Norges Farmaceutiske Forening har tretten målområder som berører alle farmasiens virkeområder. Det er veldig bredt og legger lite føringer for hva Farmaceutene skal gjøre for deg og for profesjonen i 2022. For en liten forening er det spesielt viktig å holde hodet klart og prioritere innsatsen, på den måten kan vi få mest mulig uttelling.

Sentralstyret har derfor analysert farmasøytenes styrker, svakheter, muligheter og trusler, og ut fra dette valgt tre prioriterte områder for 2022:

  • Arbeidsforhold i apotek
  • Behov for farmasøyter i industri og helsevesen
  • Farmasøyter i fremtiden


Arbeidsforhold i apotek

Farmasøyter i apotek er essensielle for god legemiddelinformasjon til legemiddelbrukere og trygg og riktig legemiddelbruk. Det er derfor viktig at farmasøyter i apotek har arbeidsvilkår som gjør at de kan utøve yrket sitt forsvarlig og med integritet. Uten dette undergraves apotek som institusjon og faghandel og vil svekke farmasøyter som profesjon og helsepersonell.

Foreningen opplever at flere farmasøyter i apotek og apotekere melder om et stort og økt press fra arbeidsgiver; krav til inntjening øker, det er mindre handlingsrom i det enkelte apotek og sykdomsfravær gir overtid og merarbeid på de som er friske. Apotekene blir flere og mindre; en står oftere på vakt alene og det blir lite rom for faglig oppdatering og diskusjon.

Dette er urovekkende signaler. Samtidig er Farmaceutene en fagforening, slik at henvendelsene til oss kan gi et skjevt bilde av utfordringene og omfanget. Dette er også utfordringer som Farmaceutene ikke kan ordne alene, og vi er avhengige av et godt samarbeid med andre aktører, som for eksempel apotekeierne.

I 2022 skal Farmaceutene kartlegge arbeidsforholdene i apotek for alle farmasøyter, også apotekere, og utarbeide oppfølging basert på resultatene.
 

Behov for farmasøyter i industri og helsevesen

Legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri

Legemidler og medisinsk utstyr utgjør en grunnstein i helsetjenestetilbudet vårt. Industrien trenger farmasøytisk kompetanse for å ha prosesser og prosedyrer som sikrer kvaliteten på sine produkter og tjenester. Industrien har imidlertid et udekket behov for både provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter. Så mye at Legemiddelverket faktisk har godkjent andre yrkesgrupper enn provisorfarmasøyter som QP.

Helsetjenesten

Norge bruker mange milliarder på legemidler hvert år. Allikevel legges mange inn på sykehus på grunn av feil bruk av medisiner og uoppnådde behandlingsmål. Det tyder på at det ikke gjøres nok for å sikre riktig bruk av og riktig behandling med legemidlene. Riktig legemiddelbruk er viktig for å ivareta en bærekraftig helsetjeneste. Dette er en rolle farmasøytene må ta, fordi det er vi som er ekspertene på legemidler. I akuttmottaket, i hjemmesykepleien, i kommuneadministrasjon, på fastlegekontor, på poliklinikkene: Alle steder der det er legemidler og legemiddelbrukere må det være farmasøyter.

I 2022 skal Farmaceutene jobbe for å øke rekrutteringen av farmasøyter til industrien og helsevesenet gjennom aktiviteter og informasjon til egne medlemmer og mulige arbeidsgivere.

 

Farmasøyter i fremtiden

Detaljene i tiden fremover er uviss, men vi vet retningen på noe og kan fundere på konsekvensene:

  • Det kommer flere digitale helsetilbud. Netthandel kan føre til lavere omsetning for fysiske apotek og færre fysiske apotek, spesielt i bygdene. Samtidig kan flere digitale helsetjenester gi grunnlag for nye funksjoner i apotek.
  • Økt behov for helsepersonell kan føre til en prioritering av hvor farmasøyter og annet helsepersonell brukes. Med støtte fra digitale løsninger kan det hende at kravene til hvor en farmasøyt være endres og flere farmasøyter arbeider utenfor apotek.
  • Behov for mer system- og strukturstøtte sammen med mer kompleks legemiddelbruk fremmer bruken av flere farmasøyter.
  • Farmasøyter må være med på å forme fremtiden, delta i utviklingen og påvirke, slik at fremtiden ivaretar riktig og trygg legemiddelbruk.

I 2022 skal Farmaceutene bidra til diskusjon og ­refleksjon blant farmasøyter om fremtidens helsevesen, hvilken rolle vår kompetanse bør ha og hvordan vi bør utvikle oss for å fylle den.

Dette blir hovedområdene for profesjonen i 2022. Underveis vil vi trenge dine innspill, og jeg håper du kan bidra.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 2/2022)