Virke apotek 2018

ny avtale virke 2018.png

Virke apotek 2018

Lønnsoppgjøret for apotekene i Virke (Apotek 1, Boots og diverse frittstående apotek) kom i havn kl 04:00 lørdag 29. september. Resultatet ble en ramme på 2,8 %, og en ny og modernisert overenskomst. 

De sentrale forhandlinger ble avsluttet 04:00 natt til 29. september 2018. Dette var avslutningen på en lang prosess der Virke og Farmaceutene gjennom to år har samarbeidet tett for å gjennomgå, forenkle og modernisere overenskomsten. Hovedpunktene i denne er en reduksjon av uketimetallet fra 39 t/u til 37,5 t/u, opprettholdelse av lønnsnivå ved konvertering, og at apotekerne er blitt inkludert i overenskomsten.

Hovedtillitsvalgtsgruppene i kjedene, og for de frittstående apotekene, har vært dypt involvert i prosessen, og det har vært mange tøffe diskusjoner underveis. Det resultatet som nå er avtalt er etter begge partenes syn godt. Overenskomsten er nå oppdatert, forenklet og tilpasset de behov og den virkelighet medlemmene møter i apotekene.

Endringene i lønn blir formelt sett foretatt pr 1. januar 2019, reelt sett vil lønn og arbeidstid bli endret i det enkelte apotek fortløpende frem mot årsskiftet 2019/2020, etter grundige lokale prosesser.

Hva er hovedendringene, og hva betyr det?

Timetallet og lønn

 • Antall timer pr uke reduseres fra 39 til 37,5 (inkl. pause til fri disposisjon) for 100%-stilling.
 • Grunnlønn beholdes som for 39 timer (for 100%-stilling)- noe som betyr at timelønnen økes.   

Reduksjonen i uketimetallet er en tilpasning til det som er blitt normalarbeidsuken for arbeidslivet for øvrig. Reduksjonen åpner også for at vi kan etablere utvidet arbeidstid (se nedenfor) som en prøveordning.

Ulempetillegg

 • Ulempetilleggene er justert ned

Dette var et nødvendig kompromiss for å sikre lønnsnivået, og for å bedre pensjonsgrunnlaget for medlemmene. Internt hadde vi grundige prosesser og diskusjoner knyttet til hvilke tidspunkter som er ugunstige, og hvilke nivåer ulempetilleggene derfor burde ha. Tilleggene har nå en mer intuitiv innretning, og tidspunkter som tidligere hadde lave ulempetillegg (natt etter kl 24) har fått økt ulempetillegg.

 • Ulempetillegg skal utbetales og ikke avspaseres

Som ledd i omlegging av ukentlig arbeidstid ble det enighet om at ordningen med avspasering av ulempe avsluttes. Det betyr at flere av dere vil måtte jobbe flere fysiske timer på apoteket for å få «nok timer». «Bivirkningen» er høyere utbetalt lønn, og styrket kjøpekraft for medlemmene.

Hvorfor endres ulempe og arbeidstid?

Ulempetillegg er ikke pensjonsgivende inntekt. Det er derfor uheldig for pensjonen med et for stort innslag av ulempetillegg. På gammel avtale utgjør ulempeelementet tett på 10 % av lønnen. Ved å endre uketimetallet til 37,5 arbeidede timer, sikres et bedre pensjonsgrunnlag. Når endringene er implementert vil ulempe over 95% av lønnen være pensjonsgivende.

Behov for overtidsarbeid

Det er farmasøytmangel i Norge. Når flere farmasøyter er til stede flere timer i apotek, tar vi farmasøyter samfunnsansvar ved å avhjelpe problemet. Et utslag av dette kan også være et mindre behov for overtid, og dermed en mer forutsigbar hverdag.

Nytt i overenskomsten; Utvidet arbeidstid (UTA)

I overenskomsten innføres også et helt nytt konsept, som vi har lånt fra sykehuslegene; Utvidet arbeidstid (UTA). Dette er en gjensidig frivillig ordning der du og arbeidsgiver, i forbindelse med etablering/endrig av arbeidsplan, kan bli enige om at du "selger" inntil 2,5 t/u, slik at apoteket kan disponere deg i inntil 40 t/u. Disse timene kompenseres med et tillegg på 30 % pr time, dersom de faller på et ulempetidspunkt utbetales også ulempetillegget. Avtalen gjelder kun frem til neste etablering/endring av arbeidsplan. I første omgang er UTA en prøveordning frem til 31. mars 2019.

Overtidssatsene

 • Overtidssats for lørdag fra kl 13-15 er endret til 50%, ellers ingen endringer.
 • Selve overtidstillegget skal utbetales, mens de arbeidede timene kan utbetales eller avspaseres som før.

NB! Overtidssatsene er stort sett bedre enn ulempetillegget, og fordi timetallet er satt ned fra 39 timer til 37,5 timer (100%-stiling) vil flere trolig få overtidsbetaling dvs. mer penger i lønningsposen.

Lønnsstigene

Lønnsstigene er fjernet, og kriterier for lønnsfastsettelse satt inn i stedet. Bakgrunnen for dette er at vi har sett at lønnsstigene over tid har virket normerende, og hemmet lønnsutviklingen. Uten minstelønner og lønnssatser vil det være mer relevant å vise til lønnsstatistikken når man inngår arbeidsavtaler. Farmaceutene har som mål at alle medlemmers ambisjon bør være lønnsbetingelser over gjennomsnittet på stedet de tar ansettelse.

Økte OU-satser

Vi kom også til enighet om en opptrapping av satsene for OU-ordningen, med en 50/50-fordeling av innbetaling. Disse midlene er avgjørende for foreningens kursing av tillitsvalgte i apotek.

Evaluering av overenskomsten

Fordi det er store endringer vil et partssammensatt utvalg kartlegge og gjennomgå konsekvensene av den nye overenskomsten. I tillegg skal det gjennomføres en evaluering innen 30. september 2019.

Hva skjer når?

 • Det generelle tillegget på 2,2% gis per 1.april 2018, og skal utbetales senest i november 2018.
 • Lønnsstigene forsvinner i løpet av 2018.
 • Overenskomsten skal implementeres senest 31. desember 2018, med unntak av arbeidstid (kap.4) og lønn (kap.5).
 • Endringene for arbeidstid og lønn skal implementeres i alle apotek i løpet av 2019.
 • «Gammel» overenskomsts bestemmelser om arbeidstid og lønn/avspasering skal gjelder for det enkelte apotek frem til implementering av ny arbeidstidsordning.

Ytterligere informasjon

Vi vil i tiden fremover utarbeide mer detaljert informasjon. Vi vil også planlegge medlemsmøter på ulike steder i Norge for å informere om den nye overenskomsten. Det legges opp til at disse møtene blir streamet.

Vi ber om forståelse for at vi i den nærmeste tiden må prioritere å håndtere de bistandssakene som har innkommet til sekretariatet i løpet av de siste ukene, og at spørsmål knyttet til den nye avtalen vil bli satt på vent til vi har utarbeidet informasjonen.