Vi har tidligere publisert en artikkel som tar for seg de viktigste endringene i avtalen. En oversikt over dette, og bakgrunnen for endringene, finner du her: Informasjon om endret overenskomst i NMD/Vitusapotek | Norges Farmaceutiske Forening (farmaceutene.no)

Hvordan påvirker omleggingen min lønn og arbeidstid?

Omleggingen av arbeidstid fra et system hvor ulempetillegg vanligvis avspaseres, til et system hvor det skal utbetales, kan være uoversiktlig. Dette gjelder spesielt når omleggingen kommer samtidig som en reduksjon av ukentlig arbeidstid. For at du lettere skal se konsekvensene av omleggingen har vi utarbeidet et regneark der du kan legge inn arbeidsplanen din, og se hvordan omleggingen kan påvirke din arbeidstid og lønn. Simuleringen tar ikke for seg tilleggskompensasjonen som kompenserer de som i utgangspunktet ville fått en nedgang i faktisk timelønn (pr. 31. mars 2022).

Omleggingen vil slå ulikt ut, avhengig av apotekets åpningstider. På bakgrunn av åpningstider kan apotekene deles inn i fire grupper:

Apotek med åpningstd til kl. 17 på hverdager

 • Arbeidstiden reduseres fra 39 til 37,5 timer i uken
 • Farmasøyten skal jobbe færre timer i 100 % stilling
 • Arbeidstidsreduksjonen gir økt timelønn/årslønn

Apotek med åpningstid til kl. 18 på hverdager

 • Arbeidstiden reduseres fra 39 til 37,5 timer i uken
 • Antall fysiske timer på jobb reduseres eller blir det samme
 • Arbeidstidsreduksjonen kompenserer for bortfall av ulempe
 • Denne gruppen kommer likt ut etter endringen, dvs. ingen endring i arbeidstid eller lønn (utover årets lønnsoppgjør)

Apotek med åpningstid etter kl. 18 på hverdager

 • Arbeidstiden reduseres fra 39 til 37,5 timer i uken
 • Ulempe utbetales
 • Antall fysiske timer på arbeid økes
 • Reell timelønn for tilstedetid kompenseres

Vaktapotek

 • Gjelder kun apotek som har fast åpningstid etter kl. 21 på hverdager, lørdager etter kl. 18 og tre timer eller mer på søn- og helligdager
 • Gjelder per nå fem Vitusapotek: Jernbanetorget, Nordstjernen Bergen, Løven Stavanger, Solsiden Trondheim og Vitusapotek Sandvika
 • Arbeidstiden reduserers fra 39 til 37,5 timer i uken
 • Ulempe utbetales som hovedregel, men alle 100 %-tillegg går til avspasering
 • Antall fysiske timer på arbeid økes, men se forrige punkt

Mer informasjon om konsekvenser – og mulighet for å simulere egen lønn og arbeidstid – finner du her: Simulering av lønn- og arbeidstid - Vitusapotek 2022 | Norges Farmaceutiske Forening (farmaceutene.no)

Oversikt over de nye ulempesatsene - forskjeller fra Virkeavtalen

Omleggingen og endring av ulempesatser i NMD bygde på erfaringer fra den tilsvarende omleggingen som skjedde i Virke (Apotek 1 og Boots) i 2018. Med omleggingen i Vitusapotek har man særlig prioritert gruppene som har mye ulempetillegg, og dermed har avspasert mange timer. De øvrige gruppene vil enten jobbe samme timeantall som tidligere, eller jobbe mindre. Utslag av denne prioriteringen, og en sammenligning med satsene i Virke, illustreres under.

Det er verdt å merke seg at kostnaden/verdien av ulempetilleggene har økt etter omleggingen. Det ligger altså mer penger i ulempetilleggene når omleggingen skjer, enn det som var tilfellet før omlegging.

Sammenligning ulempe
 

Når skjer omleggingen?

Innføring av ny arbeidstidsordning innføres gradvis frem mot 1. april 2023. På dette tidspunktet skal alle apotek ha gått over til nye arbeidstider og nye ulempesatser. Dersom du har spørsmål om når omleggingen skjer ved ditt apotek, kan du rette spørsmålet til din leder.

Spørsmål og svar om ny overenskomst

Vi har også opprettet en «Spørsmål og svar»-side knyttet til den nye overenskomsten. Denne oppdateres fortløpende. Siden finner du her.