Endringer

Ved endring av status, eksempelvis ved overgang fra yrkesaktiv til student, arbeidsledig eller pensjonist, er du som medlem selv ansvarlig for å gi oss beskjed. Ved forglemmelse eller forsinket innrapportering, kan vi maksimalt endre/tilbakebetale kontingent for tre måneder. For studenter kreves det dokumentasjon av studieplass og kvittering for betalt semester før refusjon.

Vi kan heller ikke foreta endringer for perioder som er kortere enn tre måneder.

Foreldrepermisjon

Det store flertall av farmasøyter beholder full lønn i foreldrepermisjon, enten som tariffestet rettighet eller som individuell rettighet. Av denne grunn reduserer vi ikke kontingent under foreldrepermisjon med full lønn. Det er også vår erfaring at mange har behov for hjelp med tilrettelegging i forbindelse med eller avslutning av foreldrepermisjon.

  • Velger man ut- og gjeninnmelding, gjelder tre måneders karantene for arbeidsrettslig bistand.
  • Ved ulønnet foreldrepermisjon kan man få status som ikke yrkesaktiv.

Søknad om redusert kontingent

Henvend deg til sekretariatet dersom du vil søke om redusert kontingent.  Det gis ikke redusert kontingent for tidsrom under 3 måneder. Det nyttes kun hele måneder. Redusert kontingent kan gis for høyst 3 måneder bakover i tiden.

Innmelding og utmelding

  • Innmelding gjelder fra innmeldt dato.
  • Utmelding skjer skriftlig. 
  • Utmelding skjer med virkning fra nærmeste kvartalsskifte (31. mars, 30. juni, 30. september eller 31. desember), likevel ikke med kortere frist enn én måned. 
  • Utmelding kan ikke skje under brudd i foreningens lønns- og arbeidsavtaleforhandlinger for vedkommende medlem.