Evaluering av forhandlingene - hvorfor?

Årshjulet legger opp til at det skal gjennomføres en intern evaluering for medlemmene i forhandlingsutvalget i virksomheten, samt en evaluering med motparten i forhandlingene (arbeidsgivers representanter). Dette er et nyttig verktøy, og noe dere absolutt bør gjøre, av flere grunner:

Resultatvurdering: Evalueringen hjelper dere med å vurdere resultatet av forhandlingene. Dere kan sammenligne det oppnådde resultatet med deres opprinnelige mål og behov. Hvis dere er fornøyd med resultatet, kan evalueringen bekrefte at du har oppnådd det du ønsket. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan evalueringen hjelpe dere med å identifisere hva som gikk galt og dere kan lære av prosessen.

Læringsmuligheter: Evalueringen gir deg muligheten til å lære av forhandlingene. Du kan identifisere hvilke strategier og tilnærminger som fungerte bra og hvilke som ikke gjorde det. Ved å analysere hva som bidro til suksess eller hindret fremgang, kan dere forbedre deres forhandlingsevner og tilnærminger til fremtidige situasjoner.

Bedre forberedelse: Evalueringen gir deg innsikt i hva dere kunne gjort annerledes eller bedre under forhandlingene. Dette kan hjelpe dere med forberedelser til fremtidige forhandlinger. Dere kan identifisere hvilke områder dere må styrkes på, hvilke argumenter dere kan forberede og hvilke alternativer dere kan utforske.

Relasjonsbygging: Evalueringen kan også bidra til å styrke forholdet mellom dere og arbeidsgiver. Hvis forhandlingene var krevende og slet på relasjonen, kan evalueringen være en mulighet til å reflektere over prosessen sammen og bygge en bedre forståelse og tillit mellom partene. Det kan bidra til et mer konstruktivt samarbeid i fremtiden.

Justering av fremtidige mål: Evalueringen kan også hjelpe dere med å justere fremtidige mål og forventninger. Dere kan vurdere om de opprinnelige målene var realistiske eller om de må justeres basert på erfaringene fra forhandlingene. Dette kan hjelpe dere med å sette mer realistiske mål og strategier for fremtidige forhandlinger. En slik justering må imidlertid ikke forveksles med å gi opp mål. Forhandlinger skjer ikke isolert det enkelte året, og det skjer ofte at innsatsen i forhandlinger først gir resultater i senere forhandlinger.

Justering av rutiner: Evalueringen kan avdekke behov for arbeid med egne rutiner. Dersom det dukket opp overraskelser under forhandlingene, er det mulig dere kunne ha unngått dette ved å arbeide systematisk gjennom året. Dette gjelder både internt i bedriftsgruppen, vis a vis andre fagforeninger i virksomheten, vis a vis forhandlingsutvalg ved andre virksomheter, og vis a vis arbeidsgiver. Neste års forhandlinger starter når protokollen er signert.

Intern evaluering

Årshjulet legger opp til at det skal gjennomføres en intern evaluering av lønnsoppgjøret. Det er viktig å identifisere hva som fungerte, og hva som bør gjøres annerledes under forhandlingene, og i forberedelsene frem mot neste oppgjør. Naturlige spørsmål i den sammenheng vil være:

 • Hvordan fungerte rollefordelingen?
 • Hva oppnådde vi?
 • Hva fungerte/hva fungerte ikke? Hva bør gjentas eller gjøres annerledes til neste forhandling?
 • Starter dere dialogen (forarbeidet) til forhandlingene i tide, eller burde dere ha startet med dette på et tidligere tidspunkt?
 • Var dere tilstrekkelig forberedt på tallene? Dukket det opp overraskelser som dere kunne unngått ved å arbeide mer med tallene før forhandlingene?
 • Fikk dere diskutert problemstillinger før forhandlingene, slik at det ikke dukket opp noe "nytt" over forhandlingsbordet? Satt dere av tilstrekkelig tid til dette?
 • Har dere rutiner for å følge økonomisk utvikling gjennom året? Månedlige rapporter på budsjett, turnover, vikarbruk, etc.
 • Brukte arbeidsgiver "budsjett" som argument for rammen? Har dere vært involvert i budsjettarbeidet?
 • Har dere fulgt opp punktene i årshjulet? Er det punkter som mangler? Juster årshjulet etter behov.

Evalueringen kan også inkludere samarbeidet med Farmaceutenes sekretariat. Er det noe vi bør gjøre annerledes frem mot neste års forhandling?

For større medlemsvirksomheter blir det innkalt til evalueringssamling hvert år i regi av sekretariatet. Internevalueringen bør være gjennomført før denne samlingen. Den interne evalueringen vil være et naturlig utgangspunkt for den felles evalueringen.

Punkter fra evalueringen kan sendes til bistand@farmaceutene.no. Merk e-posten med saksreferansen du har mottatt tidligere.

Evaluering med arbeidsgiver

Årshjulet legger videre opp til at det skal gjennomføres en evaluering av lønnsoppgjøret med arbeidsgiver. Dette er en gyllen mulighet til å ta opp uenigheter og ting som dukket opp i forhandlingene, og til å bygge relasjoner i en mindre presset situasjon. Eksempler på ting som kan tas opp i den forbindelse:

 • Fikk dere tallgrunnlaget som var nødvendig for å gjennomføre forhandlingene?
 • Fikk dere tallene i tide?
 • Ble det satt av tid til å "rydde" i tallene, fjerne de det ikke skal forhandles for, og evt. gjøre felles beregninger av glidning?
 • Var det tilstrekkelig tid mellom forberedende møte og selve forhandlingene?
 • Hadde dersom tillitsvalgte tilstrekkelig tid og ressurser til å forberede dere?
 • Gjorde arbeidsgiver (eller dere) noe som gjorde forhandlingene unødvendig krevende/frustrerende?
 • Og rent praktiske forhold, hadde dere mat, var forhandlingsrommet OK, ble det ordnet med nødvendig overnatting, ble det satt av tid til hvile i forkant/etter forhandlingene?