Virke apotek - Prosess for omstilling og nedbemanning

Virke apotek - Prosess for omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning

Informasjon

Dersom arbeidsgiver har behov for å omstille/nedbemanne ved ett eller flere apotek, skal plasstillitsvalgte for de berørte apotek, samt den eventuelle kjedens hovedtillitsvalgte, så tidlig som mulig informeres om bakgrunnen.

Drøfting av utvelgelseskrets og -kriterier

I forbindelse med nedbemanningsprosesser skal kjedeledelsen og de hovedtillitsvalgte drøfte utvelgelseskrets og -kriterier. Partene bør bl.a. drøfte hvordan ansiennitet skal beregnes i den enkelte prosess. Videre drøftinger skjer normalt lokalt, mellom apotekets leder og tillitsvalgte på det eller de involverte apotek. Hovedtillitsvalgte kan bistå.

I ikke-kjedeeide apotek skal utvelgelseskriterier drøftes mellom apotekets leder og tillitsvalgte.

Utvelgelseskriteriene for nedbemanningen bør vektlegge arbeidsgivers behov, arbeidstakernes kompetanse, sosiale forhold og ansiennitet. Utvelgelseskriteriene og vektingen av disse skal drøftes mellom partene som nevnt ovenfor, før de fastsettes. Fra drøftingen skal det settes opp protokoll.

Det vises for øvrig til Hovedavtalen/Parallellavtalen §§ 10-1 – 10-3.