Vaksinering av apotekfarmasøyter?

Vaksinering av apotekfarmasøyter?

Det har vært mye uklarhet knyttet til vaksinering av apotekfarmasøyter i det ganske land og vi i foreningen sentralt har også mottatt en del henvendelser, så her følger en liten oppdatering.

Ulike kommuner – ulik prioritering

I forbindelse med vaksinering har Farmaceutene hele veien jobbet aktivt for å synliggjøre det viktige arbeidet farmasøyter gjør i apotek og at farmasøytens tilstedeværelse er en forutsetning for å holde åpent. Det er kommunenes tunge oppgave å prioritere helsepersonell i sin kommune for vaksinering. Kommuner prioriterer ulikt når det gjelder vaksinering av apotekfarmasøyter og andre farmasøyter, på grunn av forskjellige lokale forhold. Det som har vært viktig for oss er at kommunene er bevisste på at farmasøyter er helsepersonell, at det er mange av dem i apotek, og hvilke konsekvenser det får dersom farmasøyten ikke kan gå på jobb.

Prioriteringsveileder

Da FHI publiserte prioriteringsveilederen sin for kommunene i januar fremgikk ikke farmasøyter som helsepersonell som burde tas med i betraktningen. Farmaceutene tok da kontakt med FHI for å få oppdatert veilederen. Vi fikk en umiddelbar, positiv respons og de lovte å ta vårt innspill opp til vurdering. Da veilederen ikke ble endret fulgte Farmaceutene opp, igjen med positiv respons. Heller ikke denne gangen ble det gjort endringer   Det ble etter hvert gitt et svar om at veilederen ikke kom til å bli endret. Kommunene skal vurdere alt helsepersonell i sin kommune og vaksinere i henhold til prioritering. FHI fant det derfor ikke nødvendig å skrive farmasøyter inn som et eksempel, på tross av at farmasøyter i apotek ikke dukker opp på listen over helsepersonell i kommunene.

Farmaceutene tok kontakt med KS for å se om vi i fellesskap kunne fremme saken ovenfor FHI. KS hadde imidlertid ikke kapasitet til å prioritere dette.

Dette er noe Farmaceutene vil følge opp med helse- og omsorgsdepartementet.

Stengte apotek

Enkelte apotek har blitt stengt som følge av sykdom og/eller karantene. Dette kunne kanskje vært unngått dersom farmasøytene var vaksinert. Det har imidlertid ikke gått lang tid før apotekene har åpnet igjen med farmasøyter fra andre apotek. Manglende vaksinering av farmasøyter har derfor hatt liten konsekvens for de aktuelle kommunene. Det gjør det vanskeligere å argumentere for at apotekfarmasøyter bør prioriteres foran andre. Jeg er stolt over alle de farmasøytene som har hevet seg over en slik tankegang og bidratt til å opprettholde et godt apotektilbud, selv om de ikke har blitt vaksinert. 

Det er også verdt å merke seg at til tross for både økt smittetrykk og stor risiko for kontakt med smittede har svært få apotekfarmasøyter blitt smittet på jobb. Det betyr at farmasøyter har vært gode til å overholde smittevernet.

Innsats fra regionstyrene og enkeltfarmasøyter

De ulike regionstyrene i Farmaceutene har også lagt ned innsats for å øke vaksineringen av apotekfarmasøyter. Flere kommuner er blitt kontaktet for å fremme vaksinering av apotekfarmasøyter og i noen kommuner er det blitt avholdt møter med kommuneoverleger. Noen kommuner har prioritert apotekfarmasøytene opp etter henvendelser eller møter, andre ikke. Det er også enkeltfarmasøyter som har tatt kontakt med kommunen apoteket er i. Igjen, noen steder har de vunnet frem, andre steder ikke.

Kunnskap om farmasøyter

Bedre kunnskap om og forståelse for farmasøyters viktige innsats i apotekhar bidratt til at noen apotekfarmasøyter ble prioritert på vaksinelisten. Det er lærdom vi kan ta med oss videre. Spørsmålet mange har stilt er «hvorfor blir ikke apotekfarmasøyter prioritert?». Burde det egentlig være «hva kan jeg gjøre i min kommune for at de skal huske farmasøytene neste gang?»?

 

Urd Andestad,
leder av Farmaceutene

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les også:

Apotekforeninger ønsker at ansatte blir vaksinert

Har bydelene glemt at apotekfarmasøytene er en uunnværlig del av primærhelsetjenesten?