Denne saken blir fortløpende oppdatert med datoer for lokale forhandlinger, når disse meldes til sekretariatet.

Medlemmer som har spørsmål om forhandlinger i egen virksomhet, retter disse primært til lokal tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt.

Hvem som er dine tillitsvalgte ser du ved å logge inn på MinSide og trykke på "Min profil".

Resultatet av streiken i frontfaget

LO og NHO har nå kommet til enighet i frontfagsoppgjøret 2023. Årsvirkningen (1. januareffekten) for oppgjøret er anslått til å bli 5,2 %. I dette tallet inngår sentrale tillegg, kostandsberegnet til 2,1 %, overheng (ettervirkning av tillegg gitt i 2022) angitt til 1,4 %, og et anslag på glidning og lokale tillegg i 2023 anslått til 1,7 %.

Med en prisvekst anslått til 4,9 % skal dette innebære en økning i kjøpekraften.

Hva har dette å si for øvrige forhandlinger

Det er en rekke ulike begreper som sirkulerer i forbindelse med lønnsoppgjør/tariffoppgjør, og vi har publisert flere videoer om forhandlinger og begrepene i forhandlingene.

Den korte versjonen er at anslaget om en prisvekst på 4,9 % er et tall som legges til grunn, også i øvrige lønnsoppgjør, og anslaget på en årsvirkning/frontfagsramme på 5,2 % er også noe øvrige lønnsoppgjør vi se hen til.

Det er imidlertid svært viktig å være oppmerksom på at overhenget (ettervirkning av tillegg gitt i 2022) vil variere stort fra tariffområde til tariffområde.

Eventuelle sentrale tillegg vil også variere fra tariffområde til tariffområde, og er ikke-eksisterende i de tariffområdene der Farmaceutene har avtaler.

Til sist er det viktig å merke seg at der lønnsoppgjøret skal etterbetales fra et senere tidspunkt enn 1. januar, vil datolønnsveksten være større enn årslønnsveksten.

Datoer for mellomoppgjøret 2023

Virke apotek

Forhandlingene i Virke-apotek skal gjennomføres innen 1. juni, og forhandles mellom arbeidsgiver og Farmaceutenes tillitsvalgte. For kjedeapotek i Apotek 1 og Boots betyr dette at forhandlingene gjennomføres av HTV-gruppene i hhv. Apotek 1 og AHN/Boots.

Ved frittstående apotek, herunder Lovisenberg og Diakonhjemmets sykehusapotek, skal forhandlingene gjennomføres i det enkelte apotek, mellom apoteker og tillitsvalgt for Farmaceutene.

 • Apotek 1 - planlagt forhandling 30. mai 2023
 • Alliance Healthcare Norge Apotekdrift/Boots - planlagt forhandling 31. mai 2023
 • Lovisenberg sykehusapotek - ikke bestemt
 • Diakonhjemmet sykehusapotek - ikke bestemt

Spekter

I Spekterområdet forhandler Farmaceutene som del av SAN. SAN har avtalt oppstart av forhandlingene torsdag 27. april. I dette møtet ble frist for de virksomhetsvise forhandlingene satt til 15. mai kl 12 for alle virksomheter, unntatt de fire sykehusene som har fått frist 15. juni.

Alle Farmaceutenes lønnsforhandlinger i Spekterområdet forhandles i den enkelte virksomhet av hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt og deres forhandlingsutvalg. Det betyr at både rammen og fordelingen forhandles i virksomheten.

 • NMD/Vitusapotek - planlagt forhandling 12. mai 2023
 • Sykehusapotekene HF - planlagt forhandling 15. mai 2023
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF - planlagt forhandling 9. og 10. mai 2023
 • Sykehusapotek Nord HF - ikke bestemt
 • Sjukehusapoteka Vest HF - ikke bestemt
 • Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO) - ikke bestemt
 • Oslo universitetssykehus HF - ikke bestemt
 • Helse Bergen HF - ikke bestemt
 • St. Olavs hospital HF - ikke bestemt
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - ikke bestemt

Staten

I statens tariffområde forhandler Farmaceutene som del av Akademikerne stat. Akademikerne stat har avtalt oppstart av forhandlingene 27. april. I staten skal de sentrale parter fremforhandle en ramme for lønnsoppgjøret, mens fordelingen av rammen forhandles lokalt i hver enkelt virksomhet.

Forhandlingsfrist er natt til 1.mai.

KS

I KS (kommunene) forhandler Farmaceutene som del av Akademikerne kommune. Akademikerne kommune har avtalt oppstart av forhandlingene 27. april. I KS skal de sentrale parter fremforhandle et lønnsoppgjør for de kommunalt ansatte som har sentral lønnsdannelse - for Farmaceutene betyr det medlemmer ansatt på videregående skoler.

Øvrige medlemmer av Farmaceutene i KS har lokal lønnsdannelse, HTA kap 5, som forhandles lokalt i hver enkelt kommune. De lokale forhandlingene kan gjennomføres av Farmaceutenes tillitsvalgt i kommunen, av Akademikernes tillitsvalgt i kommunen, eller av tillitsvalgt for en annen Akademikerforening i kommunen. Disse forhandlingene gjennomføres i hovedsak i august/september.

Forhandlingsfrist er natt til 1.mai.

Oslo kommune

I Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde, forhandler Farmaceutene som del av Akademikerne kommune. Forhandlingsoppstart er avtalt 25. april 2022.

Forhandlingsfrist er natt til 1.mai.

NHO

I NHO-bedrifter der Farmaceutene har tariffavtale kan tillitsvalgte nå starter dialogen med arbeidsgiver om rammen for årets lønnsoppgjør.

Virke utenfor apotek

I Virke utenfor apotek (les: kjedekontor og grossist) der Farmaceutene har tariffavtale kan tillitsvalgte nå starter dialogen med arbeidsgiver om rammen for årets lønnsoppgjør.

 • Apotek 1 kjedekontor - ikke bestemt
 • Alliance healthcare Norge - ikke bestemt

Virke HUK

Farmaceutene har avtale ved Diakonhjemmet sykehus, tidspunkt for forhandlingene der er ikke besluttet.

Øvrige/ikke-tariffbundne virksomheter

I øvrige virksomhet/virksomheter der Farmaceutene ikke har tariffavtale, oppfordrer vi alle medlemmer til å be om lønnssamtaler, og til å gå i dialog om arbeidsgiver om årest lønnsregulering.

Videre fremdrift

Farmaceuten vil løpende orientere om fremdriften i lønnsoppgjørene, både på nettsidene, og gjennom nyhetseposter til berørte medlemmer.

De tillitsvalgte som forhandler har også løpende kontakt med sekretariatet for råd og bistand.

Sekretariatets kapasietet vil bli prioritert til oppfølging av de tillitsvalgtes forhandlingsarbeid.

Medlemmer som har spørsmål om lønnsoppgjøret bør primært rette disse til sin tillitsvalgt.