Tema for forhandlingene var overenskomsten, med tilhørende bilag, og gjelder arbeidsvilkårene for farmasøyter i apotek organisert hos Virke. Ved åpning av forhandlingene leverte Farmaceutene krav om en rekke endringer i overenskomsten, herunder tydeligere rammer rundt driftskonsesjonærenes arbeidstidsordninger, forbedring av prosessen for lokale lønnsforhandlinger, og regulering av ulempesatsene.

Selve økonomien i oppgjøret skal forhandles lokalt i den enkelte virksomhet innen sommeren, og resultatet vil bli informert om fortløpende.

Driftskonsesjonærer

Partene hadde konstruktive samtaler knyttet til rammene rund driftskonsesjonærers arbeidstidsordninger. Disse er gjennomgående ansatt i ledende stillinger, unntatt arbeidsmiljølovens arbeidstidsreguleringer, og uten rett til overtidsbetaling.

Partene er likevel enige om at dette ikke innebærer en ubegrenset arbeidsplikt. Forhandlingene munnet ut i en protokolltekst:

«Partene er enige om at det er viktig å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for driftskonsesjonærer.

Partene forutsetter at driftskonsesjonærer som opplever å ha en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning over tid, tar opp sin arbeidssituasjon med sin leder. Arbeidsgiver er på sin side bevisst sitt ansvar for å legge til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø for alle sine ansatte».

Det følger allerede av overenskomsten at driftskonsesjonærer kan be om en skriftlig begrunnelse fra arbeidsgiver knyttet til om vilkårene for å være unntatt arbeidstidsreguleringene er på plass. – Vi oppfordrer alle driftskonsesjonærer til å registrere/dokumentere, all medgått tid, sider forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist. – Dersom man skal kunne ta opp sin arbeidssituasjon på en forsvarlig måte, må det kunne underbygges med dokumentasjon.

Les for øvrig artikkel om ledende/særlig uavhengige stillinger.

Lønnssamtaler og differensiering av lønn

Partene brukte mye tid på å diskutere muligheten for å differensiere lønnsfordelingen i apotek. Etter omleggingen av overenskomsten i 2018 har det kun vært avtalt generelle tillegg i de lokale forhandlingene i Apotek 1 og Boots, mens man i Vitusapotek har hatt en fordeling mellom generelle tillegg og en individuell pott. – Det viser at det er mulig med mer differensiering og å bruke lønn aktivt som et verktøy for arbeidsgiver, sier Whist, - men vi har en felles forståelse for at forutsetningene for ikke er helt på plass i dette overenskomstområdet. Vi er derfor glade for at vi i fellesskap skal jobbe i overenskomstperioden for å berede grunnen. Det at alle medlemmer faktisk gjennomfører lønnssamtaler skaper en større bevissthet om lønn, noe som er viktig for det generelle lønnsnivået i bransjen.

Regulering av OU-satser

Partene ble også enige om en oppjustering av satsene som betales inn til OU-fondet for apotek. OU-fondet er et spleiselag mellom arbeidsgiverne og farmasøyter i apotek, og brukes bl.a. til å finansiere tillitsvalgtopplæring av alle tillitsvalgte i apotekene. – Et finmasket og godt velfungerende tillitsvalgtapparat er en styrke for Farmaceutene som arbeidstakerorganisasjon, og dersom det mangler tillitsvalgt på arbeidsplassen, har alle farmasøyter en sterk oppfordring til å bidra til at det kommer på plass, sier Whist.

Protokolltekst om stedfortredere videreføres ikke

Etter omleggingen av overenskomsten i 2018 ble daværende stedfortredertillegg utfaset, og erstattet med en bestemmelse om individuell forhandling om fast tillegg til lønn.

I forhandlingsprotokollene for 2022 og 2024 har det fremgått at stedfortredere som ikke har gjennomført en egen forhandling om tillegg i lønn, og stedfortredere som kun stepper inn i kortere perioder, skal ha et tillegg på 10 % i lønn etter syv dager. Denne protokollteksten er ikke videreført i årets oppgjør. Følgen av dette er at alle som fungerer som stedfortreder skal gis anledning til å forhandle om et fast tillegg i lønn, som gjelder gjennom hele året.

Les mer om apotekenes plikt til å ha en fast stedfortreder.

Tid til tillitsvalgtarbeid

Farmaceutene fremmet også krav om økt avsetting av ressurser til de hovedtillitsvalgte, da de opplever å ha et stadig økende omfang av oppgaver. Dette omfatter både oppgaver knyttet til oppfølgning og vedlikehold av overenskomsten, oppgaver opp mot kjedeledelsen, samt bistand til medlemmer i enkeltsaker.

HTV-gruppene er glade for at virksomhetene anerkjenner at det er behov for å se på omfanget av tid som er avsatt til slikt arbeid. – Vi har tillit til at den videre prosessen i virksomhetene vil lede til at vi skal kunne gjøre en enda bedre jobb for å bidra til at våre respektive kjeder er fremtidsrettede, og oppleves som attraktive farmasøytarbeidsplasser, sier HTV Anna Minge (Boots) og HTV Ingun Gjerde (Apotek 1).

Ikke alle krav ble imøtekommet

Farmaceutene fremmet også krav om en bestemmelse som regulerer forskjøvet arbeidstid, altså mindre endringer/justeringer av tidspunkt for arbeidstidens start og slutt, med kortere varsel enn de fire ukene overenskomsten forutsetter. – Vi mener denne bestemmelsen ville bidratt til lavere konfliktnivå lokalt, sier Whist, - når dette ble avvist må medlemmene forholde seg til det Apotekoverenskomsten faktisk regulerer.

Les mer om endring av arbeidsplan.

Helle ikke krav om dekning av utgifter til bruk av privat mobil, eller erstatning dersom mobil blir ødelagt i forbindelse med arbeid, ble imøtekommet. – Min klare anbefaling er at man tar opp disse spørsmålene med sin driftskonsesjonær, og dersom det ikke finnes akseptable lokale løsninger, må den enkelte være klar over at kostnader til reparasjon eller ny telefon må bæres av en selv, sier Whist.

Les mer om bruk av privat mobil.

Teisberg og Whist 2024