Spørsmål og svar om ny overenskomst for Virke apotek 2018

Spørsmål og svar om ny overenskomst for Virke apotek 2018

Vi vil her publisere spørsmål (anonymt) og svar på spørsmålene. På grunn av stor pågang av spørsmål, samt at det er viktig med kvalitetssikring av svarene, vil det gå noe tid før vi får svart ut disse spørsmålene. 

Har du spørsmål til ny overenskomst kan du sende disse til bistand@farmaceutene.no

Hva skal konverteres?

Jeg har i dag et personlig tillegg i årslønnen min, hvordan regulerese det i år, og hva skjer 1.1.19?

Svar

Det generelle tillegget legges på toppen av stiger, lønnsklasser og tillegg som ikke er en prosentandel av lønnsklasser og stiger. 1.1.9 vil alle lønnselementer du har slås sammen til grunnlønn, som i fremtiden vil være grunnlag for beregning av ulempetillegg og overtidstillegg.

Hva med pausen?

En kjempejobb dere har gjort med å få til en god overenskomst for oss i apotek!! Ser lovende ut dette :-) Har kjørt simuleringen, og ser at jeg kommer meget godt ut av det! Jeg har et spørsmål som gjelder lunsj; Er den inkludert i arbeidstiden, eller kommer den i tillegg som hos teknikerne? Altså at du må være på jobb 8 timer i arbeidsplanen, men får betalt for 7,5 timer? Kom litt uklart frem.

Svar

Det er ingen endring på innholdet i pausebestemmelsen (ut over en språklig oppdatering der spisepause nå er blitt pause). Pausen er fortsatt inkludert i arbeidstiden, og skal være til farmasøytens frie disposisjon.

Kanskje kan "frigjort tid" på dagtid gjøre det mulig for flere farmasøyter å faktisk avvikle pausen? Håndtering av pause er et punkt som vi må snakke videre om med arbeidsgiver i den kommende tariffperioden.

Stedfortredertillegg

Hva skjer med bestyrertillegget? Blir det bakt inn i grunnlønnen eller forhandles det frem for de ukene det gjelder? Nå vil det jo stort sett bare gjelde i de 5 ukene apotekeren har ferie.

Svar

Dersom du oppebeærer tillegg pr. 31.12, vil det bli bakt inn i grunnlønnen din, sammen med sentralt lønnstrinn og lokalt tillegg, samt personlige tillegg og eventuelle andre tillegg du har.

Den nye overenskomsten legger opp til at det skal være sammenheng mellom ansvar, oppgaver og arbeidsvilkår. Dersom du fungerer som bestyrerer ved apotekers fravær kan det lages ny kontrakt/tilleggskontrakt fra gang til gang, eller dere kan lage et fast tillegg til arbeidsavtalen med tilhørende lønn dersom du er fast stedfortreder for apoteker.

Legetimer, velferdspermisjoner m.m.

Mister jeg retten til velferdspermisjoner etter den nye overenskomsten?

Svar

Den nye avtalen betyr ikke at man mister rettigheter til velferdspermisjoner, men "smørbrødlisten" i gammel avtale er byttet ut med ny § 6-5.

Vi har tidligere hatt problemer med at medlemmer ikke har fått permisjoner de burde ha fått. Den viktigste nyvinningen er nå at eventeulle avslag skal gjøres skriftlig, slik at vi kan følge det opp med arbeidsgiverene. Derfor er det også lagt inn en klageadgang via hovedtillitsvalgte, slik at de skal kunne bistå med å sikre en ensartet praksis over hele landet.

Ferie

Betyr den nye overenskomsten at vi mister 5 feriedager, og kun får ferie etter ferieloven (4 uker og 1 dag)?

Svar

Vi har ikke gjort noen endringer i overenskomstens feriebestemmelser. Du har derfor krav på like lang ferie som etter tidligere overenskomst.

Hva betyr den nye avtalen for meg som apoteker?

Hva vil endringene i overenskomsten bety for meg som apoteker med gammel kontrakt?

Svar

Endringen i overenskomsten betyr ikke noe for kontrakten til apotekere, men den sikrer at dere nå skal ha en årlig lønnsvurdering, og det er nå tariffestet noen kriterier som skal vurderes.

For øvrig vil justerte sosiale bestemmelser medføre at du i fremtiden må gi skriftlig begrunnede avslag på søknader om velferdspermisjoner, slik at det blir mulig for hovedtillitsvalgtgruppen og arbeidsgiver sentralt å sikre at velferdspermisjonsbestemmelsene blir praktisert nokså likt over hele landet.

Uheldig utfall av ny overenskomst

Jeg ser at noen grupper kommer uheldig ut av ny overenskomst. Har dere noen planer for å ivarate dem?

Svar

Som fagforening driver vi kollektive forhandlinger, og i alle forhandlinger vil vi måtte gjøre prioriteringer mellom grupper. I årets forhandlinger gjorde vi en bevisst prioriterng av arbeidstidsforkortelse og av å oppheve lønnsstigen. Når man gjør en omlegging vil det alltid påvirke noen mer enn andre, både negativt og positivt.

Omelggingen medfører at særlig to grupper kommer uheldig ut. Det er for det første de som stod foran opprykk fra lønnstrinn 13 til 14. Her er det protokollført at vi og arbeidsgiveren skal ha et særlig blikk på dere i lønnsoppgjøret i april 2019. Protokollen er noe som signeres i tillegg til overenskomsten, og som vi og arbeidsgiver er enige om. For øvrig vil jeg nevne at medlemmene opplever at lønnsveksten stagnerer i det de når "toppen av stigen".

Den andre gruppen er dere som jobber på senterapotek med sen stengetid, og da spesielt de som avspaserer mye og de som har store tillegg til utbetaling. 

Våre hovedtillitsvalgte vil ta intiativ ovenfor arbeidsgiverne for å se hvordan dette kan håndteres, før omlegging til ny arbeidstidsordning. Det er protokollført at man skal se på urimelige skjevheter som eventuelt har kommet som følge av omleggingen.

Hva omleggingen vil ha å si for meg?

Jeg har forsøkt å regne ut hva omleggingen vil si for meg, jeg har noe arbeid på ulempe, men skjønner at det blir feil å bare se på prosentsatsene, da man skal regne ut i fra et annet grunnlag. 

Svar

Vi ber alle som vil finne ut av hva avtalen faktisk innebærer mtp lønnsomleggingen går inn og gjør simuleringer av dette, her. For å gjøre korrekte sammeligninger må man få med helheten i avtalen og omleggingen, ikke bare sammenligne gammel og ny prosentsats for eksempel. 

Utbetaling av ulempetillegg og uravstemming

Hvorfor velger dere å inngå en avtale hvor vi får ulempetillegget utbetalt? Jeg krever uravstemming på avtalen..

Svar

Den nye overenskomsten er resultatet av en lang og grundig prosess, der Sentralstyret og forhandlingsutvalget for Virke-apotek har vært involvert. I utvalget satt blant annet 12 tillitsvalgte som jobber på apotek - senterapotek inkludert.

Vi vet at mange medlemmer har trodd at den gamle avtalen fungerte godt, men tillitsvalgtsapparatet, sekretariatets jurister og mange medlemmer har erfart at den gamle avtalen hadde en rekke svakheter.

Et konkret eksempel på dette er nettopp ordningen med avspasering av ulempetillegget. Det har ikke vært klart avtalefestet at farmasøytene kunne avspasere ulempetillegget. Det har blant annet medført at Boots har startet med å pålegge alle nyansatte 39 t/u fysisk på apoteket, uavhengig av hvor og når de arbeider. 

Sentralstyret og forhandlingsutvalget, herunder de hovedtillitsvalgte i kjedene, har derfor hatt en reell frykt for at dette ville bli standarden for ansatte i apotek i tiden fremover- noe som det også ble signalisert om fra Boots i fjor. Med bakgrunn i dette mener vi det var veldig viktig å få avtalefestet en normalarbeidsuke på 37,5 t/u. Det har vi nå sikret, for alle farmasøyter i apotek. Retten til en halvtimes betalt pause til fri disposisjon er også videreført i ny overenskomst.

Som tillitsvalgte/sekretariat i en forening har vi et ansvar om også å se fremover, og sikre best mulig vilkår for fremtiden.

Våre valg – som kom frem under forhandlingene - var da:

1. Videreføre gammel avtale der alle (på sikt) må ha en fysisk tilstedeværelse på apoteket 39 t/u med samme lønn (ulempe utbetalt)

2. Ny avtale der alle jobber 37,5 t/u fysisk med samme lønn (redusert ulempe utbetalt)

3. Ny avtale der alle jobber 37,5 t/u med nedgang i lønn (ulempe utbetalt)

Alternativ 1 var i våre øyne i alle fall ikke et alternativ. Når det gjelder de to andre alternativene, vil det naturlig nok være uenighet i medlemsmassen av hva som var det riktige valget, men vi valgte å gå for alternativ 2. Det var til slutt bred enighet i forhandlingsutvalget om at dette var det beste alternativet. Det var også viktig å gjøre dette nå, for å hindre at flere farmasøyter måtte ha 39 t/u fysisk tilstedeværelse.

Med 37,5 t/u inkludert spisepause til fri disposisjon OG restriksjonene arbeidsmiljøloven OG punkt 4.1-2 i den nye avtalen tror vi at overtid blir raskere utløst, slik at reduserte ulempetillegg ikke merkes så mye økonomisk. Merk også at overtid kan avtales avspasert (time for time med tillegget utbetalt).

Så dette med uravstemning.

Vi registrerer at flere medlemmer krever uravstemning om den nye avtalen.

I kollektiv arbeidsrett er det noe som heter «fredsplikt», og det innebærer at når arbeidsgiver og fagforening har inngått en overenskomst, gjelder den avtalen ut overenskomstperioden. Den nye overenskomsten som Virke og Farmaceutene har inngått, gjelder frem til 31. mars 2020.

Bakgrunnen for å velge å ikke sende avtalen ut på uravstemning etter forhandlingene og før signering er, som tidligere informert om, at vi i en kompleks forhandlingssituasjon er avhengig av å ha alle fullmakter samlet i forhandlingsrommet for å få best mulig resultat. Det er heller ikke slik at man i en uravstemning kan stemme ja/nei på deler av overenskomsten- det er alt eller ingenting.

Uravstemning er ikke vanlig praksis for akademiske fagforeninger, og har heller ikke vært avholdt på lang tid i Farmaceutene.

Jeg håper ellers at du tror på at verken jeg, eller de sentrale tillitsvalgte i Virke-apotek, ville gått inn på denne avtalen, hvis vi hadde trodd at dette ville være en dårlig avtale for det store flertall av medlemmer.