Velferdspermisjoner i ny Virke-avtale?

Endringen fra gammel til ny overenskomst på punktet om velferdspermisjoner er et skifte fra «smørbrødliste» til en prosessbestemmelse.

Tidligere kunne arbeidsgiver avslå velferdspermisjon med lønn for å delta i begravelsen til nære bekjente av familien, da tidligere overenskomst kun omtalte «nær familie».

I den nye overenskomsten er velferdspermisjon med lønn regulert i punkt 6-5:

«6-5 Korte velferdspermisjoner

Apotekets  leder  kan  innvilge  inntil  10  hele  dager  lønnet  velferdspermisjon  pr  år.  Søknad  fra  arbeidstaker skal gjøres skriftlig og begrunnes.

I  behandling  av  søknaden  skal  apotekets  leder  foreta  en  helhetlig  vurdering,  og  bl.a.  vurdere   følgende  elementer:

  • Betydning for arbeidstaker
  • Praktisk livsfasebehov
  • Helsemessige grunner

Dersom apotekets leder avslår søknaden, skal også dette gjøres skriftlig og begrunnes.

Arbeidstakere i kjedeapotek kan bringe et avslag inn for hovedtillitsvalgtgruppen i kjedeapotek, som kan ta det opp med kjedeledelsen.

Arbeidstakere i ikke-kjedeeide apotek kan bringe saken inn for Farmaceutenes sekretariat, som kan ta det opp med Virke.

Dersom avslaget opprettholdes må arbeidstakeren innrette seg etter dette.

At  et  avslag  har  vært  revurdert  forhindrer  ikke  at  problemstillingen  kan  tvistes  etter  ordinære  bestemmelser.»

Du opplyser ikke hvordan kommunikasjonen med din apoteker har foregått, men som du ser av overenskomsten er det viktig at du søker skriftlig, og begrunner søknaden ut fra de tre kriteriene som ligger i overenskomsten. Det er disse tre kriteriene apotekeren skal vurdere.

Dersom apotekeren etter en vurdering av de tre kriteriene innvilger velferdspermisjon med lønn, er saken løst.

Dersom apotekeren etter en vurdering av de tre kriteriene IKKE innvilger velferdspermisjon med lønn, skal du motta et skriftlig og begrunnet avslag. Et skriftlig begrunnet avslag er etterprøvbart, det betyr at du kan videresende det til hovedtillitsvalgte for vurdering, dersom du mener at arbeidsgiver burde innvilge søknaden.

Situasjonen du beskriver er, etter min mening, i kjernen av den nye bestemmelsen, men siden det ikke finnes en skriftlig søknad (?) og heller ikke et skriftlig avslag (?) er det ikke mulig for de hovedtillitsvalgte å gjøre en vurdering, og eventuelt ta det opp med kjeden!

Dersom det finnes skriftlig dokumentasjon i saken, vil jeg sterkt anbefale at du sender dette til HTV-gruppen for vurdering, slik at HTV-gruppen kan avklare med arbeidsgiver sentralt om dette var en korrekt avgjørelse, eller ikke.