De senere årene har juristene i Farmaceutene fått stadig flere henvendelser fra apoteker og bestyrere som ønsker råd og bistand. Et tema som går igjen er et opplevd misforhold mellom hvilken arbeidssituasjon man står i, og hva man ble forespeilet ved kontraktsinngåelse.

Lav bemanningsfaktor, lange åpningstider og dårlig tilgang på vikarer, innebærer for mange apotekere og bestyrere at de må jobbe full tid i resepturen, gjøre adminstrativt arbeid på kveld/helg, og i tillegg være "alles vikar" i apoteket.

Arbeidsavtaler for apotekere og bestyrere angir at dette er ledende stillinger, som ikke utløser ulempetillegg eller overtidstillegg (les mer om det her). At man ansettes i ledende stilling innebærer likevel ikke en ubegrenset plikt til å jobbe døgnet rundt, eller et ansvar for at apoteket aldri stenger - uansett bemanningssituasjonen.

- Å være leder betyr at man skal ha tid til ledelse, sier Birgitte Lloyd, som selv har bakgrunn som apoteker. Hun mener det er en klar fordel at apotekere også står i resepturen og møter kunder. - Det blir imidlertid feil, dersom apoteket for å holde åpent er avhengig av at apotekeren inngår med full stilling i apotekets grunnbemanning, sier hun, og understreker samtidig at det er viktig å huske på at driftskonsesjonen hver enkelt apoteker og bestyrer har fått tildelt fra direktoratet, også er en tillitserklæring fra myndighetene.

Vil ta grep

Hovedtillitsvalgtgruppene i både Apotek 1, Boots og Vitusapotek er godt kjent med problemet, og vil adressere det i åreste forhandlinger.

- Slik apotekbransjen har utviklet seg har vi grovt sett to typer apotek; de klassiske store, der apotekeren er en reell leder, og de ny mindre, der apotekere forventes å fungere fullt ut som farmasøyt, sier Csaba Pataki, HTV i Vitusapotek. - Dette er en utvikling arbeidsgiverne har ønsket, men da må de også ta konsekvensen av utviklingen, sier han.

Anna Minge, HTV i Boots, mener det er et problem at alle apotekere skjæres over en kam. - Vi har inntrykk av at arbeidsgiversiden strekker begrepet "ledende stilling" litt for langt i noen tilfeller, og ser derfor for oss en todeling i overenskomsten. Der åpningstidene og bemanningen ikke krever at apotekeren inngår fullt ut i drift, fortsetter man som før, mens vi i mindre apotek ser et klart behov for et styrket vern av apotekerne.

Ingun Gjerde, HTV i Apotek 1 forteller at krav til ny regulering tar høyde for driftsbehovene i apotekene, og lister opp tre grep for å adressere problemet.

  • Registrering av all arbeidstid, også administrasjonsarbeid på kveld/helg.
  • En intensjon om at oppgavene, ved en normal driftssituasjon, skal kunne løses innefor 37,5 t/u.
  • Et skille mellom de apotek der apoteker står i bemanningsplanen med inntil 10 t/u, og de apotek der drift/åpningstider krever at apoteker står i bemanningsplanen med mer enn 10 t/u.

Gjerde forklarer; - Dersom du må inngå i bemanningsplanen med mer enn 10 t/u, er handlingsrommet i en "ledende stilling" mest en illusjon. Med grensen på 10 t/u skal det være mulig for apotekere å sikre bemanning på de upopulære lørdagsvaktene, og kunne bruke resten av arbeidstiden til administrasjon og ledelse. Det utelukker ikke at apoteker kan hjelpe til med driften, men driften kan ikke være betinget av at apoteker fysisk er til stede i apoteket i full stilling, til låste tidspunkter.

Håper på en konstruktiv dialog

- Vi håper på en konstruktiv dialog med både Virke og NMD knyttet til dette kravet, sier Birgitte Lloyd. - Samfunnet er mer likestilt nå, enn det var ved dereguleringen, og vi og arbeidsgiversiden har et felles ansvar for å legge til rette for at rammevilkårene er slik at apotekerstillinger kan kombineres med barn og familieforpliktelser.

Hovedoppgjøret

Hovedoppgjøret starter i disse dager, og det skal forhandles sentralt om overenskomsten for apotek i Virke i begynnelsen av mai, mens HTV-gruppen i Vitusapotek foreløpig har avtale om forhandlinger i midten av april