Alle Farmaceutenes medlemmer er fra 1. januar 2021 dekket av vår profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter.

For å se forsikringsbevis klikk her.

Supplement til den alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasientskadeerstatning

Profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter er et supplement til den alminnelige ansvarsdekningen i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Skader som oppstår som følge av feilbehandling, både i offentlig og privat helsetjeneste i Norge, gir skadelidte rett på erstatning fra NPE forutsatt at skaden medfører et økonomisk tap.

Ikke-økonomisk skade (eks. oppreisningserstatning/tort-og-svie) dekkes ikke av NPE. Profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter er et supplement til NPE, og vil kunne dekke krav av ikke-økonomisk art.

Mange farmasøyter jobber også i virksomheter som ikke defineres som helsetjeneste. Dersom det oppstår skader av økonomisk, eller ikke-økonomisk art, i forbindelse med farmasøytens profesjonsutøvelse, vil profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter kunne dekke erstatningskrav som oppstår.

Hva omfatter forsikringen?

 • rettslige erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes ting- eller personskader som er voldt under utøvelse av virksomhet som provisorfarmasøyt, reseptarfarmasøyt, farmasøyt med lisens, farmasistudenter med lisens og farmasistudenter i praksis eller i deltidsjobb på apotek, i foarmasirelevant/farmsøytisk virksomhet.
 • Forsikringen dekker også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter LOV 1969-06-13-26 om skadeserstatning paragraf 2-1 kunne ha vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiver.
 • erstatningsansvar for ting- eller personskader som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten
 • sikredes oppreisningsansvar etter LOV-1969-06-13-26 om skadeserstatning paragraf 3-5 og som sikrede har pådratt seg i forbindelse med utøvelse av virksomhet som provisorfarmasøyt, reseptarfarmasøyt, farmasøyt med lisens, farmasistudenter med lisens og farmasistudenter i praksis eller i deltidsjobb på apotek, i farmasirelevant/farmasøytisk virksomhet.
 • utgifter til juridisk bistand
 • sikredes utgifter ved krenking av personvern, sikkerhetsfeil eller systemfeil (personvern og nettsikkerhet

Hvilken dekning gir forsikringen? Forsikringssummer og egenandel

 • Forsikringssummen er NOK 10.000.000 pr. skadetilfelle og samlet pr. år.
 • Oppreisningsansvar er begrenset til NOK 300.000 pr. skadetilfelle og samlet pr. år.
 • Utgifter til juridisk bistand er begrenset til NOK 1.000.000 pr. tvist og samlet pr. år.
 • Utgifter som følge av krenking av personvern, sikkerhetsfeil eller systemfeil, er begrenset til NOK 500.000 pr. skadetilfelle og samlet pr. forsikringsår
 • Ved hver utbetaling gjøres det fradrag for egenandel på NOK 6.000.

Hvor gjelder profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter

Profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter gjelder erstatningsansvar for skade som inntreffer i Norden, inludert norsk kontinentalsokkel, norsk fartøy og andre områder underlagt norsk jurisdiksjon og som pådras etter gjeldende rett i de nordiske land. 

Hvem er omfattet av profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter?

Avtalen trer i kraft 1.1.2021, og dekker da samtlige medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), forutsatt at medlemmet har betalt medlemskontingenten.

 • Hva med nyinnmeldte etter 1.1.21?
  Nyinnmeldte medlemmer dekkes fra innmeldingsdato.

 • Hva skjer når man melder seg ut?
  Forsikringen opphører når medlemmet har sagt opp sitt medlemskap, og gjelder ikke i oppsigelsestiden for medlemskapet.

Hva koster profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter?

Forsikringen er inkludert i medlemskapet i Farmaceutene.

Spørsmål om forsikringen

Forsikringstekniske spørsmål vedrørende profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter kan stilles Tryg Forsikring pr epost til farmaceutene@tryg.no

Vær rask med å melde skade

Ved skade må du så snart som mulig melde fra til selskapet. Er ikke kravet meldt innen ett år etter at du fikk kjennskap til forholdene som begrunner kravet, kan erstatningen falle bort.

 • Skader meldes Tryg Forsikring pr mail: ansvar@tryg.no
 • Alternativt pr telefon: +47 915 040 40.
 • Alle krav må også meldes til Norsk pasientskadeerstatning.