Det har vært lang tradisjon for å bruke "bestyrer" som en generisk term for leder på apotek der det ikke er driftskonsesjonær som er apoteker fast til stede.

I Farmaceutenes medlemsregister vil det nå skilles mellom:

  • Bestyrer (filial § 3-4)
  • Bestyrer (vikar § 3-7)
  • Bestyrer (midl. DK § 3-8)

Bestyrer (vikariat § 3-7) og Bestyrer (midl. DK § 3-8) skal som hovedregel registeres i medlemsregisteret med den perioden tillatelsen er gitt for.

Ikke stedfortreder

Bestyrer har ikke vært benyttet for å beskrive leder i de helt kortvarige fravær. I disse tilfellene brukes "stedfortreder". Det følger av apotekforskriften § 16 at det skal være en fast oppnevnt stedfortreder på alle apotek.

§ 16.Stedfortredere

Når apotekeren ikke er til stede i apoteket, skal apotekets daglige drift overlates til en person blant apotekets farmasøytiske personale, jf. apotekloven § 4-1. Stedfortrederen skal ha de nødvendige fullmakter til å ivareta sine oppgaver. Apotekeren skal sørge for at hele personalet er informert om hvem som til enhver tid virker som stedfortreder.

Tre typer bestyrer

De tre typetilfellene som betegnes som bestyrer er

  • Bestyrer av filial
  • Bestyrer som vikarierer for apoteker
  • Bestyrer som er midlertidig oppnevnt som driftskonsesjonær

Filial - § 3-4

Der apoteket er organisert som et filialapotek under et hovedapotek, følger det av apotekloven § 3-4 at det skal være en stedlig leder som er farmasøyt.

Denne "bestyreren" figurerer ikke på Legemiddelverkets oversikt over apotek og driftskonsesjon.

Vikar - § 3-7

Der apoteker er midlertidig fraværende, ut over en måned, og opp til ett år, følger det av apotekloven § 3-7 at driftskonsesjonen midlertidig kan overdras til en annen farmasøyt. Dersom fraværet varer over tre måneder, skal det sendes melding til Legemiddelverket.

Denne "bestyreren" figurerer ikke på Legemiddelverkets oversikt over apotek og driftskonsesjon.

Midlertidig driftskonsesjonær - § 3-8

Driftskonsesjoner kan ikke overdras, og de faller bort dersom apotekers arbeidsforhold opphører. I disse tilfellene kan driftskonsesjonen likevel, etter melding til Legemiddelverket, for en periode på inntil seks måneder midlertidig overføres en annen farmasøyt, se apotekloven § 3-8.

Denne "bestyreren" vil fremgå av Legemiddelverkets oversikt over apotek og driftskonsesjon.

Personlig ansvar

Slik Legemiddelverket praktiserer apotekloven vil det være grunnlag for å ilegge advarsel til farmasøyter som er ansatt (og fungerer som) apoteker/bestyrer, dersom dette ikke er meldt til Legemiddelverket i tråd med ovenstående regler.

Det vil også kunne være grunnlag for å vurdere advarsel dersom man er oppført som driftskonsesjonær, uten å oppfylle kravet - eksempelvis fordi man har sluttet i jobben.

Viktig å sjekke

Legemiddelverkets oversikt over apotek og driftskonsesjon vil du fortløpende kunne se hvem som er registrert som driftskonsesjonær på det enkelte apotek.

Tror du noe er feil, eller du er usikker på om det er korrekt meldt inn, kan du etterspørre dette (skriftlig) fra arbeidsgiver.