Forhandlingssystemet som er avtalt mellom Spekter og SAN innebærer at økonomi, og hoveddel av tekst, forhandles lokalt i hver enkelt virksomhet.

Forhandlingene i de fire sykehusapotekene, Sykehusinnkjøp HF, Helseplattformen AS, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF ble gjennomført i tiden frem mot 3. mai som var avtalt som forhandlingsfrist. Det ble oppnådd enighet lokalt i alle virksomhetene, men resultatet kunne ikke offentliggjøres før område 11 formelt ble lukket av de sentrale parter. Dette ble gjort 8. mai 2024.

Både arbeidstid, reisetid og økonomi var gjenstand for forhandlinger i de ulike virksomhetene, og alle landet økonomiske oppgjør i tråd med frontfagsrammen.

Sykehusapotekene HF

Forhandlingene i SAHF ble gjennomført og alle parter sa seg fornøyde. Arbeidsgiver stilte med ny forhandlingssjef og FTV Karoline Hansen hadde også sin første B-dels forhandling som forhandlingssjef. Forhandlingene ble gjennomført med gode diskusjoner, godt forhandlingsklima og enighet om mange punkter, selv om vi ikke fikk gjennomslag for alle endringene vi ønsket er forhandlingsutvalget fornøyd med anerkjennelse av utfordringene. Farmaceutenes FTV-gruppe fortsetter å jobbe med endringene det ikke ble gjennomslag for, slik at det kan fremmes i neste hovedoppgjør!

Farmaceutene hadde hovedfokus på å øke ulempetillegg, reisetid og møtetid, og noe var enklere å forhandle på enn andre punkter. Sykehusapotekene er i stadig endring med utvidede åpningstider, spesielt etter oppstart av 24/7 apotek på Aker og Farmaceutene ser mot framtiden med andre åpningstider i sykehusapotek ved å blant annet øke noen av ulempetilleggene.

Sjukehusapoteka Vest HF

Forhandlingene var gode og konstruktive. FTV Oddgeir Selaas og forhandlingsutvalget er fornøyde med det samlede resultatet i forhandlingene både mhp. økonomi og endring i overenskomst. Det var selvsagt også krav som ikke ble innfridd, men det oppleves særlig positivt at arbeidsgiver er åpne for å utrede forhold rundt arbeidstid mv. gjennom partssammensatt arbeid fremover i tiden som kommer.

Sykenhusapotek Nord HF

Forhandlingsutvalget for Farmaceutene i SANO gjennomførte lønnsforhandlinger med arbeidsgiver SANO den 22.04.24. Forhandlingsutvalget opplevde at arbeidsgiver var lyttende, og tok til seg innspill på flere forbedringsområder enn nevnt i overenskomsten. Slik protokollen viser, ble det også i år, som i år 2022, tatt opp spørsmål om å øke antall lønnstrinn til utover 16 år. Videre er det verdt å nevne at årets glidning som skapte utfordrende og lærerike forhandlinger. Diskusjonen endte med bl.a. enighet om å sette sammen et partssamarbeid om glidning, med det målet at utregning av eventuell glidning blir mer forutsigbar for årene fremover. Forhandlingsutvalget v/FTV takker alle som bidro til forberedelser og gjennomføring av årets lønnsforhandlinger.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

I årets oppgjør opplevde vi at vi og arbeidsgiver så det samme virkelighetsbildet mtp turnover, rekruttering og lønnsnivå. Vi fikk en innrømmelse om at lønnsnivået i Sykehusapotekene Midt ligger lavt. Forhandlingene var i all hovedsak gemyttlige, men vi opplevde at det var tungt å få gjennomslag for tekstlige endringer.

Partene kom likevel til enighet om oppjustering av bl.a. doktorgradstillegg og tillegg for relevant mastergrad, og har også avtalt å jobbe sammen i perioden for å se på reisetidsreguleringer for foretaket. FTV Hans Kristian Herskedal forteller at det var et godt samarbeid internt i forhandlingsutvalget, og at forhandlingsutvalget er glade for at det var mulig å lande en forhandlingsløsning, også i år. - Wienerbrødene fra arbeidsgiver var også gode, avslutter han.