kompetanse for fremtidige hovedtillitsvalgte.

JA - jeg stiller opp!

Hvis du vil stille opp, send oss en epost på valg@farmaceutene.no

Spørsmål?

Har du spørsmål, kontakt oss på valg@farmaceutene.no