Virke-Farmaceutene-oppgjøret utsatt til høsten 2018

medlemsfordel_virke_apotek.png

Virke-Farmaceutene-oppgjøret utsatt til høsten 2018

Virke og Farmaceutene jobber med omfattende revisjon av tariffavtalen for apotek. Vanligvis gjennomføres disse forhandlingene på våren, men partene er enige om en utsettelse for å kvalitetssikre prosessen. Selv om forhandlingene utsettes vil lønnsoppgjøret fortsatt gjelde fra 1. april og bli etterbetalt.

Bakgrunn- forhandlingsgrunnlag

Overenskomsten for apotek, inngått mellom Virke og Farmaceutene, omfatter farmasøyter i Apotek 1, Boots, diverse frittstående apotek, Diakonhjemmets sykehusapotek og Lovisenberg sykehusapotek.

I 2016-oppgjøret ble Virke og Farmaceutene enige om at et partssammensatt utvalg skulle jobbe med å finne felles grunnlag for å forenkle og modernisere vår tariffavtale for farmasøyter i apotek. Flere ulike bestemmelser, kapitler og temaer skulle gjennomgås, i tillegg til at utvalget skulle vurdere helheten i tariffavtalen. Utvalget har jobbet med dette gjennom hele toårsperioden, og har flere felles forslag til forbedringer.

Forslag til ny tariffavtale

Virke og Farmaceutene ønsker på denne bakgrunn å fremforhandle en helhetlig, omarbeidet tariffavtale i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2018. Partene er enige om at det er behov for å gjøre endringer for å etablere en modernisert tariffavtale for apotek.

Sentrale forhandlinger mellom Virke og Farmaceutene gjennomføres vanligvis før sommeren, men pga det pågående arbeidet er partene enige om å utsette forhandlingene.

Partene ser at det er nødvendig å bruke noe mer tid for å beregne de økonomiske konsekvensene av bl.a endringer i lønnssystem og arbeidstidsbestemmelser, men også for å kvalitetssikre endrede bestemmelser. Endringene det jobbes med er primært systemendringer og det forutsettes at en eventuell overgang til ny avtale skal kunne gjennomføres nøytralt med hensyn til kostnader og lønnsnivå.

Gode prosesser

Arbeidet med en modernisert tariffavtale for apotek har vært preget av gode og konstruktive samarbeidsforhold, og skissen det foreløpig er enighet om representerer en vesentlig forbedring sammenliknet med den nåværende tariffavtalen. En revidert avtale ser ut til å kunne bli forenklet og mer brukervennlig – og, ikke minst, bedre tilpasset dagens arbeids- og apotekmarked.

Felles intensjon

Intensjonen er at de ansattes rettigheter og lønnsutvikling skal ivaretas på en bedre måte, samtidig som rammevilkår og utviklingsmuligheter for apotekene tilpasses dagens konkurransesituasjon og arbeidsmarked.

For å få fullført dette viktige arbeidet har derfor Virke og Farmaceutene blitt enige om følgende fremdriftsplan for hovedtariffoppgjøret 2018:

 • Mai, juni og august:
  • Forberedelsene til forhandlingene fullføres
  • Arbeidsmøter i partssammensatt utvalg, arbeidsgrupper og forhandlingsutvalg/referansegruppe
  • Endelig avklaring av utvalgets anbefalinger for en ny tariffavtale skal foretas før forhandlingene.
  • Virke og Farmaceutene er enige om at det skal avholdes et partssammensatt møte før sommeren for å oppsummerer status før høstens prosesser
 • August og september - Sentrale og lokale forhandlinger, hovedtariffoppgjøret 2018
  • Uke 34 – forhandlingsuke (20.-24. aug)
  • Lokale forhandling gjennomføres etter at de sentrale forhandlingene er ferdigstilt.