Tillitsvalgte i kjedenes regioner

rtv-struktur.png
Farmaceutene

Tillitsvalgte i kjedenes regioner

Er du oppgitt over at litt for mange beslutninger ser ut til å bli fattet av regionssjefene, uten at din apoteker og dine øvrige kollegaer ser ut til å kunne påvirke beslutningene? Har du lyst til å gjøre noe med det? HTV-gruppene ser etter engasjerte medlemmer som vil bidra til å bygge ut tillitsvalgtsystemet med et nytt nivå mellom det enkelte apotek og HTV-gruppen. 19. - 20. oktober samler vi engasjerte farmasøyter fra hele landet til kurs på Fornebu.

I Apotek 1, Boots og NMD/Vitusapotek er mange beslutninger lagt til regionssjefene. Disse beslutningene fattes på et lavere nivå i kjeden, enn der HTV-gruppene får informasjon og kan medvirke, og på nivået over det enkelte apotek, hvor plasstillitsvalgte skal kunne påvirke beslutningene.

Høsten 2020 besluttet derfor Sentralstyret at Farmaceutene som organisasjon må jobbe for å få på plass regionale bedriftsgrupper med styrer, som skal speiler kjedenes regionssjeforganisering.

Foreningen og HTV-gruppene i kjedene inviterer derfor til kurs på Fornebu 19. - 20. oktober for deg som har engasjement og tiltakslyst til å være med å utvikle dette nye organisasjonsleddet.

Kunne du tenkt deg å delta - skriv til oss på kurs@farmaceutene.no

Tillitsvalgtsordningen vi ønsker å bevege oss vekk fra

Alle Farmaceutenes medlemmer ansatt i en apotekkjede inngår i Farmaceutenes bedriftsgruppe for kjeden, ledet av bedriftsgruppestyret (HTV-gruppen). For å velge HTV-gruppe gjennomføres det direktevalg blant medlemmene ansatt i apotekkjeden.

På det enkelte arbeidssted (apotek) inngår Farmaceutenes medlemmer i lokal bedriftsgruppe, ledet av lokalt bedriftsgruppestyre (plasstillitsvalgt og evt. varaplasstillitvalgt). Valgprosessen lokalt har hatt et nokså pragmatisk oppsett, det kan være faktiske valg, det kan være dialog mellom kollegaer for å lande tillitsvalgt, og det kan være tillitsvalgte som melder seg/blir utpekt fra sekretariatet/HTV-gruppen.

Hull i tillitsvalgtorganisering i apotekkjeder

Slik apotekkjededriften har utviklet seg etter dereguleringen av apotekmarkedet, med flere, og mindre apotek, har kjedenes regionssjefer fått større og større innflytelse på den daglige operative driften i kjeden.

Mange beslutninger som tidligere ville blitt fattet enten på det enkelte apotek, etter drøfting mellom apoteker og lokal bedriftsgruppe, eller sentralt i kjeden, etter drøfting mellom HR/drift og bedriftsgruppen, opplever Farmaceutenes medlemmer at nå i praksis blir besluttet av regionssjef, i dialog med HR/drift og apoteker, men uten involvering av tillitsvalgte på lokalt eller sentralt nivå.

Utviklingen med stadig mindre apotek, har også ledet til at det en rekke steder er utfordrende å finne kandidater til å ta på seg oppgaven å sitte i lokalt bedriftsgruppestyre (plasstillitvalgt/varaplasstillitsvalgt).

I Farmaceutenes vedtekter § 8-1 står:

§ 8-1 første ledd

Organisering Foreningen skal ha tillitsvalgt på alle nivåer der medlemmenes arbeidsgivere fatter beslutninger som det etter lov eller avtaleverk skal informeres, drøftes eller forhandles om

Ny struktur for tillitsvalgte i apotekkjedene som det jobbes med å iverksette

For Farmaceutene er det helt avgjørende å ha tillitsvalgtnivåer som speiler beslutningsnivåene på arbeidsgiversiden.

Det jobbes derfor med å restrukturerer tillitsvalgtstrukturen i apotekkjedene, gjennom etablering av regionale bedriftsgrupper. Medlemmene i disse regionale bedrifsgruppene er Farmaceutenes medlemmer i de apotek som til en hver tid er underlagt samme regionssjef i en kjede. Det regionale bedriftgruppestyret vil i oppbyggingsfasen bestå av engasjerte plasstillitsvalgte, plasstillitsvalgt-varaer og andre engasjerte medlemmer som stiller seg til disposisjon. På sikt vil det være et mål at det kan gjennomføres valg av regionale bedriftsgruppestyrer blant Farmaceutenes medlemmer ansatt i apotekene underlagt respektive regionssjef.

I tillegg til de regionale bedriftsgruppene for provisorer, reseptarer og studenter, jobbes det for å opprette én sentral bedriftsgruppe for apotekere i hver enklet kjede, samt styrking av bedriftsgruppene for ansatte ved kjedekontor/servicekontor.

På sikt er målet at styrene (regionale bedriftsgruppestyrer, apotekgruppestyret og kjedekontrostyret) minst skal bestå av tre styremedlemmer og minst to varamedlemmer.

Landsråd i apotekkjedene - viktig for å forberede lønns- og tariffoppgjør

Styremedlemmene i de respektive bedriftsgruppestyrene inngår i Farmaceutenes landsråd for kjeden, sammen med HTV-gruppen i kjeden.

Med flere hundre apotek i hver kjede har det vist seg at "direktelinjen" til HTV-gruppen fra det enkelte medlem oppleves alt for lang.

Gjennom etablering av en modell med et landsråd, bestående av representanter fra apotek under de ulike regionssjefene i den enkelte kjede, er tanken at disse kan ha en mye tettere kontakt med plasstillitsvalgte - og medlemmer i apotekene, og dermed kunne løfte frem problemstillinger HTV-gruppene ellers ikke ville blitt kjent med.

Landsrådet i den enkelte kjede vil også være en viktig sparringspartner for HTV-gruppene, og en arena for å diskutere forhold av interesse for farmasøyter i apotek, i dette ligger også lønnsspørsmål, håndtering av arbeidstid og videreutvikling av overenskomster/tariffavtalter.

Landsrådet i den enkelte kjede vil være en arena for å samordne interessene for Farmaceutenes medlemmer i kjeden, og bistå HTV-gruppen både i det løpende arbeidet, i forbindelse med forhandlinger og ved eventuell arbeidskonflikt.

Ny modell for å velge HTV-gruppene

Når landsrådene kommer på plass, vil det være naturlig at HTV-gruppene velges av landsrådet, basert på innstilling fra en valgkomite utgått fra landsrådet.

I landsrådet voterer RTVene, en representant for apotekergruppestyret og leder av kjedekontorgruppestyret med en stemme pr medlem de representerer.

Ulike tillitsvalgtroller

Den viktigste oppgaven for alle tillitsvalgte i organisasjonen er å ivareta medlemmenes interesser. I vedtektene er dette formulert slik.

§ 8-1 tredje og fjerde ledd

Foreningens tillitsvalgte skal påse at avtaler om lønn­ og arbeidsvilkår m.m. overholdes i virksomhetene.

Bedriftsgruppenes medlemmer kan bli pålagt oppgaver i forbindelse med lønns­forhandlinger, lønnskonflikter og arbeids-kamp

Lokal bedriftsgruppe (PTV/vara-PTV)

I det enkelte apotek vil den viktigste oppgaven for lokalt bedriftsgruppestyre (PTV/vara-PTV) være å holde dialog med apoteker, primært knyttet til oppsett av arbeidsplan, fordeling av arbeid på ulempetidspunkter, den daglige drift og arbeidsmiljøet i apoteket.

Regional bedriftsgruppe (RTV/vara-RTV)

På regionsnivå vil oppgaven for regionalt bedriftsgruppestyre (RTV/vara-RTV) være å holde kontakten med PTVene på apotekene i regionen, samt å holde kontakt med medlemmene på apotek der det mangler PTVer, og om mulig bidra til at det velges PTVer på apotek der dette mangler.

Gjennom kontakt med PTVer og medlemmer, vil regionalt bedriftsgruppestyre kunne fange opp utfordringer. Dette kan i første omgang formidles til HTV-gruppen/sekretariatet for oppfølging.

Når den nye strukturen har satt seg, og RTVene er blitt kurset, vil det på sikt kunne være naturlig at enkelte problemstillinger tas opp direkte med regionssjef, og løses i dialog mellom regional bedriftsgruppestyre og regionssjef.

I oppstartsfasen anbefales det at regionalt bedriftsgruppestyre minst en gang i kvartalet inviterer tillitsvalgte i underliggende apotek til felles møte (digitalt).

Regionalt bedriftsgruppestyre vil også ha en naturlig rolle i videreformidling av informasjon fra sekretariat/HTV-gruppe, ikke som ren videresending, men for å følge opp at informasjonen er fanget opp, og eventuelle endringer implementeres.

Regional bedriftsgruppestyre vil også inngå i Farmaceutenes landsråd for kjeden. Dette vil være et nytt organ, der tillitsvalgte vil møtes på tvers av regioner og ansattegrupper.

Apotekergruppestyret (RTV/vara-RTV for apotekere)

På kjedenivå organiseres det en kjedegruppe for Farmaceutenes apotekermedlemmer i kjeden. Fra denne gruppen velges et apotekergruppestyre. Apotekergruppestyret vil inngå i landsrådet i kjeden.

I praksis vil dette fungere som en HTV-gruppe for apotekere i kjeden, og ligge som en halv-autonom gruppe på siden av RTVene, men det vil være naturlig at den inngår i kjedens landsråd.

Apotekergruppestyret vil være et naturlig bindeledd mellom HTV-gruppen/sekretariatet og apotekermedlemmer, fange opp utfordringer og være en aktiv lyttepost.

Kjedekontorgruppestyret (RTV/vara-RTV for kjeden)

På kjedenivå organiseres det en kjedekontorgruppe for Farmaceutenes medlemmer ansatt sentralt i kjeden, altså utenfor apotek. Fra denne gruppen velges et kjedekontorgruppestyre. Kjedekontorgruppestyret vil inngå i landsrådet i kjeden.

I praksis vil dette fungere som et lokalt bedriftsgruppe for medlemmene ansatt sentralt i kjeden, og ligge som en halv-autonom gruppe på siden av RTVene, men det vil være naturlig at den inngår i kjedens landsråd.

Kjedekontorgruppestyret vil være et naturlig bindeledd mellom HTV-gruppen/sekretariatet og kjedekontorgruppens medlemmer, fange opp utfordringer og være en aktiv lyttepost.

Valg

I vedtektene er hovedordningen at man tillitsvervene har en varighet på to år:

§ 8-1 femte, sjette og sjuende ledd

Valg av tillitsvalgte i virksomhetene skal gjennomføres i perioden 1. august til 1. desember i partallsår, og ha en funksjons­periode som løper frem til neste valg, likevel senest til 31. desember påfølgende partallsår.

Der det ikke er etablert bedriftsgruppe­styre kan Sekretariatet oppnevne ad hoc­valgkomitéleder, som gis nødvendig innsyn i medlemslister til å arrangere valg.

Sentralstyret gir ytterligere retningslinjer for organisering av tillitsvalgtapparatet og bedriftsgrupper, valg av tillitsvalgte, og utøvelse av vervene

Valg av PTV/vara-PTV

Valgprosessene for lokale bedriftsgruppestyrer organiseres, og gjennomføres, lokalt på det enkelte apotek.

Driftskonsesjonærer inngår ikke i lokal bedriftsgruppe, er ikke valgbare, og har ikke stemmerett.

Øvrige medlemmer av Farmaceutene har stemmerett i valget (dette inkluderer bl.a. fast ansatte, midlertidig ansatte, vikarer, deltidshjelp, lørdagshjelp, tilkallingshjelper, studenter med lisens og studenter uten lisens).

Bedriftsgruppestyret bør ideelt sett bestå av en plasstillitsvalgt og en vara-plasstillitsvalgt. På apotek med mer enn ti medlemmer av Farmaceutene, kan bedriftsgruppestyret utvides med ytterligere vara-plasstillitsvalgte. Dersom apoteket er organisert med filialer, eller med underliggende avdelinger, bør det etableres plasstillitsvalgte også for filial/avdeling.

Hvis mulig bør valget arrangeres av en lokal valgkomite, og gjennomføres på et allmøte.

Medlem av lokal valgkomite gis tilgang til medlemsliste for apoteket, for å kunne organisere valg.

Dersom allmøte ikke lar seg arrangere, kan valget gjennomføres gjennom digitalt møte, eller som epostkorrespondanse mellom registrerte medlemmer.

Lar ikke et ordinært valg seg gjennomføre, tillates valget gjennomført gjennom utsending av epost til medlemmene, med beskjed om at en person stiller seg til disposisjon, og oppfordring til aktivt å protestere mot kandidaten. I disse situasjonene registreres kandidaten som medlem av lokal valgkomite, for å få tilgang til medlemslister.

Valg av RTV/vara-RTV

I regional bedriftsgruppe inngår medlemmene i underliggende apotek. Når et apotek bytter region, medlemmene regional bedriftsgruppe.

Styret for regional bedriftsgruppe velges primært blant PTV/vara-PTV i underliggende apotek, men også medlemmer uten plasstillitsverv kan velges til bedriftsgruppestyret. Medlemmer som er driftskonsesjonærer er ikke valgbare.

Regional valgkomite oppnevnes blant valgbare medlemmene i underliggende apotek. Det bør tilstrebes at medlemmer av regional valgkomite ikke innstiller seg selv til verv i regionalt bedriftsgruppestyret, hvis dette kan unngås.

Stemmerett ved valg til bedriftsgruppestyret har PTV i underliggende apotek, disse voterer med en stemme pr medlem de representerer (antall registrerte arbeidsforhold ved apoteket, likevel unntatt driftskonsesjonærene).

Valg gjennomføres digitalt, men ikke anonymt.

Valg av RTV/vara-RTV for kjedekontoret

I kjedekontorgruppen i kjeden inngår samtlige ansatte sentralt i kjeden som er medlem av Farmaceutene. Av og blant disse velges én til tre tillitsvalgte og inntil to vara-tillitsvalgte.

Kjedekontorgruppen kan, hvis det anses hensiktsmessig, opprette en underliggende tillitsvalgtstruktur basert på arbeidssteder, avdelinger, eller liknende.

Hvis mulig bør valget arrangeres av en lokal valgkomite, og gjennomføres på et allmøte.

Medlem av lokal valgkomite gis tilgang til medlemsliste for kjedekontoret, for å kunne organisere valg.

Dersom allmøte ikke lar seg arrangere, kan valget gjennomføres gjennom digitalt møte, eller som epostkorrespondanse mellom registrerte medlemmer.

Lar ikke et ordinært valg seg gjennomføre, tillates valget gjennomført gjennom utsending av epost til medlemmene, med beskjed om at en person stiller seg til disposisjon, og oppfordring til aktivt å protestere mot kandidaten. I disse situasjonene registreres kandidaten som medlem av lokal valgkomite, for å få tilgang til medlemslister.

Valg av HTV/vara-HTV

Bedriftsgruppestyret for kjeden består av en HTV-leder, ytterligere to HTVer og to HTV-varaer, alle valgt i prioritert rekkefølge. Valget organiseres av en valgkomite for kjeden, primært med utgangspunkt i landsrådet for kjeden. Det bør tilstrebes at medlemmer av valgkomiteen ikke innstiller seg selv til verv i bedriftsgruppestyret. Valg av bedriftsgruppestyre foretas av landsrådet.