Med hjerte for farmasi er det avgjørende å delta på arenaer som gir synlighet for farmasøyter. Det hjelper lite å selv vite hva man kan og hva man kan bidra med, når samfunnet rundt oss ikke helt vet hva en farmasøyt gjør eller hvilken kompetanse man besitter.

Som leder for Farmaceutene får jeg anledning til å være med på å spre det farmasøytiske budskapet både til myndigheter og samfunnet rundt oss, og gjør det med stolthet og visshet om at det vi kan tilby er så utrolig viktig. Viktig fordi legemiddelbruk er en stor del av folks hverdag, både for å behandle og forebygge sykdom. Farmasøyter er en del av hele livsløpet for legemidler. Fra forskning og akademia, gjennom produksjon og utprøvning, til behandling og bruk hos norske pasienter. Å minne om vår rolle er en avgjørende bevisstgjøring hos de som planlegger, prioriterer, samarbeider og tilrettelegger i helsevesenet vårt.

I midten av april deltok Farmaceutene på muntlig høring i Stortinget om ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Den er stor, den er omfattende, og den er ikke minst viktig for at det norske helsevesenet skal organiseres best mulig. Den norske pasienten skal få riktig og god behandling på alle nivå. Riktig legemiddelbruk er et av fem hovedpunkter i planen, og som farmasøyt er jeg veldig glad for signalene om at dette nå skal tas på alvor. Farmasøytenes unike rolle i slike planer må imidlertid konkretiseres, og da er det opp til oss å tørre å vise oss frem. Vise muligheter, vise vår viktige kompetanse og vise hvor vi skal og må bidra. Muntlige høringer er korte og konkrete, og denne gangen fortalte jeg om hva konsekvensene er av FEIL legemiddelbruk. At dette er årsaken til 20 000 pasientskader årlig, at man antar at antall innleggelser fra kommunehelsetjenesten er betydelig, at en av fem akuttinnleggelser handler om legemidler og at svært mange besøk på legevakt handler om at legemidler ikke brukes riktig. Farmaceutene fikk flere oppfølgingsspørsmål fra politikerne etter innlegget, og vi jobber videre med å få dem til å lytte og forstå. Målet er at vår kompetanse inkluderes når det skal prioriteres med oppgavedeling og ressursbruk. Innlegget mitt kan ses i opptak på Stortingets nettside, og tilbakemeldinger fra medlemmer tas hjertelig imot!

Flere av dere har sikkert også fått med dere at Farmaceutene har deltatt på årets Helsepolitiske barometer på oppdrag fra Kantar. Barometeret viser at den norske befolkning ønsker farmasøytkompetanse velkommen, og at en av fem ikke opplever å få tilstrekkelig tid til å snakke om egne medisiner hos fastlegen. Her har særlig apotekfarmasøyter en viktig rolle for å forsikre seg om at reseptkundene forstår egen legemiddelbruk. Her gjør farmasøyter en forskjell for den enkelte, og det er viktig å huske på at det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Farmasøyter er helsepersonell, og vi må huske på at vårt bidrag i helsevesenet er avgjørende for å forhindre legemiddelskader og feilbruk. Vi må tørre å stille spørsmål, huske å gi råd, og minne hverandre på rollen vi har i helsevesenet. Vi skal også klappe hverandre og oss selv på skulderen når barometeret viser at vi har stor tillit i befolkningen. Den må vi forvalte.

Kantars barometer viser også at folk ønsker legemiddelproduksjon i Norge, blant annet som en konsekvens av pandemi og utfordringene med legemiddelmangel. Regjeringens veikart for helsenæringen har nettopp legemiddeleksport som et av satsingsområdene, og mens vi venter på noe mer konkret fra Innovasjon Norge, reiser Farmaceutene rundt til norske produksjonsbedrifter for å lytte og lære. Vi lar oss imponere over hva som foregår i norsk farmasøytisk industri, og det er inspirerende og gøy å se at det går an å være visjonær også i vårt lille land. Takk til alle som har tatt og tar imot oss, og lar oss få lov til å beundre og lære mens vi storøyde går rundt med skoovertrekk og hårnett blant selvkjørende roboter, erlenmeyerkolber og tablettmaskiner. For å nevne noe.

For de av oss som har hjerte for farmasi, er altså tiden mer enn moden for å rekke opp en hånd og vise at vi ønsker å være med på toget, fremfor å stille stå igjen på perrongen. Farmaceutene lover å holde trykket oppe, og håper at medlemmene våre også tør å ta plass!

Birgitte Lloyd, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 4/2024)