Arbeidstilsynet har i sitt virkemiddelapparat adgang til å ilegge overtredelsesgebyrer. I dagens lov er maksimalgebyret 15 G – ca 1,8 mill. Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å øke dette til 50 G, eller 4 % av omsetningen, for at bestemmelsen skal virke preventivt, særlig for større virksomheter.

Erfaring med GDPR

Norges Farmaceutiske Forening erfarte at de arbeidsgiverne vi forholder oss til foretok en kraftig innskjerping av etterlevelsen av personvernlovgivningen, da Datatilsynet fikk økt rammene for sine overtredelsesgebyr. Vi har en kvalifisert forventning om at en tilsvarende innskjerping av etterlevelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser kan forventes, dersom Arbeidstilsynet også får økt rammene for sine overtredelsesgebyr, i tråd med forslaget.

Behov for større tilsynskapasitet

Norges Farmaceutiske Forening vil bemerke at økte rammer for overtredelsesgebyr også må følge opp av økonomi som gir økt kapasitet for tilsyn, og til å følge opp tips om brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Støtte til forslaget

Norges Farmaceutiske Forening støtter departementets forslag, og har sendt inn høringssvar i tråd med dette.