Retningslinjer for juridisk bistand i Norges Farmaceutiske Forening, i henhold til foreningens vedtekter § 2-3. Vedtatt av Sentralstyret 17. september 2010, revidert 6. mars 2013.

§ 1   NFF yter bistand i saker som angår arbeidsforholdet

§ 1-1   NFF yter juridisk bistand og gir veiledning til sine medlemmer i saker som vedrører lønns- og arbeidsvilkår.

§ 1-2   NFF skal ivareta medlemmenes interesser i egenskap av å være arbeidstakere.

§ 1-3   NFF kan, etter en nærmere vurdering, utvide bistanden til også å gjelde saker som indirekte har tilknytning til arbeidsforholdet.

§ 1-4   Individuell juridisk bistand ytes ikke før etter tre måneders medlemskap (karenstid). Sentralstyret kan, etter søknad, fravike bestemmelsen om karenstid. Det ytes ikke bistand i saker som er oppstått før medlemskapet i NFF.

§ 1-5   Det er et vilkår for juridisk bistand at kontingent er innbetalt og at medlemmet ikke er skyldig kontingent. Dersom kontingent uteblir, avsluttes påbegynt bistand og ny karenstid begynner å løpe.

§ 1-6   Det ytes ikke bistand til medlemmer som har meldt seg ut av foreningen. Dette gjelder også i tilfeller der medlemmet har gitt foreningen beskjed om utmelding, men på grunn av vedtektenes regler om kvartalsskifte ikke faktisk er utmeldt.
 

§ 2   Anmodning om juridisk bistand skal rettes til sekretariatet

§ 2-1   Medlemmer som ønsker bistand fra NFF skal henvende seg til sekretariatet i henhold til gjeldende kontaktinformasjon.

§ 2-2   Medlemmet må gi alle relevante saksopplysninger og bidra på best mulig måte slik at saken kan underkastes en samlet vurdering.

§ 2-3   NFF overtar som hovedregel ikke saker som er påbegynt av eksterne rådgivere. Dersom et medlem av NFF på egen hånd pådrar seg utgifter til advokater eller andre rådgivere, vil foreningen ikke dekke de aktuelle utgiftene i saken.

§ 2-4   I forbindelse med oppsigelse- og avskjedssaker, hvor det løper relativt korte frister, og hvor det er på det rene at det ikke har lykkes medlemmet å komme i kontakt med sekretariatet i tide, av årsaker utenfor medlemmets kontroll, kan NFF etter søknad vurdere å dekke utgiftene som er påløpt for nødvendige skritt i saken.

§ 2-5   NFF yter ikke bistand til et medlem som samtidig er representert av annen rådgiver/advokat. Hvis NFF skal overta ansvaret for en sak, må medlemmet skriftlig bekrefte at saken er overlatt til NFF.
 

§ 3   Omfanget av bistanden

§ 3-1    NFF yter som hovedregel bistand fra sekretariatet kontaktes og frem til forhandlingsløsning.

§ 3-2   Generalsekretæren har fullmakt til å sette ut særskilte oppdrag til eksterne rådgivere.

§ 3-3   Hvis det ikke lykkes å komme frem til en forhandlingsløsning, kan NFF i samråd med medlemmet bringe saken inn for rettsapparatet, ett av ombudene eller annen tvisteløsningsorgan.
 

§ 4   Beslutningsmyndighet når en sak håndteres av NFF

§ 4-1   Generalsekretæren avgjør hvilken intern eller ekstern rådgiver som skal gi bistand til medlemmet i forbindelse med saken.

§ 4-2   Valg av strategi avgjøres i samarbeid mellom medlemmet, NFF og foreningens eksterne rådgiver. Den eksterne rådgiver holder NFF løpende informert om sakens utvikling. Forslag om forlik varsles NFF umiddelbart.

§ 4-3   Dersom medlemmet ikke følger de råd og anbefalinger som er gitt fra rådgiver/NFF, forbeholder NFF seg retten til å stanse bistanden og frasi seg saken, samt den økonomiske støtten. Det samme gjelder dersom medlemmet gir feilaktige eller ufullstendige opplysninger om saken. Før slik avgjørelse fattes, skal saken drøftes med medlemmet. Slikt skriftlig vedtak kan påklages til Sentralstyret. Klagefristen er to uker fra medlemmet mottok avgjørelsen. Medlemmet skal opplyses om klagefristen. Ved eventuell opphør av bistanden på dette grunnlag plikter foreningen å utføre nødvendig arbeid for å forhindre at medlemmet utsettes for rettstap.

§ 4-4   Medlemmet kan når som helst frasi seg NFFs bistand med påfølgende opphør av økonomisk støtte. Slik melding skal gis skriftlig. Medlem som frasier seg retten til NFFs bistand, taper retten til bistand. Følgelig kan medlemmet ikke på et senere tidspunkt anmode foreningen om bistand i samme saken.
 

§ 5   Beslutningsmyndighet om en sak skal bringes inn for rettsapparatet

§ 5-1   Generalsekretæren har fullmakt fra Sentralstyret til å avgjøre om en sak skal bringes inn for rettsapparatet og/eller om NFF skal stanse bistanden og frasi seg saken, jf § 4-3.

§ 5-2   Dersom Generalsekretæren ikke går inn for å anlegge sak, skal medlemmet gis et skriftlig begrunnet vedtak. Medlemmet kan påklage vedtaket til Sentralstyret, som avgjør om sak skal anlegges. Klagefristen er to uker fra medlemmet mottok avgjørelsen. Medlemmet skal opplyses om klagefristen.
 

§ 6   Forutsetninger for at NFF skal kunne bringe en sak inn for de alminnelige domstolene

§ 6-1   Utgangspunktet for at NFF skal bringe en sak inn for domstolene er at dette er i samsvar med medlemmets ønsker og at foreningen vurderer saken som prosedabel. Videre må i tillegg minst ett at følgene kriterier være til stede:

  • Foreningen anser saken til å være vesentlig betydning for medlemmet.
  • Foreningen vurderer saken til å være av prinsipiell betydning for farmasøyter som fag- eller profesjonsgruppe.
  • Foreningen vurderer saken som organisasjonspolitisk viktig å forfølge.
     

§ 7   Økonomi i forbindelse med juridisk bistand og at en sak fremmes for rettsapparatet/ombud

§ 7-1   NFF dekker egne omkostninger ved juridisk bistand utenfor rettsapparatet.

§ 7-2   NFF dekker utgiftene når en sak fremmes for rettsapparatet/ombud av organisasjonen, hvilket vil si egne saksomkostninger, aktuelle gebyrer, reisekostnader og samtlige kostnader i forbindelse med betenkninger, føring av vitner, sakkyndige osv.

§ 7-3   NFF dekker som hovedregel ikke motpartens saksomkostninger. Medlemmet bærer selv risikoen for motpartens saksomkostninger. Idømte saksomkostninger kan helt eller delvis dekkes av NFF etter særskilt søknad. Søknaden avgjøres av Generalsekretæren.

§ 7-4   Dersom NFF anser saken for å være av spesiell betydning for farmasøyter som fag- eller profesjonsgruppe, eller som organisasjonspolitisk viktig å forfølge, kan NFF før saken/ankesaken bringes inn for rettsapparatet, beslutte å bære risikoen for motpartens saksomkostninger helt eller delvis. Slikt vedtak skal være medlemmet i hende i rimelig tid før saken bringes inn/ankes for domstolene.

§ 7-5   Sentralstyret kan i den enkelte sak sette en øvre økonomisk ramme for NFFs medvirkning i saken. Generalsekretæren skal varsle Sentralstyret der det må antas at utgiftene vil overstige kr 200 000.

§ 7-6   Medlemmet og prosessfullmektige skal umiddelbart varsles om vedtak nevnt i § 7-4.

§ 7-7   Tilkjente saksomkostninger tilfaller forholdsmessig den som har dekket utgiftene.
 

§ 8   Fraskrive seg rett til å saksøke

§ 8-1   NFF yter juridisk bistand etter foreningens beste juridiske skjønn, samtidig som medlemmet fraskriver seg rett til å saksøke/kreve erstatning fra foreningen.