Skal jeg møte på jobben når meldingen om streik kommer?

Er du tatt ut i streik, skal du ikke møte på jobb. Du vil få beskjed om hvor du skal møte opp.

Jeg er allerede kommet på jobb når meldingen om streik kommer, hva gjør jeg?

Er du allerede på jobb når meldingen om streik kommer, skal du legge ned arbeidet og forlate arbeidsplassen.

Oppdater kontakt- og kontoinformasjon

I en streikesituasjon er det avgjørende at vi kan nå deg gjennom andre kanaler enn arbeidsgivers e-post og mobiltelefon. Det er derfor viktig at du har registrert din private e-postadresse og telefonnummer i vårt medlemsregister, samt kontonummer for utbetaling av streikebidrag.

Kan jeg få utdelt oppgaver når det er streik?

At du er i streik er ikke ferie, og du kan ikke disponere «arbeidstiden» din selv.

Så lenge streiken pågår, er du forpliktet til å ta på deg oppgaver som blir bestemt av lokal streikekomité. Noen eksempler på slike oppgaver er å være streikevakt, å delta på digitale fellesarrangementer eller å stå på stand. Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers skulle vært på jobb.

Synlighet er viktig for at streiken skal ha effekt.

Hvordan kan jeg støtte streiken?

Du kan blant annet være aktiv på sosiale medier med å spre streikebudskapet. Du kan også oppfordre dine venner til å støtte streiken.

Det er viktig at du gjør deg kjent med argumentene for streiken, slik at du kan besvare eventuelle spørsmål fra venner, kollegaer og andre. Hvis du er uenig i streiken er det likevel viktig at du ikke undergraver dine kollegaer og foreningen, og du bør da heller avstå fra å kommentere.

Hva skjer med arbeidsforholdet mitt?

Under hele streiken suspenderes arbeidsforholdet mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver, og du står i stedet til disposisjon for Farmaceutene.

Kan jeg hente noe på jobben når jeg er i streik? 

Du har ikke adgang til arbeidsplassen din under en streik, og du må være forberedt på å levere inn nøkler, redskap, biler, mobiltelefon, datamaskin mv. som tilhører arbeidsgiver.

Har jeg tilgang til jobbens e-postkonto?

Dersom du er tatt ut i streik, har du ikke tilgang til jobbens lokaler eller arbeidsgivers utstyr (med mindre annet er særskilt avtalt). Du vil derfor som utgangspunkt ikke ha tilgang til jobbens e-postkonto. Det er derfor svært viktig at du har registrert din private e-postadresse i medlemsregistret.

Kan jeg ha kontakt med arbeidsgiveren min?

Streikende enkeltmedlemmer skal normalt ikke ha kontakt med arbeidsgiver så lenge de er i streik. Kontakt med arbeidsgiver skal begrenses til den kontakt de lokale tillitsvalgte har om saker som utelukkende angår streiken – eksempelvis dispensasjonssøknader.

Kan jeg tape penger på en streik?

Farmaceutene har som hovedprinsipp at medlemmer som tas ut i streik, skal være tilnærmet økonomisk skadesløse. Når du streiker stoppes lønnen, men Farmaceutene utbetaler streikebidrag til alle streikende medlemmer. Streikebidragets størrelse er av sentralstyret satt til et nivå som skal holde den enkelte tilnærmet skadesløs.

Streikebidrag er skattefritt i henhold til skatteloven. Streikebidrag utbetales av egen medlemsorganisasjon. Som hovedregel vil streikebidraget bli utbetalt fra den måneden arbeidsgiver gjennomfører trekk i lønn.

Når du sammenligner «tapt lønn» mot streikebidrag, er det altså den daglig utbetalte lønnen du må sammenligne med streikebidrag. Nivået på streikebidraget er også satt for å kompensere for tap av feriepengeopptjening.

Hva skjer med lønnen min?

Lønnen din stoppes. Det blir utbetalt et streikebidrag fra Farmaceutene som skal kompensere for bortfall av lønn.  Lønn som er opptjent før plassfratredelse, utbetales av arbeidsgiver. Det blir ikke utbetalt forskudd på lønn. Feriepenger er opptjent lønn og skal utbetales.

Hva med dispensasjon?

Om det er behov for dispensasjon fra streiken, er det arbeidsgiveren din som vurderer behovet først og eventuelt sender inn en søknad til den lokale streikekomiteen om dette. Søknaden drøftes lokalt, men beslutningen fattes av sentral streikekomite.

Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende. Hvis du etter dispensasjon tillates å utføre arbeid, utbetales lønnen din på vanlig måte for den tiden dispensasjonen er innvilget.

Hva med forsikringene jeg har via jobben?

Det vil bli tegnet forsikringer i regi av fagforeningen som skal dekke de obligatoriske forsikringsordningene.

Jeg er sykemeldt når streiken starter, eller blir syk under streiken, hva gjør jeg?

Er du sykmeldt før en arbeidsstans er satt i verk, skal du ikke tas ut i streik.

Blir du syk under streiken, må du varsle den lokale streikekomiteen.

Kan jeg ta ut ferie, avspasere eller ta ut fleksitid under streiken?

Ferie innvilges ikke i den perioden arbeidsnedleggelsen varer. Er du allerede på ferie, eller har avtalt ferie før plassoppsigelse er varslet, kan du avvikle denne som avtalt.

Du kan ikke avspasere eller ta ut fleksitid under streiken. Du opptjener heller ikke fleksitid som streikende.

Kan jeg si opp jobben min under streiken?

Så lenge streiken varer, kan du ikke individuelt si opp din stilling. En slik oppsigelse kan først finne sted når streiken er avsluttet. Er du i en prosess med å skifte jobb, er det viktig at du kommuniserer dette tydelig til potensiell ny arbeidsgiver før du signerer ny arbeidsavtale.

Hva med tjenestereiser og kurs?

Ved tjenestereiser, kurs mv. faller arbeidsgivers økonomiske ansvar bort fra det øyeblikket streiken iverksettes – dersom ikke annet er avtalt mellom lokal streikekomité og arbeidsgiver.

Kan jeg ta annet arbeid, ta fri eller reise bort under streiken?

Er du tatt ut i streik, kan du ikke ta annet arbeid eller reise bort. Du må til enhver tid være tilgjengelig for den lokale streikekomiteen, slik at du kan nås med meldinger om streikens gang.

Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers ville vært på arbeid. Hvis du likevel av tvingende grunner må ha fri i denne tiden, må du søke den tillitsvalgte om permisjon fra streikearbeidet.

Hva skjer når streiken er over?

Når streiken er slutt, plikter du raskt å gå tilbake til arbeidet. Du har krav på å komme tilbake til stillingen din og får tilbake dine rettigheter som arbeidstaker.

Ytterligere spørsmål?

Dersom du har ytterligere spørsmål, ta kontakt på streik@farmaceutene.no.