Smart med studentstipend fra Apotek 1?

lysbilde1.png

Smart med studentstipend fra Apotek 1?

Norges største apotekkjede tilbyr studiestipend, men er det smart å benytte seg av tilbudet? Vi har gått gjennom noen forhold du bør tenke på før du søker.

Er du farmasistudent har du sikkert fått med deg at Apotek 1 har utlyst studiestipend? Ekstra inntekt i tre år av studiet høres nesten for godt ut til å være sant…  Og ingenting er gratis, heller ikke studiestipend fra Apotek 1. Om det egentlig lønner seg for deg, avhenger av din situasjon, og hva du får tilbud om? Vi har derfor sett på tilbudet, og sjekket ut et par punkter med Apotek 1 – så du vet hva du bør tenke gjennom, og spørre om, dersom du velger å søke.

La oss begynne med lønnen!

For Apotek 1 er det bemanning som er utfordringen, særlig i distriktene. Uten bemanning, er det vanskelig å drive apotek. Hvis en arbeidsgiver sliter med å rekruttere, er det vanlig å tilby bedre betingelser – eksempelvis lønn. Det er på ansettelsestidspunktet du – som arbeidstaker – har den beste forhandlingsposisjonen. Det er på ansettelsestidspunktet du har mulighet til å be om mer i lønn, og til å si nei om du ikke er fornøyd med tilbudet. Hvis arbeidsgiver sliter, vil arbeidsgiver være villig til å gi et bedre tilbud. Dette er grunnleggende markedstenkning; tilbud og etterspørsel!

Hvis arbeidsgiver allerede har skrevet en avtale med deg, til og med en avtale der du har akseptert bindingstid i flere år, mister du det ene virkelig gode forhandlingskortet du har når du skal forhandle om lønn og øvrige betingelser i arbeidsavtalen.

I den overenskomsten (tariffavtalen) som gjelder for Apotek 1 er det ingen minstelønn. Det er heller ingen automatiske lønnsopprykk (lønnsstige). Hvor mye gjennomsnittslønnen skal øke med er en forhandling mellom hovedtillitsvalgte og Apotek 1, men det er ingen garanti for at alle får gjennomsnittsøkningen. Noen skal ha mer, andre vil få mindre. Du aksepterer en betydelig risiko knyttet til manglende lønnsutvikling ved å signere en bindingstidsavtale, for du vil ikke ha den muligheten andre har, om de er misfornøyd; å bytte jobb!

Farmaceutene stilte følgende spørsmål til Apotek 1:

«Tidligere var lønnsutviklingen låst til en stige. Den er ikke lengre i bruk. Avlønning skal nå skje etter individuell avtale, hvordan skal man kunne sikre en rimelig riktig inngangslønn, tre år frem i tid?

Lønnsutviklingen videre skal avtales mellom kjeden og HTV-gruppen, noe som kan bety generelle tillegg til alle, eller avsetninger til individuell fordeling. Hvordan skal de som er på bindingstidskontrakt sikres en lønnsutvikling?»

Apotek 1 svarte:

«Ettersom dette er en stipendkontrakt, og ment som et tilskudd til studiene, vil det ikke være naturlig å avtale lønn før studenten faktisk trer inn i den aktuelle stillingen. Ved tiltredelse vil lønn avtales iht. til lønnspolicy. Deretter vil medarbeideren få lønnsutvikling som øvrige farmasøyter.»

Elementer du bør tenke gjennom knyttet til lønn:

 • Du vet hva du vil motta i stipend.
 • Du vet ikke hvilken lønn Apotek 1 vil beslutte at du skal starte med.
 • Du vet at du har bindingstid.
 • Du vet ingenting om lønnsutviklingen.

Seks år er mange år

Det er mulig å søke studiestipend for inntil tre år av studiet. For hvert år du mottar stipend, får du ett års bindingstid hos Apotek 1. Bindingstid betyr at du må jobbe for Apotek 1, og at du ikke kan jobbe for noen andre. Husker du hvilke planer du hadde for fremtiden, for seks år siden? Er du sikker på at du vet hvordan livet skal være fire til seks år fra nå?

Dersom du sier opp før bindingstiden er utløpt, vil du måtte betale tilbake stipendet. Stipendet du mottar er et bruttobeløp, men det er skattepliktig inntekt, det faktiske beløpet du vil kunne forbruke er derfor mindre. Dersom det, av en eller annen grunn, skulle bli nødvendig for deg å bryte bindingstiden, er det bruttobeløpet Apotek 1 krever tilbakeført, ikke det nettobeløpet du har disponert etter skatt.

Farmaceutene har stilt Apotek 1 følgende spørsmål:

«Mulighet til å komme ut av kontrakten. Seks år er lang tid, og ting kan endre seg. Hvordan ser dere for dere regulering av oppsigelse fra arbeidstakers side, eksempelvis to år ut i bindingstidsperioden? Betale tilbake fullt, eller en forholdsmessig tilbakebetaling pr arbeidet måned?»

Apotek 1 svarte:

«Dette er fremkommer i avtalen. Man kan få stipend for inntil 3 år, dvs. at det er maks bindingstid på 3 år for studentene etter endt utdannelse. Dersom medarbeideren sier opp sin stilling før bindingstiden er avsluttet, eller trekker seg fra avtalen før studie er ferdig, vil utbetalt beløp nedskrives over 12, 24 eller 36 måneder avhengig av hvilken kontrakt de har inngått, med tilbakebetaling av gjenstående antall 12, 24 eller 36-deler. Nedskrivingen starter etter at utdanningen er fullført.»

Elementer du bør tenke gjennom knyttet til bindingstid:

 • Hva er planene dine, fire til seks år fram i tid?
 • Hva gjør du om planene endrer seg?
 • Vil du ha økonomi til å komme deg ut av avtalen?

Geografi er spennende

Hensikten med studiestipendet er å sikre arbeidskraft til distriktene. Som Apotek 1 skriver i utlysningen:

«Ved utdeling av utdanningsstipend ser vi på hvor i landet søkeren ønsker å bosette seg etter endt utdanning. Behovet for farmasøyter er større i visse deler av landet, og dette tar vi hensyn til når vi deler ut stipend. Stipendet binder studenten opp til en region/ fylke etter endt utdannelse.»

Å sikre arbeidskraft er en viktig oppgave for regionssjefene i Apotek 1, og det er den enkelte regionssjef som er den sentrale aktøren du må forholde deg til. Det er regionssjefen som har oversikt over forventet bemanningsbehov i sin region. Det er regionssjefen som vurderer søknaden din. Det er regionssjefen som intervjuer deg, og det er regionssjefen du må gjøre en så klar avtale med, som mulig.

Du bør, som et minimum, være tydelig på hvor du har planer om å bo, og hvor lang reisevei du er villig til å ha hver vei, hver dag.

Dersom du er etablert, eller f.eks. skal overta et familiested, og du er «låst» til et bosted, er situasjonen en annen enn om du er villig til å flytte «hvor som helst». Og skulle du være single og villig til å flytte «hvor som helst» slik situasjonen er i dag, hva gjør du om du «finner lykken» i morgen?

Er du «låst» til et bosted kan tilbudet om studiestipend, og en jobbgaranti i rimelig avstand fra hjemme, være gull verdt!

Farmaceutene stilte Apotek 1 følgende spørsmål:

«Geografisk område? De nye fylkene er store, og det er en viss forskjell på Harstad og Vadsø, selv om man skulle bo «midt mellom» i Tromsø. Hvordan tenkes dette løst på en rimelig måte? Krav til bosted?»

Apotek 1 svarte:

«Når vi intervjuer kandidatene har vi en dialog med de i forhold til hva de selv ser for seg av bosted etter endt utdannelse. Vi forstår at det er vanskelig å vite dette på det tidspunktet de søker om stipend, men mange av de som søker ønsker seg tilbake til hjemstedet sitt og stipendet vi tilbyr er jo beregnet for de som kan tenke seg å bosette seg utenfor de store byene. Dette står det også beskrevet tydelig på hjemmesiden vår under denne ordningen. Vi binder studentene til et område eller et fylke, men vi avgrenser ofte områdene etter ønske fra kandidaten og i samarbeid med regionsjef. Det er regionsjef som har det siste ordet. Dersom dette er i henhold til Apotek 1 sitt behov, skriver vi inn de bestemte områdene i kontrakten og studentene signerer denne etter å ha lest og godkjent innholdet.»

Elementer du bør tenke på knyttet til geografi:

 • Vet du hvor du ønsker å bo de neste fire til seks årene?
 • Hvordan skal du løse det, dersom planene endres?
 • Har du sett hvor det finnes Apotek 1-apotek i området du forespeiles?
 • Har du spurt om det er planer om nye apotek, og om du eventuelt er forpliktet til å jobbe også på disse?

Transport – går det buss?

I fortsettelsen av spørsmålet om geografi; Norge er et langstrakt land, og det er ikke alle steder det alltid går en buss. Du bør derfor ha en tanke om hvordan du skal komme deg til og fra jobb, i hvert fall dersom du er «låst» til et bosted. Hvis du må møte tidlig på jobb, og er avhengig av en vei som ikke er høyt prioritert på brøytelisten, risikerer du problemer. Dersom du er avhengig av ferge, risikerer du forsinkelser. Dersom du er avhengig av å passer en fjellovergang, bør bilen være rustet for å tåle uvær.

Farmaceutene stilte Apotek 1 følgende spørsmål:

«Krav til transport? Selv innenfor et noe begrenset geografisk område vil transport kunne være en utfordring. Vil det være krav til at studenten har førerkort og disponerer bil, eller skal man kunne oppfylle kontrakten ved bruk av offentlig transport?»

Apotek 1 svarte:

«Vi tar opp dette med transport under intervjuet, og da spør vi om de har førerkort. På lik linje med alle våre medarbeidere må en selv ta ansvar for å ta seg til jobb innenfor det området de blir bundet til og skrevet under på.»

Elementer du bør tenke på knyttet til transport:

 • Går det buss, tog, ferge?
 • Når går det buss, tog, ferge?
 • Har du førerkort, eller planer om å ta førerkort?
 • Har du bil, eller planer om å kjøpe bil?
 • Holder den bilen du har i seks år?
 • Er det en bil du tror egner seg for potensielle transportetapper?

Les gjennom og dokumenter det dere er enige om

Dersom du ender i en situasjon, der du har forhandlet med Apotek 1, og dere er blitt enige om elementer som er viktige for deg; sørg for at det er dokumentert. Dersom dere eksempelvis er enige om at området skal være Innlandet fylke, men at du ikke skal trenge å flytte fra Fagernes, så bør det stå veldig tydelig - sammen med en tydelig begrensning på daglig reiseavstand.

Dersom Apotek 1 ikke er villig til å skrive ut det dere er enige om, bør du stille deg spørsmålet; er vi egentlig enige, eller har vi snakket forbi hverandre?

Ta da en runde til, så du er sikker på at du og Apotek 1 har samme forståelse av hva dere tror dere har avtalt.

Oppsummert – bør du søke studiestipendet?

Det er ikke farlig å søke et stipend, dersom du tenker at du er i målgruppen for stipendet. Altså om du har, eller ønsker å etablere, en forankring et sted der Apotek 1 trenger farmasøyter - for en lengre periode.

Dersom du skulle få tilbudet, og bli innkalt til intervju, bør du imidlertid tenke deg godt om, og tenke på hva som er viktig for deg å få med i en eventuell avtale.

Et intervju om studiestipend er akkurat som et jobbintervju, bortsett fra at du ikke vet;

 • hvor du skal jobbe,
 • hvem du skal jobbe med, eller
 • hva du vil få i lønn.

Skulle du likevel tenke at dette er et godt tilbud, i din situasjon; ta kontakt med oss før du signerer, slik at vi kan se gjennom kontraktstilbudet – sånn at du er helt sikker på hva du signerer på, og de mulige konsekvensene dersom ting ikke går som planlagt.

Den jevne student bør imidlertid stille seg spørsmålet; hva går jeg glipp av i potensielle lønns- og arbeidsvilkår, dersom jeg gir fra meg alle forhandlingskortene, og signerer en studiestipendavtale med bindingstid?

Bruk medlemstilbudet

En del av medlemstilbudet, også til studenter, er gjennomgang av tilbudet arbeidsavtaler (og bindingstidsavtaler) før du signerer. Ta kontakt på bistand@farmaceutene.no og husk å legge ved kontrakten.