Viktig avklaring - stud.pharm kan arbeide alene i apotek

171115-rs-studenter_i_apotek.png

Viktig avklaring - stud.pharm kan arbeide alene i apotek

Da studentlisensen for farmasistudenter er tvetydig formulert, har Farmaceutene bedt om en fortolkning fra Helsedirektoratet og fra Statens legemiddelverk. Svarene foreligger, og gjør det tryggere å stå alene som student med lisens i et apotek.

Saken kom opp i forbindelse med kurs for studenter ved UiO og UiB høsten 2016. Det er kun ved disse studiestedene studenter kan få tildelt lisens som stud.pharm. Vilkårene for lisensen angir at:

"Lisensen (stud.pharm) er gitt på følgende vilkår: Studentlisens (stud.pharm) gir adgang til å utøve selvstendig ekspedisjonsrett på apotek under faglig tilsyn og veiledning av autorisert provisorfarmsøyt." [Vår understrekning.]

Dette er identisk med vilkåret som stilles for legestudenter, og innebærer for legestudentene at den som skal veilede og føre tilsyn fysisk må være til stede når studenten utfører sitt arbeid.

"Legevirksomhet kan bare utføres ved sykehus eller annen helseinstitusjon og/eller som assistent hos praktiserende lege, under faglig veiledning og tilsyn av overordnet lege."

Svar fra Helsedirektoratet

Som følge av uklarheten sendte Farmaceutene i september 2017 brev til hhv Helsedirektoratet og til Statens legemiddelverk.

I svaret fra Helsedirektoratet fremgår det at vilkåret er satt for å presisere at stud.pharm ikke er fullt ut selvstendig. "Det vil si at vedkommende må være under faglig tilsyn og veiledning av fagperson (provisorfarmasøyt), som også er ansvarlig for lisensinnehaverens yrkesutøvelse."

Helsedirektoratet skriver også:  "Den nærmere organisering og tilrettelegging av arbeidet i apotek, herunder hvorvidt det alltid skal være til stede en autorisert provisorfarmasøyt sammen med den studentlisensierte, vil være opp til arbeidsgiver å bestemme."

Direktoratet legger til: "Arbeidsgiver må imidlertid ta hensyn til hva som er medisinskfaglig forsvarlig etter helsepersonelloven § 4 og innrette seg deretter." 

Slik Farmaceutene leser svaret fra Helsedirektoratet er det arbeidsgiveren (les: apotekeren) som må gjøre en konkret vurdering av den enkeltes students farmasøytfaglige kompetanse, og vurdere hvorvidt den er tilstrekkelig til at studenten kan bemanne apoteket uten en provisorfarmasøyt til stede. Farmaceutene legger til grunn at det også bør etableres tydelige rutinebeskrivelser som angir hvordan studenten kan komme i kontakt med den provisorfarmasøyt som skal ha faglig veiledning og tilsyn med studenten. 

Svar fra Legemiddelverket

I svaret fra Legemiddelverket fremgår deres tolkning av apotekloven: "Slit sett tilsier apotekloven at det er tilstrekkelig at farmasøyt med studentlisens ser til stede i apoteket - som eneste farmasøyt."

Legemiddelverket legger til: "Generelt vil vi også påpeke at farmasistudenter med lisens, minst er på faglig nivå med nyutdannede reseptarfarmasøyter. Slik sett vil vi tro dette er bakgrunnen for at tilsyn og veiledning skal gjøres av provisorfarmasøyt. På den annen side har nyutdannede reseptarfarmasøyter selvstendig ekspedisjonsrett uten behov for tilsyn og veiledning, så vi har vanseklig for å se behovet for et slikt vilkår for farmasøyt med studentlisens."

Legemiddelverket avslutter med: "Som tilsynsmyndighet for apotekene ser vi at vi har behov for samme avklaring dere etterspørr. Så langt har vi ansett bemanningen å være i samsvar med apoteklovens krav selv om farmasøyt med studentlisens er eneste i apoteket. VI legger til grunn at apotekeren og dens stedfortreder har et generelt tilsynsansvar for at apoteket drives forsvarlig."

Hva gjør Norges Farmaceutiske Forening videre?

Farmaceutene oppsummerer myndighetenes standpunkt slik:

  • Helsedirektoratet mener at formuleringen i lisensen ikke er til hinder for at stud.pharm med lisens står alene i apotek, forutsatt at forsvarligheten er ivaretatt 
  • Legemiddelverket mener stud.pharm med lisens er like skikket som reseptarer
  • Legemiddelverket mener apotekloven ikke er til hinder for at stud.pharm med lisens bemanner apotek alene

Farmaceutene mener at apotekerne bør utarbeide rutinebeskrivelser der det fremgår hvordan stud.pharm kan komme i kontakt med provisorfarmasøyt, og at stud.pharm bør etterlyse slike skriftlige rutiner.

Farmaceutene vil i det videre vurdere om vi (evt. sammen med kjedene og Apotekforeningen) skal ta et politisk initiativ for å få endret formuleringene av vilkår i studentlisensen.

Spørsmål kan rettes til bistand@farmaceutene.no