Leder Urd Andestad har i likhet med flere av Sentralstyrets nåværende medlemmer takket nei til gjenvalg.

Kandidatene som stiller til valg presenterer her seg selv (i alfabetisk rekkefølge). Valgkomiteen har bedt dem om å besvare to spørsmål (se nedefor), dessuten har nestlederkandidaten fått et ekstra spørsmål.

 

Spørsmål til styrekandidatene

 1. Spørsmål 1:
  Hva er din motivasjon for å stille til valg i år?
   
 2. Spørsmål 2:
  Den norske offentlige utredningen om fremtidens apotek har fått tittelen fleksibel og forsvarlig. Den er nå ute på høring og i sammendraget angis blant annet følgende:

  Utvalgets flertall foreslår flere tiltak med sikte på å gjøre det fremtidige apotekregleverket teknologinøytralt. Blant annet foreslås det å fjerne apoteklovens krav om at apotek skal være fysisk tilgjengelig for publikum, samt å fjerne kravet om at all kjernevirksomhet i apotek skal foregå i lokalet som er ment å være apotekets hovedlokale, og erstatte dette med et generelt krav om at virksomheten skal drives forsvarlig.

  Hva tenker du at en slik utvikling kan bety for apotekfarmasøytens rolle i fremtiden?

 

Birgitte Lloyd

Lederkandidat: Birgitte Lloyd

Utdanning: Cand.pharm., Universitetet i Oslo, 1999

Nåværende arbeidssted: Apotek 1 Svanen Porsgrunn

Tidligere arbeidssteder: 

 • Sykepleier- og vernepleierutdanningen, Høgskolen i Telemark
 • Svaneapoteket, Porsgrunn

 

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • 1. varamedlem, Sentralstyret, 2021–
 • Leder av NFF-D, 2014–2020
 • Medlem, Valgkomiteen, 2007–2012
 • Styremedlem, Telemark krets, 2000–2014

 

Andre tillitsverv:

 • Valgkomitémedlem, Menstad skolekorps, 2018–2019 
 • Medlem, FAU, Buer barneskole, 2010–2013, 2018– 2019
 • Sekretær og kasserer, FAU, Menstad ungdomsskole, 2013–2016, 2019–2022
   

Les eget intervju med lederkandidaten her.

 

Era Gruda

Nestlederkandidat: Era Gruda

Utdanning: Master i farmasi, Universitetet i Oslo, 2022

Nåværende arbeidssted: Vitusapotek Briskeby, Oslo

Tidligere arbeidssteder:

 • Boots apotek og Vitusapotek i Oslo, Viken og Drammen, farmasistudent og student med lisens
 • Vitusapotek Colosseum, Oslo, praksisstudent

 

Tillitsverv i Farmaceutene: 2. vara, hovedtillitsvalgt, Norsk Medisinaldepot, 2023–

Andre tillitsverv:

 • Parliamentary Council Member, EPSA – European Pharmaceutical Students’ Association, 2020–2021
 • Central IMP Coordinator (CIMP), EPSA, 2019–2020
 • National IMP Coordinator (NIMP), NoPSA – Norwegian
 • Pharmaceutical Students’
 • Association, 2016–2019
 • Redaktør, Veneficus Tidsskrift, 2018–2019
 • Styremedlem, Skeiv Verden, 2018–2019
 • Representant fra NoPSA i Etikkrådet for farmasøyter i Norge, 2017–2019
 • Nestleder, Studentforeningen Veneficus, UiO, 2017–2018
 • Frivillig, Oslo Pride, 2016–2018
 • Kursholder i sosial kompetanse, EPSA, 2015–
 • Frivillig, Røde Kors ungdomssenter, 2013–2018

 

Svar på spørsmål 1
Jeg anerkjenner Norges Farmaceutiske Forenings betydningsfulle arbeid med å fremme og beskytte farmasøytiske rettigheter på arbeidsplassen og øke synligheten og kompetansen til yrkesgruppen. Foreningen har et klart faglig fokus som appellerer til alle farmasøyter. Som et engasjert medlem ønsker jeg å bidra til denne viktige innsatsen. I tillegg til foreningens politiske arbeid, mener jeg at det er avgjørende å oppmuntre til samarbeid mellom ulike helsepersonell. Farmasøyter har en vesentlig rolle å spille i samfunnet og helsesektoren, og vi bør være mer bevisste på å fremme vår kompetanse og innta en større posisjon.

Svar på spørsmål 2
Den fysiske interaksjonen mellom farmasøyt og pasient er av stor betydning, spesielt blant de som bruker mest medisiner. Det er viktig å opprettholde denne interaksjonen selv om nye løsninger og teknologier blir stadig mer tilgjengelige. En nylig artikkel på apotek.no om en farmasøyt som ble invitert til begravelsen til en kunde (www.apotek.no/nyhetsarkiv/aktuelt-om-apotek/kunde-og-pasient-men-mest-av-alt-menneske), illustrerer dette poenget godt. Som helsepersonell er apotekfarmasøyter i dag de mest tilgjengelige av helsepersonellgruppene, og vi bør fortsette å være det for pasientene våre. Samtidig gir endringer i teknologi og tilgjengelighet mange nye muligheter for både pasienter og farmasøyter. Eksempler på dette kan være flere muligheter for spesialisering, rådgivningstjenester via videosamtaler, direkte møte med kunder/pasienter som ikke har mulighet til å komme til apoteket, avlastning av apotek som sliter med bemanning ved at noen av oppgavene kan utføres av farmasøyter som sitter andre plasser – da kan de lokale farmasøytene fokusere på de oppgavene som ikke kan løses andre steder enn ved fysisk tilstedeværelse. Det er viktig at vi jobber for å sikre at faget vårt og kvaliteten på det vi gjør opprettholdes og utvikles videre. Farmasøyter har et vesentlig ansvar i dette, og vår forening skal selvfølgelig arbeide for å påvirke utviklingen i riktig retning. Kravet om forsvarlig praksis er en positiv ting, men det må også defineres nærmere. Vi trenger konkrete måltall å jobbe etter for å sikre at økonomiske hensyn ikke går på bekostning av kvalitet.

Spørsmål 3
Nestleder for Sentralstyret i foreningen er en relativt ny funksjon som vi bare har hatt i én periode. Hva tar du med deg inn i en slik rolle?

Jeg har vært aktivt involvert i frivillig og organisasjonsarbeid i løpet av studietiden, primært gjennom farmasøytiske studentforeninger, samt andre organisasjoner som jeg brenner for, som Røde Kors, Oslo Pride og Skeiv Verden. Gjennom disse erfaringene har jeg tilegnet meg betydelig kunnskap og ferdigheter innen organisasjonsarbeid som jeg vil kunne overføre til rollen som nestleder i Sentralstyret. Min intensjon er å fungere som en pålitelig støttespiller for lederen og andre styremedlemmer, samtidig som jeg ønsker å bidra til å videreutvikle rollen som nestleder sammen med lederen. Det er av stor betydning å klargjøre tydelige retningslinjer for hvilke ansvarsområder som er tillagt nestlederen.

 

Irvin Cehajik

Sentralstyrekandidat: Irvin Cehajik

Utdanning:

 • Master i klinisk farmasi, Universitetet i Oslo, 2013
 • Master i farmasi, Universitetet i Oslo, 2005

 

Nåværende arbeidssted: Sykehusapotekene Oslo, Farmasøytiske tjenester

Tidligere arbeidssteder: Ikke relevant

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Vara, hovedtillitsvalgt, Sykehusapotekene HF, 2023–
 • Medlem, forhandlingsutvalget lokalt, Sykehusapotekene HF, 2023–
 • Medlem av Sentralstyret, 2021–
 • Ansattrepresentant i styret, Sykehusapotekene HF, 2021–
 • Leder av NFF-F, 2019–2020
 • Hovedtillitsvalgt, Sykehusapotekene HF, 2018–2022
 • Ansattrepresentant i styret, Sykehusapotekene HF, 2018

 

Svar på spørsmål 1
Min motivasjon for å stille til valg i år ligger i at fremtiden er i rask endring, og jeg ønsker å bistå foreningen med å bevare samfunnsrelevans og tilstedeværelse i norsk offentlighet. Måten å gjøre det på er å alltid fokusere på potensialet blant medlemmer til å aktivt øke sin anseelse og status.

Svar på spørsmål 2
Jeg tror at apotekfarmasøytens rolle blir mer fleksibel og dynamisk, mer kontaktsøkende og pasientrettet og mer teknologipreget. Det vil introduseres større enheter som drifter automatisert det tekniske, mens veiledning i legemiddelbruk og håndtering vil få større rolle i oppgavene og hverdagen. Mindre enheter i større byer vil trolig bli en del av større butikk som satser på hygiene og handelsvarer, mens mindre tettsteder kan se sammensmelting av øvrig varehandel og apotek i samme lokaler for å kutte kostnad. Uansett vil apotekfarmasøytrollen være mindre preget av retail og mer av å bidra til pasientenes helsekompetanse og legemiddelkunnskap.

 

Samiya Elmi

Sentralstyrekandidat: Samiya Elmi

Utdanning: Bachelor i farmasi, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016

Nåværende arbeidssted: Vitusapotek AB 28 nettapoteket

Tidligere arbeidssteder:

 • Vitusapotek Kvinnherad
 • Vitusapotek Jar
 • Apotek 1 Nordstrand
 • Apotek 1 Holtet

 

Tillitsverv i Farmaceutene: Plasstillitsvalgt, Apotek 1 Nordstrand, 2018–2021

Andre tillitsverv: Frivillig, MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, 2020–

 

Svar på spørsmål 1
Jeg ble kjent med Farmaceutene gjennom mitt verv som plasstillitsvalgt og fikk fort interesse for arbeidet som gjøres og måten det gjøres. Siden den tid har jeg vært til stede på de arrangementene jeg har mulighet til i regi av Farmaceutene.

Jeg ønsker å stille til valg som styremedlem fordi jeg ønsker å påvirke retningen og de fremtidige beslutningene til Farmaceutene. Jeg ønsker å bidra til å utvikle organisasjonen og utrette enda mer enn det som allerede blir gjort.

Svar på spørsmål 2
Jeg tror at denne utviklingen vil absolutt påvirke farmasøyters rolle i fremtiden. Det blir kanskje ikke så mye medisiner som blir hentet ut i fysiske apotek. Slik vi har sett de senere årene, har nettapotek blitt en aktør som blir mye brukt. Jeg jobber selv i nettapotek, og erfarer at nettapotek har mange fordeler siden netthandel gjør det mulig å bestille legemidler hele døgnet, og man kan betjene hele den norske befolkningen som har tilgang til internett. Man bruker kompetansen sin til å veilede kunder over nett eller telefon. Her finnes det også en del legemidler med særskilte krav til forsendelse, og disse er det ikke mulig å forsende.

Men farmasøytene er legemiddelekspertene, så den kompetansen er absolutt viktig.

 

Solrun Elvik

Sentralstyrekandidat: Solrun Elvik

Utdanning:

 • Organisering og innovasjon i helsetjenesten, Handelshøyskolen BI, 2021
 • Grunnstudium – ferdigheter i helseledelse, Handelshøyskolen BI, 2009
 • Cand.pharm., Universitetet i Oslo, 2003

 

Nåværende arbeidssted:  Direktoratet for e-helse

Tidligere arbeidssteder:

 • Helsedirektoratet
 • Apotek 1 Norge AS
 • Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet

 

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Plasstillitsvalgt, Helsedirektoratet
 • Plasstillitsvalgt, Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet
 • Vara, hovedtillitsvalgt, Sykehusapotekene HF
 • Styremedlem, Oslo og Akershus krets

 

Svar på spørsmål 1
Jeg har tidligere vært aktiv i Farmaceutene, men har hatt noen år hvor tiden ikke har strukket til. Jeg ønsker igjen å bidra til foreningens arbeid. Jeg er stolt av å være farmasøyt, og den viktige rollen vi har for å sikre god helse, riktig legemiddelbruk og trygge tjenester. Flere år i helseforvaltningen har gitt meg nyttig erfaring som jeg kan ta med meg inn i foreningen. I tillegg ser jeg stor verdi av å ha et farmasøytisk nettverk.

Svar på spørsmål 2
Jeg har stor respekt for verdien det fysiske møtet mellom kunde og apotekfarmasøyten gir. Tilgang til fysiske apotek er viktig for mange av de som bruker legemidler, særlig de eldre som ikke er digitale. Eldre som bruker mange legemidler, har stort behov for oppfølging av legemiddelbruken. Samtidig er det store utfordringer med kapasitet i helsetjenesten vår allerede, og vi er nødt til å tenke nytt om hvordan vi løser oppgaver. Teknologisk utvikling kan også gi apotekfarmasøyter nye muligheter, blant annet på området økt etterlevelse av legemiddelbehandling. Men når vi utvikler og prøver ut nye måter å jobbe på, må vi evaluere nytteeffektene dette har og også hvilke bivirkninger det eventuelt gir. Denne problemstillingen er jeg veldig opptatt av i jobben min i Direktoratet for e-helse. Og så tenker jeg at digital kompetanse er veldig relevant for alle grupper helsepersonell fremover, særlig for farmasøyter. Legeforeningen jobber svært aktivt med å skape større miljøer for klinisk informatikk – det bør vi farmasøyter gjøre også. Både i og utenfor apotek.

 

Svein Haavik

Sentralstyrekandidat: Svein Haavik

Utdanning:

 • Dr.scient., Universitetet i Oslo, 1986
 • Cand.pharm., Universitetet i Oslo, 1980

 

Nåværende arbeidssted:

 • Senter for farmasi, Universitetet i Bergen
 • Chemco AS

 

Tidligere arbeidssteder:

 • Institutt for apotekforskning AS
 • Vitusapotek Gullgruven
 • Haukeland sykehusapotek
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Oslo

 

Tillitsverv i Farmaceutene: Medlem av FEVU-fagrådet, 2011–2018

Andre tillitsverv:

 • Leder, styringskomiteen for Norsk forskerskole i farmasi, 2015–2019
 • Medlem i arbeidsutvalget, Nasjonalt råd for profesjonsutdanning i farmasi, 2012–2019
 • Leder, Nasjonalt råd for profesjonsutdanning i farmasi, 2010–2011
 • Medlem, vitenskapelige bedømmelseskomiteer ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, 2004–
 • Medlem, Landsstyret for Norges Apotekerforening, 1999–2001
 • Medlem, styret for Rikshospitalets apotek, 1999–2001
 • Medlem, legemiddelkomiteen ved Haukeland sykehus, 1996–2001
 • Leder, styret i Norsk Farmaceutisk Selskaps Stipendiefond, 1993–1997

 

Svar på spørsmål 1
Foreningen er viktig for profesjonen. Vi hadde for eksempel god hjelp av Farmaceutene da vi arbeidet for finansiering av farmasi ved Universitetet i Bergen. Min erfaring i farmasien kan være til nytte for Farmaceutene.

Svar på spørsmål 2
Det er vanskelig å forutse hvilken betydning slike endringer vil få i praksis, men vi må arbeide for at farmasøytens legemiddelfaglige kompetanse utvikles og brukes på best mulig måte i samspill med resten av helsevesenet. Våre studier av intervensjoner i apotek har for eksempel vist at direkte kommunikasjon med legemiddelbrukeren er viktig for å avdekke feil og misforståelser.

 

Naz Isabella Lilan

Sentralstyrekandidat: Naz Isabella Lilan 

Utdanning:

 • Master i farmasi, Universitetet i Oslo, 2011
 • Sivilingeniør i kjemi, NTNU, 2005

 

Nåværende arbeidssted: Novartis Norge AS

Tidligere arbeidssteder:

 • Fresenius Kabi Norge AS
 • Apotek 1 Hjorten, Fredrikstad
 • Apotek 1 Løven, Sarpsborg
 • Vitusapotek Aker Brygge
 • Apotek 1 Nydalen
 • Apotek 1 Hvaler, sommerjobb
 • Apotek 1 Østfoldhallen, sommerjobb

 

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Arbeidslivsutvalget, 2022–
 • Plasstillitsvalgt, Novartis Norge AS, 2022–
 • Styremedlem, NFF-P, 2018–2019
 • Leder, NFF-A, 2015–2016
 • Leder, hovedtillitsvalgtgruppen, Apotek 1 Gruppen AS, 2014–2016
 • Nestleder, hovedtillitsvalgtgruppen, Apotek 1 Norge AS, 2013
 • Leder, Østfold krets 2012–2015
 • Vara, hovedtillitsvalgtgruppen, Apotek 1 Norge AS, 2011–2012

 

Andre tillitsverv:

 • Vara, hovedtillitsvalgt, Novartis Norge AS, 2022–
 • Styremedlem, ESU (europeisk samarbeidsutvalg), Phoenix Group, 2014–2016
 • Medlem, European Work Council, Phoenix Group, 2014–2016
 • Sekretær, vara i Farmasøytisk Programråd, Universitetet i Oslo, 2005–2007
 • Nestleder, Farmasøytisk fagutvalg, Universitetet i Oslo, 2005–2007

 

Svar på spørsmål 1
Som tidligere stolt apotekfarmasøyt i åtte år og så i farmasøytisk industri de siste syv årene har jeg sterk motivasjon for å bidra med å videreutvikle Farmaceutene i en retning som passer til dagens og fremtidens samfunnsoppdrag. Min motivasjon for å stille til valg som sentralstyremedlem er å bidra til at Farmaceutene vokser og blir en forening for alle farmasøyter uansett hvor de jobber. Jeg vil bidra til at Farmaceutene jobber aktivt og politisk for alle farmasøyter i alle bransjer og blir synlige i alle bransjer der farmasøyter kan jobbe og bidra med sin kunnskap. Farmasøytene har et stort samfunnsoppdrag, og vi kan bidra med mye mer enn det vi gjør per i dag. Farmasøyter kan være en likeverdig partner til andre yrkesprofesjoner i offentlig helsetjeneste, offentlig helsesektor, privat sektor og farmasøytisk industri.

Jeg vil bidra til at Farmaceutene tenker nytt og er en støttespiller til andre aktører som vi må samarbeide med, men samtidig tar vare på våre medlemmers interesser og foreningens historie og opphav.

Svar på spørsmål 2
Endringer i samfunnet og behov for farmasøytenes kunnskap i helsetjenesten og apotekbransjen kan endre seg, og det er viktig at Farmaceutene er med på å forme endringen(e) til beste for våre medlemmer og deres interesse. Disse endringene er uunngåelig for å tilpasse dagens og fremtidens pasient-/kundebehov. Det skal fortsatt være krav til høyt faglig nivå i både fysisk og digitalt apotek. Vi må også fortsette å kjempe for å få flere helsetjenester i apotek for å avlaste andre yrkesprofesjoner i helsetjenesten og bidra med en helhetlig effektivisering av helsesektoren. Farmasøytene som fagpersoner har stor tillit i samfunnet og blant besøkende i apotek, fordi det er lett tilgang til høykompetente fagpersoner (legemiddeleksperter), og de er tilgjengelige. Dette må vi som forening sørge for å ivareta når en slik utvikling kommer i apotekbransjen.

Det er ikke noe tvil om at en slik utvikling kan ha stor betydning for apotekfarmasøytens rolle i fremtiden, og Farmaceutene må sørge for at fysisk tilgjengelig apotek ikke blir erstattet av digitalt apotek. Digitalt apotek kan være et supplement til fysisk tilgjengelig apotek for å ivareta den høyteknologiske generasjonens behov i fremtiden.

 

Stein Lyftingsmo

Sentralstyrekandidat: Stein Lyftingsmo

Utdanning:

 • Cand.pharm., Universitetet i Oslo, 1976
 • Økonomisk/administrativ utdanning 2 år, Høgskolen i Nordland, Bodø, 1984

 

Nåværende stilling:  Pensjonist

Tidligere arbeidssteder:

 • Apotek 1 Østbyen Hamar
 • Vitusapotek Elverum
 • Sykehusapoteket i Elverum
 • Apotek i Ringebu, Mosjøen, Flisa og Hamar

 

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Leder, Region Øst, 2023–
 • 4. varamedlem, Sentralstyret, 2021–
 • Styremedlem, Region Øst, 2021–2022
 • Leder, Hedmark krets, 2014–2020
 • Styremedlem, Nordland krets, 1982–1983

 

Andre tillitsverv:

 • Kasserer, Elverum Røde Kors, 2015–
 • Styremedlem og kasserer, J/H ski, 1997–2007
 • Initierte og ledet arbeidsgruppe i International Pharmaceutical Federation (FIP) om merking av reseptmedisin, retningslinjer vedtatt i Singapore i 2001
 • Styremedlem, Norilco Oppland, 1987–1988

 

Svar på spørsmål 1
Jeg er glad i farmasi. Selv om jeg er pensjonist, har jeg fremdeles helse til å jobbe litt og følge med. Jeg mener jeg har kunnskap og erfaring som vil være nyttig å ha i styret.

Svar på spørsmål 2
Apotekavansen er så lav på reseptmedisin at det ikke er penger å spare for kundene å handle reseptmedisin på nett. Folk bruker nettapotek fordi det er praktisk for dem, eller fordi det er diskret. Ereksjonsmedisin har antakelig den høyeste netthandelen. Statistikken lurer oss litt om omfanget av reseptekspedering på nett. Den skiller nemlig ikke mellom forsendelse av reseptmedisin og klikk og hent. Der hvor folk tidligere ringte apoteket og ba dem gjøre klar medisinen, gjør de nå det samme over nett. Nettapotek er kommet for å bli. Det føles bakstreversk å kreve at rene nettapotek skal være fysisk tilgjengelig for publikum.

Men det er viktig at resepturfarmasøyten er nær legemidlene som ekspederes. For det første fordi legemidler er fysiske ting som skal etiketteres. Jeg har opplevd mange situasjoner opp gjennom årene hvor det har vært viktig å kunne inspisere pakningen, etiketten eller kombinasjonen av de to.

For det andre: Hvis ikke farmasøyten må være nær legemidlene, så trues hele apotekvesenet. Hvis det finnes en bitte liten legal åpning her, så vil kjedene storme på. Hvis nettapotekene får lov, hvorfor kan ikke kjedekontoret hjelpe et utkantapotek i krise en dag eller to? Og hvorfor bare ved kriser? Tenk hvor mye en kjede kan spare ved å drifte reseptekspedisjonen fra kjedekontoret. Det er jo like forsvarlig som nettapoteket. Men tenk også på et publikumsapotek uten farmasøyt til stede.

Hva er forsvarlig drift av apotek? Tolkningen av «forsvarlig» avhenger av hvem som tolker. Jeg er livredd for en så vag kvalitetsstandard.

 

Julie Storebø

Sentralstyrekandidat: Julie Storebø

Utdanning: Master i farmasi, Universitetet i Bergen, 2019

Nåværende arbeidssted: Sykehusapotek Nord HF, avdeling Narvik

Tidligere arbeidssteder:

 • Apotek 1 Kleppestø
 • Boots apotek Laksevåg, farmasistudent

 

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Vara, plasstillitsvalgt, Sykehusapoteket Nord HF, avdeling Narvik, 2023–
 • Hovedtillitsvalgt, Apotek 1, 2021

 

Andre tillitsverv: Styremedlem, Studentforeningen Generica, 2016–2017

 

Svar på spørsmål 1
Motivasjonen for å stille til valg i år er at jeg ønsker å bidra og være en del av stemmen til farmasøytene. Jeg har et sterkt ønske om å lære; noe jeg har både tid og kapasitet til. Jeg synes det er motiverende å være med og gjøre en forskjell.

Svar på spørsmål 2
Jeg tenker i første omgang at en slik utvikling vil kunne bidra til at apotekfarmasøyter vil kunne miste fagmiljø. Den farmasøytiske kompetansen vil muligens ikke være like tilgjengelig for befolkningen i fysiske møter, som jeg mener er helt nødvendig. Jeg lurer på hva som kommer til å skje med apotekene ute i distriktene. Hva med tilgangen på arbeidsplasser? Jeg tenker også at det er viktig å være med på den teknologiske utviklingen innenfor helsevesenet, slik at samhandling blir enklere og bedre.

 

Tiril Strømstad

Sentralstyrekandidat: Tiril Strømstad

Utdanning:

 • Master i farmasi, Universitetet i Oslo, 2017
 • Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 2011

 

Nåværende arbeidssted: Apotek 1 Rakkestad Torg

Tidligere arbeidssteder: Apotek 1 Lambertseter

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • 3. varamedlem, Sentralstyret, 2021–
 • Styremedlem, Østfold krets, 2019–2020
 • Plasstillitsvalgt, Apotek 1 Rakkestad Torg, 2017–

 

Svar på spørsmål 1
Min motivasjon for å stille til valg er å fortsette å jobbe for farmasøyter og deres utvikling i tiden som man ser komme. Med et ekstra sterkt fokus på apotekfarmasøyter, der jeg har min erfaring.

Svar på spørsmål 2
Jeg synes det er bra at det har blitt fokus på utvikling i apoteket, og det er viktig at man henger med i tiden. Samtidig må en være forsiktig ved store endringer, så det ikke går for fort. Det er viktig å ta vare på farmasøytenes rettigheter, så endringene både er forsvarlige og at vi kan sikre god kvalitet i alle ledd.

 

Kristian Svendsen

Sentralstyrekandidat: Kristian Svendsen

Utdanning:

 • Dr.scient., NTNU, 2012
 • Master i farmasi, Universitetet i Tromsø, 2006

 

Nåværende arbeidssted:

 • Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet
 • NordicRWE AS

 

Tidligere arbeidssteder:

 • Sykehusapotek Nord HF
 • European Medicines Agency
 • Vitusapotek Bien, Ålesund
 • Vitusapotek Trondheim Torg
 • RELIS Midt-Norge

 

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Medlem av FEVU-fagrådet, 2021–
 • Hovedtillitsvalgt, UiT Norges arktiske universitet, 2018–
 • Styremedlem (ett år som kasserer), Troms og Finnmark krets, 2014–2017

 

Andre tillitsverv: Fagredaktør, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2019–

 

Svar på spørsmål 1
Jeg stiller til valg i år fordi jeg tror jeg kan bidra i Sentralstyret med synspunkter fra forskning og utdanning. Jeg har vært hovedtillitsvalgt ved UiT de siste fem årene, og jeg har jobbet med både forskning på og utdanning av farmasøyter. Hvis jeg blir valgt, så håper at jeg kan bidra med tanker rundt fremtidens farmasøytiske tjenester og fremtidens farmasøyter.

Svar på spørsmål 2
Jeg tror at vi de neste tiårene vil se en like stor endring i apotekbransjen som den gangen vi gikk fra privateide skrankeapotek med bakreseptur til kjedeeide apotek med farmasøyter i direkteresepturen. Så lenge vi tar en aktiv rolle i denne endringen, og at vi har pasient/kunde i fokus, så vil det nok gå bra.

Teknologiutviklingen vil gjøre at nettapotek blir en ganske stor del av apotekvesenet i Norge. Det er viktig at dette gjøres forsvarlig og at vi som farmasøyter tar ansvaret for å utvikle vår fremtidige yrkesrolle. Jeg tror personlig at fjerning av kravet om fysisk tilgjengelighet ikke vil bety veldig mye, men det er viktig at fremtiden ikke blir postordreapotek som sender ut bestillinger uten noen form for samtale med pasient. Farmasøyter og kunder må kommunisere godt digitalt for å sikre trygg og effektiv bruk av legemidler. En utfordring for apotek som er fysisk, er å vise merverdi for kundene. Vi er på gang med tjenester i apotek, men det er rom for flere tjenester, og også her må vi jobbe sammen med kjedene, myndighetene, pasientorganisasjoner og forskningsinstitusjoner for å utvikle tjenester som kan ha positiv effekt for alle parter.

 

Sissel Næristorp Sørli

Sentralstyrekandidat: Sissel Næristorp Sørli

Utdanning: Reseptar, Høgskolen i Oslo, 1997

Nåværende arbeidssted:  Apotek 1 Råde

Tidligere arbeidssteder:

 • Apotek 1 Østfoldhallen
 • Gresvik apotek

 

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Leder, Østfold krets, 2003–2006
 • Sekretær (to år som varamedlem), Østfold krets, 1999–2002

 

Andre tillitsverv:

 • Kasserer, Solstad Vel, 2022–
 • Sekretær (14 år i styret totalt), Grimstad Hagevanningslag, 2009–
 • Nestleder (20 år i styret totalt), Råde Handelsstands Forening, 2003–

 

Svar på spørsmål 1
Jeg stiller til valg fordi jeg synes Farmaceutene gjør en flott innsats i forhold til jobben med å synliggjøre farmasøytenes faglige kompetanse. Jeg vil veldig gjerne være med og bidra i dette arbeidet. Som bestyrer og apotekfarmasøyt ser jeg daglig hvilke utfordringer vår yrkesgruppe møter på i apotek.

Noe jeg virkelig brenner for er farmasøytiske tjenester i apotek, og jeg ønsker at tjenestetilbudet skal utvides til å omfatte flere områder. Alle evalueringer som har blitt gjort, viser at disse tjenestene gir helsegevinst for den enkelte pasient og at det er til stor nytte for samfunnet. Bare se på hvilken effekt innføring av vaksinering i apotek har hatt.

Et annet hjertebarn jeg har, er forbedring av samarbeidet innad i helsetjenesten. Mer tverrfaglig samarbeid hvor farmasøyten har en naturlig rolle vil gi bedre pasientsikkerhet. Dette vil også være meget gunstig samfunnsøkonomisk, for eksempel med tanke på færre legemiddelrelaterte innleggelser. For å få til dette må vi fortsette arbeidet med å vise frem vår faglige kompetanse og tydeliggjøre hvor viktig den er.

Svar på spørsmål 2
I forhold til apotekfarmasøytenes rolle i fremtiden så mener jeg at vi må tørre å tenke nytt, samt utnytte de mulighetene som ny teknologi gir oss. Samtidig er jeg bekymret for det faglige miljøet rundt om på apotekene. Vi hører om apotekfarmasøyter som blir stående alene med avgjørelser de ikke er komfortable med å ta på egen hånd. Her må vi få klare retningslinjer på bordet, som sikrer at vi opprettholder det faglige miljøet i apotekene, sikrer forsvarlig drift samt styrker apotekfarmasøytenes rolle i helsevesenet.

Det ligger utrolig mye ubenyttet potensial rundt om på apotekene. Vi må sørge for at apotekfarmasøytene får de nødvendige ressursene for å kunne bistå pasientene på best mulig måte. Dermed vil vi også kunne avlaste et allerede overbelastet helsevesen på flere områder og i tillegg spare samfunnet for store legemiddelrelaterte kostnader.

Det er ekstremt viktig at vi engasjerer oss i det som skjer nå, og her mener jeg Farmaceutene er et viktig talerør for apotekfarmasøytene. Farmaceutene må være tydelige og på ballen med tanke på konsekvensene av endringer som kommer og sørge for at faglig forsvarlighet ivaretas på best mulig måte.

Jeg mener vi først og fremst skal fokusere på å opprettholde og styrke de faglige miljøene vi har i dag, og at fysiske apotek fremdeles skal være et godt og trygt lavterskeltilbud som komplementerer de øvrige partene i helsevesenet.

 

(Publisert i NFT nr. 3/2023.)