I de innledende forhandlingene forhandles overenskomstens del A, og de sentrale parter avtaler forhandlingsfrister for de lokale B-delsforhandlingene om tekst og lønn.

Forhandlingsfrister

SAN og Spekter har avtalt følgende frister for de virksomhetsvise forhandlingene om del B:

  • Område 6 – forhandlingsfrist 25. april kl 16
  • Område 2 – forhandlingsfrist 6. mai kl 16
  • Område 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 og 12 – forhandlingsfrist 3. mai kl 12
  • Område 10 og 13 – avtales senere

SAN oppfordrer våre tillitsvalgte til å etterspørre en rask oppstart, da eventuell bistand fra sentrale parter skal kunne avvikles før fristen.

Fornøyd med resultatet

SANs leder, Birgithe Hellerud, er fornøyd med de avtalte endringene og suppleringene i overenskomstens del A. – Det er særlig punktet om å lage en veileder for lokale forhandlinger jeg er glad vi har fått gjennomslag for, det vil gjøre det lettere for våre tillitsvalgte å bruke ressurser på det materielle innholdet, heller enn på diskusjoner om prosessen, sier Hellerud.

Endringer i A-delen

Oppstramming av bestemmelsen om lokale forhandlinger

Bestemmelsen om lokale forhandlinger i A-delen pkt II nr 2 suppleres med nytt andre ledd:

«Det skal gjennomføres reelle forhandlinger med de enkelte forhandlingsberettigede organisasjonene ved de ulike virksomhetene, i tråd med de avtalte kriterier for lokal lønnsdannelse. Det skal settes av tilstrekkelig tid under lønnsforhandlingene for partene til å vurdere fremlagte krav.»

Tidligere annet ledd, nå tredje ledd, er supplert med en ny setning:

«Informasjonen skal gjøre tilgjengelig i en form som i størst mulig grad gir mulighet for bearbeidelse».

Arbeidsgiver skal initiere lønnssamtale

Lønnssamtalebestemmelsen er supplert med nytt punkt:

«Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker.»

Arbeidstakere unntatt fra Aml kap 10

A-delen pkt III har fått et nytt nr 4:

«Dersom arbeidstaker unntas fra arbeidsmiljølovens kap. 10 med referanse til § 10-12 første eller andre ledd skal det på forespørsel fra det enkelte medlem gis en skriftlig begrunnelse.»

Hjemmekontor

Hjemmekontorbestemmelsen suppleres med en ekstra setning;

«Ved behov kan de lokale parter ha dialog om praktisering av fjernarbeid/hjemmekontor.»

SAN oppfordrer alle tillitsvalgte til å vurdere hvorvidt det er behov for å initiere slik dialog, for å sikre at vilkårene for bruk av hjemmekontor er godt kjent i virksomheten.

Innplassering av nyopprettede overenskomster del-B

Virksomheter der det er opprettet nye B-deler i løpet av overenskomstperioden, er nå innplassert i relevante forhandlingsområde. For full oversikt, se vedlegg.

Virksomheter der det fortsatt forhandles er ikke innplassert ennå.

Protokollen

I forhandlingsprotokollen er det kommet tre nye punkter, i tillegg til de tidligere protokolltekster som videreføres.

Kunstig intelligens

Det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse («Utvalget») har fått supplert sitt mandat med et punkt om kunstig intelligens og hvordan dette kan implementeres i Spekters medlemsvirksomheter.

Kompetansereformutvalget

I meklingsboken fra frontfaget (LO/NHO) fremgår det at det nedsettes et Kompetansereformutvalg, som skal utrede livslang læring i arbeidslivet, og finansiering av dette. SAN og Spekter er enige om å møtes for videre dialog i forbindelse med regjeringens oppfølging av Kompetansereformutvalgets forslag.

Veileder om lokale forhandlinger

Til sist er det kommet et viktig punkt for SAN:

«SAN og Spekter utarbeider en veileder med praktiske råd og tips for lokale forhandlinger. Veilederen tar utgangspunkt i hva som er avtalt mellom de sentrale parter.»

Forhandlingslederne