Spørsmål og svar om ny overenskomst for Virke apotek 2018

Spørsmål og svar om ny overenskomst for Virke apotek 2018

Vi vil her publisere spørsmål (anonymt) og svar på spørsmålene. På grunn av stor pågang av spørsmål, samt at det er viktig med kvalitetssikring av svarene, vil det gå noe tid før vi får svart ut disse spørsmålene. 

Har du spørsmål til ny overenskomst kan du sende disse til bistand@farmaceutene.no

Hva skal konverteres?

Jeg har i dag et personlig tillegg i årslønnen min, hvordan regulerese det i år, og hva skjer 1.1.19?

Svar

Det generelle tillegget legges på toppen av stiger, lønnsklasser og tillegg som ikke er en prosentandel av lønnsklasser og stiger. 1.1.9 vil alle lønnselementer du har slås sammen til grunnlønn, som i fremtiden vil være grunnlag for beregning av ulempetillegg og overtidstillegg.

Når gjelder avtalen fra?

Når gjelder avtalen fra og når skal arbeidstiden omlegges?

Svar

Avtalens kapittel 1-3 og 6-8 inkludert bilag gjelder fra tidspunktet avtalen ble inngått. Kapittel 4 og 5 som omhandler arbeidstid og lønn gjelder tidligst fra 1.1.19. På hvilket tidspunkt det blir en omlegging til ny ordning med arbeidstid og 37,5 timers uke kommer an på det enkelte apotek, da dette har mange praktiske sider. 

Hva er UTA (utvidet arbeidstid)?

Jeg ser det er noe som heter UTA. Hva er det?

Svar

Avtalens punkt 4-4 angis det at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om utvidet arbeidstid. De som ønsker å jobbe mer enn 37,5 timer i uken kan altså inngå avtale med arbeidsgiver om dette. Man kan inngå avtale om inntil 2,5 timer mer i uken i gjennomsnitt. For timene man jobber UTA får man både timebetalt og et tillegg på 30 %, se avtalens punkt 5-5-2. UTA-tillegget utlignes ikke av andre tillegg. 

Må jeg forhandle min egen lønn nå?

Jeg forstår jeg skal forhandle min egen lønn nå, hvordan gjør jeg dette. Jeg tenkte jeg skulle be arbeidsgiver om å få ny lønn til uken, jeg synes ikke jeg er godt nok lønnet. 

Svar

Det er ikke slik at du fra den ene dagen til den andre skal forhandle lønnen din. Lønnen etter oppgjøret i 2018 er i all hovedsak fordelt, flatt til alle med et tillegg på 2,2 %. Det er derfor ikke før til neste år du at selv skal komme med de gode argumentene for at du bør få mer i lønn. Dere bør ha lønnssamtaler på den enkelte apotek i forkant av neste års lønnsoppgjør, slik at arbeidsgiver har et godt grunnlag å fordele lønnen etter. Du finner mer om lønnssamtale her

Dersom du får tildelt mer ansvar eller oppgaver legger den nye overenskomsten opp til at man da skal kunne be om et møte med arbeidsgiver for å diskutere om dette også skal innebære høyere lønn. 

Arbeidsgiver gir ikke noe når jeg forhandler selv

Jeg tror ikke arbeidsgiver vil gi oss lønnstillegg dersom vi må forhandle selv?

Svar

Det er en misforståelse at den enkelte farmasøyt skal forhandle sin egen lønn helt alene. Det vil fortsatt være slik at de hovedtillitsvalgte sentralt vil forhandle frem hvor stor rammen på oppgjøret skal være og hvordan den skal innrettes. F eks kan man beslutte at alt skal fordeles helt likt til alle, eller man kan tilgodese grupper man ønsker å løfte, eller man kan gi noe likt og noe til lokale forhandlinger på det enkelte apotek. Her er mulighetene mange. Det som er forskjellen er at de som befant seg i stigen ikke "spiser opp" store deler av rammen før de hovedtillitsvalgte og arbeidsgiver finner ut av hva som er en smart fordeling.

Den enkelte farmasøyt bør ha lønnssamtale med sin arbeidsgiver for å kunne vise alt det gode arbeidet den enkelte har gjort ila året som har gått, og be om at dette får uttelling på lønnen. Se mer om lønnssamtale her. 

Arbeidsgiver kan ikke velge å ikke betale ut det som er bestmemt i lønnsoppgjøret. Arbeidsgiver er forpliktet til å bruke opp hele rammen man har avtalt, og dette sjekker man ved å undersøke lønnsmassen før og etter oppgjøret. Dersom dette ikke stemmer overens med det avtalte vil vi selvfølgelig gå videre med dette. 

Student og jobber kveld?

Jeg er student og jobber kveld og har timelønn. Hva skjer med meg?

Svar

Det er avtalt at hver kjede/ikke-kjedeapotek skal fremforhandle særavtaler for hvordan studentene skal avlønnes. Det er derfor pt ikke slik at man kan si noe sikkert om hvordan studentene vil påvirkes av omleggingen. Det er selvfølgelig alltid anledning til å finne bedre løsninger lokalt enn minstebestemmelser i overenskomst. I et arbeidsmarked der det er konkurranse om den beste arbeidskraften er dette naturlig. Dersom man har timelønn etter gammel modell vil denne uansett gå opp da gammel timelønn er basert på en 39 timers uke (timelønnen er månedlønn deøt på timer), og ny timelønn skal være basert på 37,5 timers uke. 

Hva med pausen?

En kjempejobb dere har gjort med å få til en god overenskomst for oss i apotek!! Ser lovende ut dette :-) Har kjørt simuleringen, og ser at jeg kommer meget godt ut av det! Jeg har et spørsmål som gjelder lunsj; Er den inkludert i arbeidstiden, eller kommer den i tillegg som hos teknikerne? Altså at du må være på jobb 8 timer i arbeidsplanen, men får betalt for 7,5 timer? Kom litt uklart frem.

Svar

Det er ingen endring på innholdet i pausebestemmelsen (ut over en språklig oppdatering der spisepause nå er blitt pause). Pausen er fortsatt inkludert i arbeidstiden, og skal være til farmasøytens frie disposisjon.

Kanskje kan "frigjort tid" på dagtid gjøre det mulig for flere farmasøyter å faktisk avvikle pausen? Håndtering av pause er et punkt som vi må snakke videre om med arbeidsgiver i den kommende tariffperioden.

Stedfortredertillegg eller bestyrertillegg

Hva skjer med bestyrertillegget? Stedfortredertillegg? Blir det bakt inn i grunnlønnen eller forhandles det frem for de ukene det gjelder? Nå vil det jo stort sett bare gjelde i de 5 ukene apotekeren har ferie.

Svar

Dersom du oppebeærer faste tillegg pr. 31.12, vil det bli bakt inn i grunnlønnen din, sammen med sentralt lønnstrinn og lokalt tillegg, samt personlige tillegg og eventuelle andre tillegg du har.

Den nye overenskomsten legger opp til at det skal være sammenheng mellom ansvar, oppgaver og arbeidsvilkår. Dersom du fungerer som bestyrerer ved apotekers fravær kan det lages ny kontrakt/tilleggskontrakt fra gang til gang, eller dere kan lage et fast tillegg til arbeidsavtalen med tilhørende lønn dersom du er fast stedfortreder for apoteker.

Legetimer, velferdspermisjoner m.m.

Mister jeg retten til velferdspermisjoner etter den nye overenskomsten?

Svar

Den nye avtalen betyr ikke at man mister rettigheter til velferdspermisjoner, men "smørbrødlisten" i gammel avtale er byttet ut med ny § 6-5.

Vi har tidligere hatt problemer med at medlemmer ikke har fått permisjoner de burde ha fått. Den viktigste nyvinningen er nå at eventeulle avslag skal gjøres skriftlig, slik at vi kan følge det opp med arbeidsgiverene. Derfor er det også lagt inn en klageadgang via hovedtillitsvalgte, slik at de skal kunne bistå med å sikre en ensartet praksis over hele landet.

Ferie

Betyr den nye overenskomsten at vi mister 5 feriedager, og kun får ferie etter ferieloven (4 uker og 1 dag)?

Svar

Vi har ikke gjort noen endringer i overenskomstens feriebestemmelser. Du har derfor krav på like lang ferie som etter tidligere overenskomst.

Hva betyr den nye avtalen for meg som apoteker?

Hva vil endringene i overenskomsten bety for meg som apoteker med gammel kontrakt?

Svar

Endringen i overenskomsten betyr ikke noe for kontrakten til apotekere, men den sikrer at dere nå skal ha en årlig lønnsvurdering, og det er nå tariffestet noen kriterier som skal vurderes.

For øvrig vil justerte sosiale bestemmelser medføre at du i fremtiden må gi skriftlig begrunnede avslag på søknader om velferdspermisjoner, slik at det blir mulig for hovedtillitsvalgtgruppen og arbeidsgiver sentralt å sikre at velferdspermisjonsbestemmelsene blir praktisert nokså likt over hele landet.

Uheldig utfall av ny overenskomst

Jeg ser at noen grupper kommer uheldig ut av ny overenskomst. Har dere noen planer for å ivarate dem?

Svar

Som fagforening driver vi kollektive forhandlinger, og i alle forhandlinger vil vi måtte gjøre prioriteringer mellom grupper. I årets forhandlinger gjorde vi en bevisst prioriterng av arbeidstidsforkortelse og av å oppheve lønnsstigen. Når man gjør en omlegging vil det alltid påvirke noen mer enn andre, både negativt og positivt.

Omelggingen medfører at særlig to grupper kommer uheldig ut. Det er for det første de som stod foran opprykk fra lønnstrinn 13 til 14. Her er det protokollført at vi og arbeidsgiveren skal ha et særlig blikk på dere i lønnsoppgjøret i april 2019. Protokollen er noe som signeres i tillegg til overenskomsten, og som vi og arbeidsgiver er enige om. For øvrig vil jeg nevne at medlemmene opplever at lønnsveksten stagnerer i det de når "toppen av stigen".

Den andre gruppen er dere som jobber på senterapotek med sen stengetid, og da spesielt de som avspaserer mye og de som har store tillegg til utbetaling. 

Våre hovedtillitsvalgte vil ta intiativ ovenfor arbeidsgiverne for å se hvordan dette kan håndteres, før omlegging til ny arbeidstidsordning. Det er protokollført at man skal se på urimelige skjevheter som eventuelt har kommet som følge av omleggingen.

Hva omleggingen vil ha å si for meg?

Jeg har forsøkt å regne ut hva omleggingen vil si for meg, jeg har noe arbeid på ulempe, men skjønner at det blir feil å bare se på prosentsatsene, da man skal regne ut i fra et annet grunnlag. 

Svar

Vi ber alle som vil finne ut av hva avtalen faktisk innebærer mtp lønnsomleggingen går inn og gjør simuleringer av dette, her. For å gjøre korrekte sammeligninger må man få med helheten i avtalen og omleggingen, ikke bare sammenligne gammel og ny prosentsats for eksempel. 

Utbetaling av ulempetillegg og uravstemming

Hvorfor velger dere å inngå en avtale hvor vi får ulempetillegget utbetalt? Jeg krever uravstemming på avtalen..

Svar

Den nye overenskomsten er resultatet av en lang og grundig prosess, der Sentralstyret og forhandlingsutvalget for Virke-apotek har vært involvert. I utvalget satt blant annet 12 tillitsvalgte som jobber på apotek - senterapotek inkludert.

Vi vet at mange medlemmer har trodd at den gamle avtalen fungerte godt, men tillitsvalgtsapparatet, sekretariatets jurister og mange medlemmer har erfart at den gamle avtalen hadde en rekke svakheter.

Et konkret eksempel på dette er nettopp ordningen med avspasering av ulempetillegget. Det har ikke vært klart avtalefestet at farmasøytene kunne avspasere ulempetillegget. Det har blant annet medført at Boots har startet med å pålegge alle nyansatte 39 t/u fysisk på apoteket, uavhengig av hvor og når de arbeider. 

Sentralstyret og forhandlingsutvalget, herunder de hovedtillitsvalgte i kjedene, har derfor hatt en reell frykt for at dette ville bli standarden for ansatte i apotek i tiden fremover- noe som det også ble signalisert om fra Boots i fjor. Med bakgrunn i dette mener vi det var veldig viktig å få avtalefestet en normalarbeidsuke på 37,5 t/u. Det har vi nå sikret, for alle farmasøyter i apotek. Retten til en halvtimes betalt pause til fri disposisjon er også videreført i ny overenskomst.

Som tillitsvalgte/sekretariat i en forening har vi et ansvar om også å se fremover, og sikre best mulig vilkår for fremtiden.

Våre valg – som kom frem under forhandlingene - var da:

1. Videreføre gammel avtale der alle (på sikt) må ha en fysisk tilstedeværelse på apoteket 39 t/u med samme lønn (ulempe utbetalt)

2. Ny avtale der alle jobber 37,5 t/u fysisk med samme lønn (redusert ulempe utbetalt)

3. Ny avtale der alle jobber 37,5 t/u med nedgang i lønn (ulempe utbetalt)

Alternativ 1 var i våre øyne i alle fall ikke et alternativ. Når det gjelder de to andre alternativene, vil det naturlig nok være uenighet i medlemsmassen av hva som var det riktige valget, men vi valgte å gå for alternativ 2. Det var til slutt bred enighet i forhandlingsutvalget om at dette var det beste alternativet. Det var også viktig å gjøre dette nå, for å hindre at flere farmasøyter måtte ha 39 t/u fysisk tilstedeværelse.

Med 37,5 t/u inkludert spisepause til fri disposisjon OG restriksjonene arbeidsmiljøloven OG punkt 4.1-2 i den nye avtalen tror vi at overtid blir raskere utløst, slik at reduserte ulempetillegg ikke merkes så mye økonomisk. Merk også at overtid kan avtales avspasert (time for time med tillegget utbetalt).

Så dette med uravstemning.

Vi registrerer at flere medlemmer krever uravstemning om den nye avtalen.

I kollektiv arbeidsrett er det noe som heter «fredsplikt», og det innebærer at når arbeidsgiver og fagforening har inngått en overenskomst, gjelder den avtalen ut overenskomstperioden. Den nye overenskomsten som Virke og Farmaceutene har inngått, gjelder frem til 31. mars 2020.

Bakgrunnen for å velge å ikke sende avtalen ut på uravstemning etter forhandlingene og før signering er, som tidligere informert om, at vi i en kompleks forhandlingssituasjon er avhengig av å ha alle fullmakter samlet i forhandlingsrommet for å få best mulig resultat. Det er heller ikke slik at man i en uravstemning kan stemme ja/nei på deler av overenskomsten- det er alt eller ingenting.

Uravstemning er ikke vanlig praksis for akademiske fagforeninger, og har heller ikke vært avholdt på lang tid i Farmaceutene.

Jeg håper ellers at du tror på at verken jeg, eller de sentrale tillitsvalgte i Virke-apotek, ville gått inn på denne avtalen, hvis vi hadde trodd at dette ville være en dårlig avtale for det store flertall av medlemmer.

Uravstemning?

Er det juridisk lov å ikke ha uravstemning?

Svar

Foreningens vedtekter omtaler forhandlingsarbeid i § 28. Du finner vedtektene på denne lenken: https://www.farmaceutene.no/sites/default/files/atoms/files/nff_vedtekter_2018.pdf

Den relevante delen av bestemmelsen er denne:

«§ 28 Lønns- og arbeidsavtaler (…) Forhandlingsutvalgene kan vedta eller anbefale et forhandlingsresultat og eventuelt bryte forhandlingene ihht. fullmakter gitt av Sentralstyret. Forslag til lønns- og arbeidsavtaler avgjøres som regel ved skriftlig uravstemning. Forhandlingsutvalget bestemmer om uravstemning skal benyttes. Forslaget sendes de medlemmer som er bundet av vedkommende tariffavtale.»

Vedtektene åpner for bruk av uravstemning, men overlater til forhandlingsutvalget å avgjøre om det skal benyttes, eller ikke. Det har ikke vært benyttet i oppgjørene de senere årene.

Som redegjort for tidligere, også i video med Rønnaug Larsen, besluttet forhandlingsutvalget å ikke benytte uravstemning. Dette skyldes bl.a. at forhandlingsutvalget vurderte at forhandlingsposisjonen vis a vis arbeidsgiver ville bli svekket dersom det måtte tas forbehold om godkjenning i uravstemning.

Er alle bundet av denne avtalen

Hvem er bundet av denne avtalen, og hvor lenge?

Svar

Når en tariffavtale/overenskomst er inngått, er den bindende for partene (Virke med medlemmer og Farmaceutene med medlemmer) i den perioden avtalen gjelder for. Det betyr at det ikke er mulig å «velge å se bort fra den». Det er full anledning til å fremme krav om endring av avtalen i forbindelse med neste revisjon, som vil finne sted i 2020.

Klage på informasjon

Dere har åpenbart jobbet mye med denne avtalen, så hvorfor har ikke vi fått mer informasjon om dette? Håper dere gjør en bedre jobb med dette neste gang.

Svar

Viser til din respons på spørreundersøkelsen om ny overenskomst, se under.

Jeg beklager at det har tatt langt tid å svare på din henvendelse. Som vi informerte om på våre nettsider har vi hatt stor pågang av spørsmål knyttet til den nye avtalen, i tillegg til høy innkomst av ordinære saker til sekretariatet. Vi har vært nødt til å prioritere de ordinære sakene, så som nedbemanninger og oppsigelser, da disse er svært tidssensitive. Vi har besvart det vi maktet, men har måtte gjøre prioriteringer som har ført til lang saksbehandlingstid. Vi har nå fått tid til å jobbe med dette, og håper å være a jour innen kort tid.

Du er ikke den eneste som har gitt tilbakemelding på at informasjonen ikke har vært tilstrekkelig, noe vi må beklage, og ta selvkritikk på. Det er utfordrende å informere tilstrekkelig, selv om vi forsøker å gi informasjon både på nettsider, gjennom medlemsbrev og gjennom Tidsskriftet.

På nettsidene vil man blant annet finne informasjon om:

-          At Virke og Farmaceutene skulle arbeide med en omfattende revisjon av avtalen: https://www.farmaceutene.no/enighet-i-apotekforhandlingene-i-virke

-          At Boots arbeidet med å innføre 39 t/u tilstedeværelse: https://www.farmaceutene.no/boots-htv-viktig-om-omlegging-av-arbeidstid-og-ulempe

-          At forhandlingene ble utsatt grunnet omfattende endringer: https://www.farmaceutene.no/virke-farmaceutene-oppgjoret-utsatt-til-hosten-2018

Det har kommet få, eller ingen, henvendelser til sekretariatet etter at disse informasjonene ble gitt.

I forkant av lønnsforhandlingene 2016 ble det sendt ut en undersøkelse til medlemmene i apotek, den fikk 39 svar. Arbeidet i perioden 2016-2018 bygde blant annet på innspill fra denne undersøkelsen. Hovedtillitsvalgtsgruppene i Apotek 1, Boots og frittstående apotek har vært del av hele prosessen, og også hovedtillitsvalgtsgruppen i NMD/Vitus har vært koblet må for å holdes orientert. I forbindelse med at Boots høsten 2017 innførte 39 t/u for nyansatte, og forsøkte å innføre det for de som allerede var ansatt, ble det enda viktigere for foreningen å arbeide for en bedre sikring av arbeidstid gjennom overenskomsten. 

Det partssammensatte arbeidet munnet ut i et utgangspunkt for forhandlinger, der begge parter måtte bevege seg vekk fra sine primære standpunkt, for å komme til et resultat begge parter kan leve med. Forhandlingsutvalget gjorde den vurdering av gammel overenskomst hadde så mange hull og uklarheter, at den ikke lot seg håndheve tilfredsstillende, og at resultatet fra forhandlingene derfor var å foretrekke. Det er imidlertid viktig å påpeke at forhandlingsutvalget ikke ser årets oppgjør isolert, og at det i protokollen fra oppgjøret 2018 er avtalt at overenskomsten både skal evalueres, og videreutvikles.

Jeg vil for øvrig takke deg for ditt engasjement, og for at du tok deg tid til å svare på undersøkelsen.