I juni 2022 ble det inngått ny avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden mellom de hovedtillitsvalgte i Apotek 1 og Apotek 1. Det ble nylig sendt ut informasjon om dette fra Apotek 1 og dette inkluderte blant annet et varsel om at man skal melde inn ferieønsker tidligere enn før. I forbindelse med at Apotek 1 har sendt ut informasjon om den nye avtalen er det behov for å komme med noe supplerende informasjon. 


Bakgrunnen for den nye avtalen 

Avtalen ble utarbeidet med bakgrunn i at arbeidsmiljøloven §10-3 stiller krav til at «det skal utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide.» 

De hovedtillitsvalgte og sekretariatet i Farmaceutene får mange henvendelser fra medlemmer som mangler arbeidsplan, har lite oversikt over hva som skal jobbes i hele planperioden og at ikke alle tilgjengelige timer legges i arbeidsplanen, noe som igjen utløser tvil om hva som er balansetimer og hva som er overtid.  

Dette er et område det derfor var nødvendig å ta tak i og forsøke å komme frem til en avtale som vil løse dette. Forventningen til den nye avtalen er at det skal bli mer forutsigbart og oversiktlig, at den blir det for både for arbeidsgiver og de ansatte, og at grensen mellom planlagt arbeidstid og overtid blir tydeligere. 

Den nye avtalen sier at alle tilgjengelige timer skal planlegges brukt, det vil si at balanseperioden skal gå i null når den avsluttes. Det skal ikke «holdes av timer» (balansetimer) til bruk for å for eksempel få ferieplanen til å gå opp. 


Ferie

Den nye avtalen om gjennomsnittsberegning åpner over en periode på inntil 26 uker, men det er opp til arbeidsgiver – i dialog med lokal tillitsvalgt – å avklare hvilken periode som er hensiktsmessig for det enkelte apotek.  

Men når Apotek1 nå ønsker å gjennomsnittsberegne en periode på 26 uker, så krever det at man så langt som mulig planlegger for ønsket fravær, som ferie.  Dette er nødvendig for å kunne plassere tilgjengelige timer der det er behov for dem. 

Fram til nå så har frist for ferieønsker vært ca. 2 måneder før ferien skal være fastsatt. Dette endres nå til før oppstart av ny balanseperiode.

Avtalen i seg selv sier ingenting om ferie, men den får nå konsekvenser for når man skal melde inn ferieønsker. Det fremgår av overenskomsten § 4-2 at ferieuker skal legges inn i arbeidsplanen med 37,5 timer, slik at belastningen skal tilsvare gjennomsnittsarbeidsuken. 

Det følger av ferieloven at det er arbeidsgiver som fastsetter ferien, og som har plikt til å underrette de ansatte om ferieavviklingen minst to måneder før feriens start. Unntaket er for senioruken, der den ansatte selv kan bestemme, og varsle med to ukers frist. 
 

Ferieloven § 6 

 1. (Hvem som bestemmer tiden for ferie) 
  Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9. 
  Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. 

 2. (Underretning) 
  Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. 
  Arbeidstaker over 60 år skal gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avvikling av ekstraferie. 


Når Apotek 1 har valgt å organisere ferieplanleggingen med innmelding av ferieønsker lang tid i forveien, er dette ikke noe som følger av lov eller avtale. Men noe de som arbeidsgiver ønsker å gjøre for å få en mest mulig smidig arbeidsplanlegging.  

Når det kommer til når du som arbeidstaker skal ha ferie, er det slik at arbeidsgiver i stor grad kan bestemme når ferien skal avvikles. Men som arbeidstaker har du krav på: 

 • 3 uker ferie i hovedferieperioden (1. juni – 1. september) 
 • At øvrig restferie kan avvikles som fulle uker. 

 
Les mer om ferie i denne artikkelen: Ferie  


Mer forutsigbarhet

Fordelen med den nye avtalen er at arbeidsgiver gjerne har bedre oversikt over personalsituasjonen og behov for å endre turnus (for eksempel i sommerferien) i god tid.  

Fordelen for den ansatte er at de får bedre oversikt over når de skal arbeide i en lengre periode og det blir enklere å legge planer fram i tid, noe som for eksempel kan gjøre det enklere å booke billetter på prisgunstige tidspunkt.  
 
Det er ingen endringer på mulighet for å bytte vakter mellom ansatte, overenskomsten §4-2 om endring av arbeidsplan gjelder, og det er fullt mulig for arbeidsgiver å spørre en ansatt om å flytte arbeidstid/bytte vakt. Mulighet for å søke og få innvilget velferdspermisjon endres ikke. 
I løpet av en balanseperiode så vil det naturlig nok fortsatt skje ting som ikke kan forutses, for eksempel sykdom, en ansatt slutter mm, og det er det fortsatt mulig å justere for.  
 
Begge parter, HTV og HR, håper at denne nye og mer detaljerte avtalen skal gjøre at alle får skikkelige arbeidsplaner for hele balanseperioden, og at det blir mindre endringer. Man kan ikke planlegge seg vekk fra alle endringer, men det vil være enklere å håndtere de med et godt planlagt utgangspunkt.