Resultatet av streiken i frontfaget (LO-NHO)

LO og NHO avsluttet streiken med en enighet om at frontfaget skulle ha en årsvirkning (1. januareffekt) som ble anslått til 5,2 %. Dette tallet er sammensatt av følgende elementer:

 • Sentrale tillegg, kostandsberegnet til 2,1 %
 • Overheng (ettervirkning av tillegg gitt i 2022), angitt til 1,4 %
 • Et anslag på glidning og lokale tillegg i 2023 anslått til 1,7 %
  • SUM 5,2 %

Med en prisvekst anslått til 4,9 % skal dette gi en økning i kjøpekraften. Frontfaget er en norm for de øvrige lønnsoppgjørene, men det er ingen fasit.

De store offentlige tariffområdene

Forhandlingstart i de store offentlige områdene ble utsatt i påvente av at LO-streiken skulle avsluttes. Frem mot forhandlingsfristen midnatt 30. april var Farmaceutene, som del av Akademikerne, i forhandlinger med Staten, med KS (for ansatte i skolen) og med Oslo kommune.

Staten - 5,2 %

Akademikerne og staten kom 28. april til enighet om et lønnsoppgjør som er beregnet til 5,2 % (1. januarvirkning), det inkluderer overheng fra 2022, et anslag på glidning, og en avsetning (pott) på 5,3 % til lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai. Forhandlinger om fordeling av denne potten skal skje i hver enkelt virksomhet, og Farmaceutens medlemmer bes kontakte sine tillitsvalgte lokalt for å få nærmere informasjon, og ikke minst for å fremme krav!

KS (kommunene) - 5,4 %

I KS har Farmaceutenes medlemmer lokale forhandlinger (HTA kap 5) i hver enkelt kommune, med unntak av ansatte i skoleverket/vidergående skole. Ansatte i skoleverket har sentral lønnsdannelse (HTA kap 4). Akademikerne og KS kom til enighet 29. april om en regulering av de sentrale lønnsbetingelsene som innbærer en årslønnsvekst (1. januarvirkning) på 5,4 %, dette tallet inkluderer overheng, anslått glidning og sentrale reguleringer av lønnstabellen. Størrelsen på lønnsveksten varierer på lønnstabellen, men langtidsutdannede i skolen er prioritert, se vedlegg til protokoll (PDF, 210KB). Oppgjøret har virkningsdato 1. mai.

KS - lokale forhandlinger

Farmaceutenes medlemmer ansatt i kommuner, som ikke jobber i skoleverket, har kun lokal lønnsdannelse. Det betyr at Farmaceutenes tillitsvalgt i kommunen, evt. Akademikernes tillitsvalgt, eller en tillitsvalgt for en annen Akademikerne-forening som får fullmakt, skal forhandle både om størrelse og innretning på oppgjøret. Lønnsoppgjøret skal ha virkningsdato 1. mai.

Oslo kommune - 5,4 %

I Oslo kommune er Farmaceutenes medlemmer del av kommunes sentrale lønnsforhandlinger, der vi ivaretas av Akademikerne. Det ble 30. april oppnådd enighet om en årslønnsvekst (1. januarvirkning) på 5,4 %. I dette tallet inngår overheng fra 2022, anslått glidning for 2023, og en regulering av lønnsstigen der ansatte med en lønn på kr 533 000 eller lavere får et kronetillegg på kr 32 600, mens ansatte med høyere lønn får 6 % økning av lønnen fra 1. mai.

Virke apotek - kjedevise forhandlinger - apotekvise i frittstående apotek

Forhandlingene i Virke-apotek skal gjennomføres innen 1. juni, og forhandles mellom arbeidsgiver og Farmaceutenes tillitsvalgte. For kjedeapotek i Apotek 1 og Boots betyr dette at forhandlingene gjennomføres av HTV-gruppene i hhv. Apotek 1 og AHN/Boots.

Ved frittstående apotek, herunder Lovisenberg og Diakonhjemmets sykehusapotek, skal forhandlingene gjennomføres i det enkelte apotek, mellom apoteker og tillitsvalgt for Farmaceutene.

 • Apotek 1 - planlagt forhandling 30. mai 2023
 • Alliance Healthcare Norge Apotekdrift/Boots - planlagt forhandling 31. mai 2023
 • Lovisenberg sykehusapotek - ikke meldt til sekretariatet
 • Diakonhjemmet sykehusapotek - ikke meldt til sekretariatet
 • Frittstående apotek - ikke meldt til sekretariatet

Spekter - kun lokal lønnsdannelse

I Spekterområdet forhandler Farmaceutene som del av SAN. SAN og Spekter ble 27. april enige om forhandlingsfrister for de lokale forhandlingene.

Forhandlingsfrist 16. mai kl 12

Alle Farmaceutenes lønnsforhandlinger i Spekterområdet forhandles i den enkelte virksomhet av hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt og deres forhandlingsutvalg. Det betyr at både rammen og fordelingen forhandles i virksomheten.

Det følger av overenskomstens del A pkt II 2 at:

"Lokale forhandlinger skal føres på grunnlag av det inntektspolitiske grunnlag for forhandlingene. Dessuten skal følgende kriterier legges til grunn:
• Virksomhetens økonomi.
• Produktivitet.
• Fremtidsutsikter.
• Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing"

Merk at det IKKE er avtalt noen sentrale føringer eller lønnstillegg for dette området, ALL lønnsdannelse avtales mellom Farmaceutenes lokale forhandlingsutvalg (HTV/FTV) og arbeidsgiver.

Les mer om forhandlingssystemet i Spekter på SAN.no.

 • Sykehusapotek Nord HF - planlagt forhandling 5. mai 2023
 • Helseplattformen AS - planlagt forhandling 5. mai 2023
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF - planlagt forhandling 9. og 10. mai 2023
 • Sykehusinnkjøp HF - planlagt forhandling 10. mai 2023
 • Sykehusapotekene HF - planlagt forhandling 11. mai 2023
 • NMD/Vitusapotek - planlagt forhandling 12. mai 2023
 • Sjukehusapoteka Vest HF - planlagt forhandling 15. mai 2023
 • Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO) - ikke meldt til sekretariatet

Forhandlingsfrist 16. juni kl 12

Alle Farmaceutenes lønnsforhandlinger i Spekterområdet forhandles i den enkelte virksomhet av hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt og deres forhandlingsutvalg. Det betyr at både rammen og fordelingen forhandles i virksomheten.

Det følger av overenskomstens del A pkt II 2 at forhandlingene i sykehus i tillegg til de fire kriteriene også skal ta hensyn til:

 • "Helsepolitiske føringer, inkludert prioriteringsforskriften
 • Oppnå kostnadseffektivitet, faglige mål og kvalitet i helseforetakene
 • Sikre målrettet og effektiv bruk av personalressurser og andre ressurser
 • Rekruttere, beholde og utvikle kompetente og motiverte medarbeider"

Merk at det IKKE er avtalt noen sentrale føringer eller lønnstillegg for dette området, ALL lønnsdannelse avtales mellom Farmaceutenes lokale forhandlingsutvalg (FTV) og arbeidsgiver.

 • Oslo universitetssykehus HF - ikke bestemt
 • Helse Bergen HF - ikke bestemt
 • St. Olavs hospital HF - ikke bestemt
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - ikke bestemt

NHO

I NHO-bedrifter der Farmaceutene har tariffavtale kan tillitsvalgte nå starter dialogen med arbeidsgiver om rammen for årets lønnsoppgjør.

Virke utenfor apotek

I Virke utenfor apotek (les: kjedekontor og grossist) der Farmaceutene har tariffavtale kan tillitsvalgte nå starter dialogen med arbeidsgiver om rammen for årets lønnsoppgjør.

 • Apotek 1 kjedekontor - ikke bestemt
 • Alliance healthcare Norge - ikke bestemt

Virke HUK

Farmaceutene har avtale ved Diakonhjemmet sykehus, tidspunkt for forhandlingene der er ikke besluttet.

Øvrige/ikke-tariffbundne virksomheter

I øvrige virksomhet/virksomheter der Farmaceutene ikke har tariffavtale, oppfordrer vi alle medlemmer til å be om lønnssamtaler, og til å gå i dialog om arbeidsgiver om årest lønnsregulering.

Videre fremdrift

Farmaceuten vil løpende orientere om fremdriften i lønnsoppgjørene, både på nettsidene, og gjennom nyhetseposter til berørte medlemmer.

De tillitsvalgte som forhandler har også løpende kontakt med sekretariatet for råd og bistand.

Sekretariatets kapasietet vil bli prioritert til oppfølging av de tillitsvalgtes forhandlingsarbeid.

Medlemmer som har spørsmål om lønnsoppgjøret bør primært rette disse til sin tillitsvalgt.