De sosiale bestemmelsene i overenskomsten del A1, regulerer rettigheter knyttet til blant annet sykdom, svangerskap, pensjon og ferie for de ansatte i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Resultatet av dagens forhandlinger er en videreføring av de sosiale bestemmelsene. I tillegg ble det på initiativ fra arbeidstakersiden nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal diskutere om bestemmelsen om lønn ved fri for amming er tilstrekkelig, særlig ved lange arbeidsøkter.

Partene er enige om å ta initiativ til felles dialog med aktuelle myndigheter om politiets henleggelsespraksis i saker om vold og trusler mot ansatte i helseforetakene. Det er særlig viktig fordi det også får konsekvenser for mulighetene til å få innvilget voldsoffererstatning. I tillegg er partene enige om at det er viktig med holdningsskapende arbeid for å medvirke til at saker om vold og trusler mot ansatte i helseforetakene blir anmeldt.  

Felles krav

SAN helse leverte felles krav med Akademikerne helse, Unio, LO Stat og YS torsdag morgen.

Arbeidstakersiden hadde flere krav for å styrke arbeidslinja og gjøre det mer attraktivt for eldre arbeidstakere å fortsette i arbeid. Organisasjonene krevde også at tid som medgår til reiser pålagt av arbeidsgiver skal regnes fullt ut som arbeidstid, og videre at de ansatte skal få erstatning for skader ved organisert trening, testing eller øvelse også i tilfeller hvor hendelsen ikke dekkes etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven.

Kravet omfattet fulle feriepengerettigheter for den sjette ferieuka for arbeidstakere over 60 år. Feriepenger for denne ferieuka er i dag begrenset til inntekt (feriepengegrunnlag) opp til 6G (ca. 712 000 kroner).

Videre krevde arbeidstakerorganisasjonene fulle sykepengerettigheter for arbeidstakere over 67 år, noe som i dag er begrenset til 60 sykepengedager.

Spekter fremhever i mange sammenhenger viktigheten av arbeidslinja, og SAN-helse er derfor skuffet over at Spekter fortsatt ikke viser vilje til å følge opp dette i praksis.

Oppgjøret fortsetter

Lønnsforhandlingene for SAN-helses medlemmer i områdene 10, 11 og 13 (i hovedsak sykehus) vil foregå lokalt. Det er foreløpig ikke avtalt frister for forhandlingene.