Sentralstyrekandidatene

Sentralstyrekandidatene

Spørsmål til styrekandidatene

1.    Hva er din motivasjon for å stille til valg?

2.    I lys av den siste tidens hendelser med covid-19, hva tenker du er viktig lærdom å ta med seg fra et farmasøytisk ståsted?

Nestlederkandidat: Ingun Gjerde

20200826_143133.jpg
Foto: Privat

Utdanning:
Reseptar, Høgskolen i Oslo, 1995

Nåværende arbeidssted:
Apotek 1 Galleriet, Bergen

Tidligere arbeidssteder:
Har i hovedsak jobbet på senterapotek med lange åpningstider, men har også vært innom vaktapotek og apotek med «normale» åpningstider

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Leder av NFF-A, 2019–
 • Leder av Hovedtillitsvalgt-
 • gruppen i Apotek 1, 2019–
 • Styremedlem, HTV-gruppen i Apotek 1, 2017–2018
 • Styremedlem, Hordaland og Sogn og Fjordane krets, et par år på slutten av 90-tallet

Svar på spørsmål 1

Min motivasjon for å stille til valg er at jeg synes fagforening og fagforeningsarbeid er både viktig, lærerikt og ­utrolig interessant. Jeg har lang fartstid i apotek og mener at jeg har noe å bidra med.

Svar på spørsmål 2

Covid-19 har virkelig vist hvor viktige apotekene er som førstelinje i helsetjenesten! Men, samtidig så har tiden etter mars vist oss hvor oversett vi som bransje er. At farmasøyten har et samfunnskritisk yrke og skal ha samme tilrettelegging som for eksempel sykepleiere, var ingen selvfølge. Dette tenker jeg viser at vi må bli flinkere til å promotere oss selv og kunnskapen vår!

Farmaceutene har ikke tidligere hatt valgt nestleder og denne funksjonen er således ny. Du har erfaring både som farmasøyt og som tillitsvalgt i overenskomst- og lønns­forhandlinger. Hva tenker du er viktig lærdom å ta med seg inn i rollen?

En nestleder skal representere medlemmene. Rollen som hovedtillitsvalgt har gitt meg godt innsyn i hva som er viktig for medlemmene og god ­kjennskap til samarbeidet mellom arbeidsgiverorgani­sasjon og arbeidstakerorgani­sasjon. Som apotekfarmasøyt har jeg opplevd hvordan ­lengre åpningstider, selvvalg og elektroniske resepter har endret hvordan vi jobber, og hva som prioriteres. Vi har en hverdag med hyppige om­­stillinger, og da kjenner jeg på at det er greit å ha erfaring fra endringer med seg.    ■

Sentralstyrekandidat: Kristin Flaata Brunvoll

kristin_f.jpg
Foto: Privat

Utdanning:

 • Master i farmasi, Universitetet i Tromsø, 2015
 • Bachelor i farmasi, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2010
 • Nåværende arbeidssted:
 • Ditt apotek Rødberg, apoteker og eier

Tidligere arbeidssteder:

 • Plussapotekene
 • Vitusapotek

Tillitsverv:

 • Kasserer, Nore og Uvdal Sau og Geit, 2018–2020
 • Styremedlem, Nore og Uvdal Næringsselskap SA, 2016–
 • Styremedlem, Miljøringen SA, 2016–
 • Hovedtillitsvalgt, masterkull ved Universitetet i Tromsø, 2013–2015

Svar på spørsmål 1

Min motivasjon for å stille til valg må være viktigheten av farmasøyten i samfunnet. Det å få denne yrkesgruppen opp og frem, rett og slett for å vise viktigheten av det vi gjør. Det å kunne avlaste legene med å sette influensavaksiner, gjennomføre legemiddelsamtaler m.m. Jeg kommer fra ei lita bygd som aldri før 2016 har hatt et eget apotek, og jeg synes her viktigheten av vår yrkesgruppe virkelig kommer frem i lyset. Det å se nytten av et godt samarbeid med leger, sykepleiere, veterinærer og tannleger er noe vi virkelig har lært mye av og nyter godt av i hverdagen! Vi gjør hverdagen til hverandre så mye mer meningsfull og spennende.

Svar på spørsmål 2

Når det kommer til covid-19, synes jeg det er viktig å ta med seg hvor flinke og dyktige vi i apotek har vært! Når alt av skoler, barnehager, ja, nesten alt skal stenges ned, er vi i en samfunnskritisk yrkesgruppe. Vi må på jobb, legge kabaler for å få hverdagen til å gå opp, og jeg synes rett og slett vi klarte det utrolig bra. Svært få ­apotek måtte holde stengt, vi var raske til å få opp ­smittevern, og da det ble ­mangel på ­hånd­desinfeksjon, fikk enkelte apotek forespørsel om å ­produsere opp egen håndsprit fra kommunenes beredskapsgruppe. Så plutselig var enkelte apotek tilbake i god, gammeldags ­produksjonsmodus! Dette synes jeg virkelig viser hvor raskt vi klarte å omstille oss i en ukjent og, ikke minst, ­skremmende pandemi som ingen har svar på når kommer til å ta slutt.  

Sentralstyrekandidat: Irvin Cehajik

dsc_4144.jpg
Foto: Tore Rasmussen Steien

Utdanning:

 • Master i klinisk farmasi, Universitetet i Oslo, 2013
 • Master i farmasi, Universitetet i Oslo, 2005

Nåværende arbeidssted:
Sykehusapotekene Oslo, ­Farmasøytiske tjenester

Tidligere arbeidssteder:
Ikke relevant

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Leder av NFF-F, 2019–
 • Leder, forhandlingsutvalget lokalt, Sykehusapotekene HF, 2019–
 • Hovedtillitsvalgt, Sykehus­apotekene HF, 2018–
 • Ansattrepresentant i styret, Sykehusapotekene HF, 2018

Svar på spørsmål 1

Min motivasjon for å bli en del av Sentralstyret i Farma­ceutene er drevet av ønsket om at rammevilkår for ut­øvelsen av farmasifaglige oppgaver skal være optimale. Jeg ønsker å jobbe for at arbeidslivet til ­farmasøyter alltid skal opp­leves givende og humant. Etter min oppfatning brukes kompe­tansen til flesteparten av mine ­kolleger for snevert. Jeg ønsker å bruke mitt verv i Sentral­styret til å fjerne begrensningene på hva farmasøytisk kompetanse kan benyttes til. Jeg ønsker å arbeide for at dagens arbeidsplasser for farmasøyter får ytterligere dreining mot
helse- og omsorgstjenester. Jeg ønsker at vi som fagforening skal jobbe aktivt for at yrket skal komme styrket gjennom ­kommende omstillinger grunnet økt digitalisering av samfunnet. Jeg ønsker at farmasøyter skal ha en tydelig og klar stemme for å rette misoppfatninger knyttet til legemiddelbruk.

Svar på spørsmål 2

Den viktigste lærdommen fra den pågående pandemien er at endringer i samfunnet vil skje raskere, enda raskere enn det som var spådd. I disse prosessene er det veldig trygt for en forening å ha en lang og symboltung ­historie som vi i yrket kan støtte oss på. Men vi bør aktivt se hvilke endringer faggruppen og yrkes­­gruppen skal omfavne og hvilke vi skal forkaste sett i lys av vårt primære mål om å øke ­helsekompetansen og etterlevelsen hos alle ­legemiddelbrukere. Så pande­mien vil sannsynlig føre til at farmasøyter bør øke sin ­mobilitet i arbeidsmarkedet og få opp fleksibilitet med tanke på nye arbeidsoppgaver. Vi bør med andre ord utfordre oss selv i større grad.
 

Sentralstyrekandidat: Birgitte Lloyd

20200827_205311.jpg
Foto: Privat

Utdanning:
Cand.pharm., Universitetet i Oslo, 1999

Nåværende arbeidssted:
Apotek 1 Svanen Porsgrunn

Tidligere arbeidssteder:

 • Sykepleier- og vernepleierutdanningen, Høgskolen i Telemark
 • Svaneapoteket, Porsgrunn

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Leder av NFF-D, 2014–
 • Styremedlem, Telemark krets, 2000–2014

Andre tillitsverv:

 • Valgkomitémedlem, ­Menstad skolekorps 2018–2019
 • Medlem, FAU, Buer barne­­skole, 2010–2013, 2018–2019
 • Sekretær og kasserer, FAU, Menstad ungdomsskole, 2013–2016, 2019–

Svar på spørsmål 1

Jeg har vært aktiv i fag­for­enin­gen i over 20 år. Først lokalt i Telemark, og deretter som leder av NFF-D. Fag­foreningsarbeid gir en mulighet til å påvirke både faget og arbeidslivet jeg er en del av, og jeg synes en ny struktur og omorganisering av foreningen virker spennende. Det er veldig interessant å få lære å kjenne så mange ulike farmasøytiske bransjer, og de mange farma­søytene jeg har blitt kjent med gjennom ­foreningen, har bekreftet at vi er en bunnsolid, faglig sterk, sta (!) og morsom yrkesgruppe.

Svar på spørsmål 2

Fra min erfaring i apotek vil jeg si at det å ha et solid og forutsigbart system for legemiddeltilgang er noe av det aller viktigste ved en slik ­global krise. Vi har satt oss i en ­situasjon hvor vi er altfor ­avhengige av legemiddel­produksjon og legemiddel­lager i andre land, og dette ga ­apotekene store utfordringer i form av tomme hyller og restriksjoner på utlevering av altfor mange ulike substanser. I tillegg viste også vårens ­hendelser oss hvor ­viktig det er å ivareta ­apotekenes ansatte som ­kritisk helsepersonell. Det å plutselig være i frontlinjen uten å ha nødvendig beskyttelse, eller tilgang på å skaffe denne, var ganske tøft både som leder og farmasøyt. Jeg er fryktelig stolt av ­bransjen og er glad for at vi kunne vise kunder og samfunn at vi tok utfordringen på strak arm.

Sentralstyrekandidat: Milosz Rolinski

milosz_bilde.jpg
Foto: Privat

Utdanning:

 • Dr.scient., Norges naturvitenskapelige universitet i Trondheim, 2020
 • Master i farmasi, Poznan ­University of Medical ­Sciences i Polen, 2016

Nåværende arbeidssted:
Bayer AS

Tidligere arbeidssteder:

 • NTNU
 • Wildecka apotek, Poznan, Polen
 • Tillitsverv i Farmaceutene:
 • Varamedlem i styret,
 • NFF-O, 2019–2020
 • Hovedtillitsvalgt, NTNU, 2018–2020

Svar på spørsmål 1

Først og fremst er jeg ivrig etter å bidra til forsterkning av farmasøyters kompetanse og rolle i Norge. Jeg syns at vår yrkesgruppe fremdeles er litt undervurdert sammenliknet med våre helsefaglige ­kolleger. Det er viktig å understreke at vi farmasøyter kan bidra mer til bedre helse og tryggere legemidler i og med at vi har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som trengs. Drømmen min er at apotek i Norge ikke bare skal betraktes som butikker med kunder, men heller som helseinstitusjoner med ­pasienter. Vi farmasøyter må være i tettere samarbeid med leger og annet helse­personell. I dag er det altfor mye fokus på salg i stedet for farmasøytisk omsorg. Sam­tidig er det viktig for meg å ivareta arbeids­plassen som trygg og rettferdig for alle ­medlemmer. Jeg ønsker å forbedre videreutdanningssystemet for f­armasøyter. Det er viktig at flere får mulighet til å utvide sin ­kompetanse, for eksempel ved kurs eller ­doktorgrad. Dette kan vi oppnå ved å skaffe mer ­attraktive betingelser og ­avlønning for dem som ønsker å drive med forskning på universitetet etter fullført mastergrad. Til slutt satser Farmaceutene på mangfold, og derfor er det ­viktig for meg å stille til valg, som et medlem med utenlandsk bakgrunn.

Svar på spørsmål 2

Koronakrisen har rammet oss alle. For meg var det merkelig at noen farmasøyter ble permittert i en tid da nordmenn trengte enda mer helsefaglig rådgiving og hjelp. Dette er uakseptabelt. Vi må sørge for bedre avtaler med apotekkjeder og staten, slik at ingen med helsefaglig bakgrunn er uten jobb om ­smittekrisen skulle treffe oss igjen. Norge kan ta nyttig ­lærdom fra hjemlandet mitt ved å utvide vår kompetanse og innføre resepter pro auctore og pro familiae som kan ­forskrives av alle farmasøyter som minst har mastergrad. Samtidig burde farmasøyter som jobber på apotek kunne få lov til å ­forlenge resepter for ­pasienter med stabiliserte og godt ­kontrollerte kroniske sykdommer (i tett sam­arbeid med fastleger). Målet er ikke å erstatte leger (vi kan jo ikke stille diagnoser!), men å oppnå bedre og mer ­effektiv terapi både når det ­gjelder tid, farmako­økonomi og ­alle­-
rede begrenset ressurser. Dette vil selvsagt kreve flere forslag til lovregulering av Stortinget, samt utvidet faglig opplæring til farmasøyter. Sist, men ikke minst, har ­pandemien lært oss å bli ­flinkere på smittevern­regler og hygiene. Kanskje er det ikke så dumt å ha pleksiglass ved ­apotekdisken, holde avstand og ha ekstra antibac ­tilgjengelig for å føle seg ­tryggere på arbeidsplassen?
 

Sentralstyrekandidat: Ida C. R. Schwensen

2017_portrettfoto_stor_slv.jpg
Foto: Statens legemiddelverk

Utdanning:

 • Bachelor med fordypning i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Innlandet, 2020
 • Master i farmasi, Unive­rsi­tetet i Bergen, 2012
 • Bachelor i farmasi, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2008

Nåværende arbeidssted:
Statens legemiddelverk

Tidligere arbeidssteder:

 • Apotek 1 Haugenstua, Oslo
 • Sykehusapoteket Lørenskog

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Leder, Oslo og Akershus krets, 2019–
 • Områdetillitsvalgt, Legemiddelverket, 2016–
 • Nestleder, NFF-O, 2018–2019
 • Styremedlem, Oslo og Akershus krets, 2017–2019
 • Ulike verv under studiene

Svar på spørsmål 1

Jeg har sittet i ulike verv i foreningen tidligere, og det er kjempegøy å få muligheten til å diskutere problemstillinger som påvirker farmasøyter ved forskjellige arbeidsplasser ulikt. Fagforeningsarbeid er både meningsfylt og lærerikt, jeg har lyst å lære enda mer om hvordan foreningen jobber.
Med mange nye utfordringer på legemiddelområdet og i arbeidslivet for øvrig er det helt nødvendig med en solid og moderne fagforening. Farmaceutene er som kjent midt i en omorganisering, og jeg trives godt med endringsprosesser. Jeg har lyst til å bidra til at flere ser nytten og verdien av å være fagorganisert.

Svar på spørsmål 2

Først og fremst har denne ­krisen virkelig vist hvor viktige farmasøytene er for norsk beredskap. I tidlig fase så vi at farmasøyter og apotekansatte ble «glemt» i de nasjonale rådene. Farmasøyter har gjort en formidabel jobb og vist at vi kan. Yrkesgruppen er en ­viktig ressurs i samfunnet det er ­viktig å inkludere når ­nasjonale planer og strategi for beredskap utarbeides.
Det andre er legemiddelmangel. Nå er jo ikke det noen ny problemstilling, men krisen har gjort det enda tydeligere for flere i samfunnet hvor utrolig sårbare vi er som et lite legemiddelmarked i en stor verden.  

Sist, men ikke minst, er det viktig å følge med på, og ta lærdom av, digitaliseringen som har hatt rakettfart. For de som jobber på kontor, har hver­dagen blitt snudd på hodet. Selv om vi har erfart mye bra med de digitale og fleksible måtene å utføre jobben på, er det viktig å være på vakt for hva slags varige endringer det kan medføre. Denne krisen kan ha stor betydning for hvordan arbeidsplassene er organisert, og hva slags nye forventninger det bringer med seg. Det blir selvsagt også interessant å se hva slags innvirkning ­digitaliseringen vil ha for både ansatte og kunder på apotek, og i hvilken grad det vil påvirke de fysiske apotekene.

På tross av alle ulemper og utfordringer mener jeg det er viktig å huske på at kriser også byr på mange nye muligheter. Jeg håper vi vil se tilbake og huske dette som en periode for innovasjon og med nye spennende arbeidsplasser og oppgaver for farmasøyter i hele Norge.  

Sentralstyrekandidat: Tiril Strømstad

tiril1.jpg
Foto: Privat

Utdanning:

 • Master i farmasi, Universitetet i Oslo, 2017
 • Bachelor i sykepleie, ­Høg­skolen i Buskerud og Vestfold, 2011

Nåværende arbeidssted:
Apotek 1 Rakkestad Torg

Tidligere arbeidssteder:
Apotek 1 Lambertseter

Tillitsverv i Farmaceutene:

 • Styremedlem, Østfold krets, 2019–
 • Plasstillitsvalgt, Apotek 1 Rakkestad Torg, 2017–

Svar på spørsmål 1

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg interesserer meg for hva som skjer med ­farmasøyter i fremtiden. Det er mange endringer, og det ville vært spennende å være med på å påvirke og følge med på hva som skjer.

Svar på spørsmål 2

Noe av det viktigste å ta med seg for en farmasøyt som jobber i apoteket, er god nok informasjon. Informasjon som blir gitt til farmasøyter, og hva vi skal informere til ­kunder. Det kan aldri gis nok ­informasjon, og det er aldri noe galt i å gjenta ting som blir sagt. Både det med å holde avstand, gi råd og veiledning av bruk av munnbind og håndsprit er noe de fleste farmasøyter har erfart.

Sentralstyrekandidat: Zahra Helmizadeh

 

zahra.jpg
Foto: Privat

Utdanning:

 • Master i farmasi 2014, ­Universitetet i Oslo
 • Bachelor i jus  2014, ­Universitetet i Damaskus, Syria

Nåværende arbeidssted:
Boots apotek Grorud

Tidligere arbeidssteder:

 • Boots apotek Skøyen
 • Sykehusapoteket Lørenskog
 • Apotek 1 Tveita
 • Apotek 1 Røa

Tillitsverv i NFF:

 • Hovedtillitsvalgt for Boots, 2019–20
 • Plasstillitsvalgt, 2014–16

Annet:
Har vært veileder for mange praksisstudenter

Svar på spørsmål 1

Jeg er opptatt av at farmasøytene og farmasøytisk kompetanse få en større plass i primærhelse­tjenesten i Norge. Jeg vil gjerne jobbe aktivt i foreningen og i samarbeid med politikere og andre fagpersoner for å få flere helsetjenester og større faglige oppgaver på norske apotek. Det er et stor potensial som ligger der, og politikerne må bli bedre kjent med oss. Og så har jeg et mål om å jobbe for at farmasøyter får rekvireringsrett på flere reseptbelagte medisiner i fremtiden. Rekvireringsretten for influensavaksine og den gode responsen vi har fått fra publikum, åpner nye muligheter. For å nå disse målene er det viktig å ha en god dialog med leger og ikke minst faglig sterke apotek. Jeg er også opptatt av opplæring av utenlandske farmasøyter. Jeg vil gjerne jobbe med å utvikle en felles standard for farmasøyter som kommer fra utlandet. Det er farmasøytmangel i Norge, og gjennom min erfaring som vei­leder for flere utenlandske farmasøyter så vet jeg at de ikke alltid har de nødvendige førkunnskaper og opplæring de bør ha før de får jobb. Som sagt, høy faglighet og sterk farmasøytisk kunnskap blant apotekfarmasøyter er nøkkelen til å få gjennomslag for flere seire i fremtiden, og derfor er jeg ekstra opptatt av denne saken.

Ellers er jeg politisk og samfunnsengasjert og har vært hoved­tillitsvalgt (HTV) for Farma­ceutene i Boots siden januar 2019 og vil gjerne være medlem av foreningens sentralstyre.

Svar på spørsmål 2

Den viktigste lærdommen farmasøytene bør ta med seg er stoltheten over eget yrke og erkjennelse av den utrolige ­jobben hver enkelt av oss har gjort. Vi ble plutselig sett fra en annen vinkel en «butikkmedarbeidere». Det er ­viktig at vi bruker dette videre i fremtidige forhandlinger med ­politikere og i tverrfaglige debatter.  

De store apotekkjedene er eid av utenlandske selskaper, og i koronatiden ble noen farmasøyter permittert. Som HTV er jeg svært bekymret for dette. Det gir oss et hint om hva vi må jobbe videre med i fagforeningene for å hindre tilsvarende episoder i fremtiden. Som helsepersonell i en samfunnskritisk rolle bør vi ha bedre forsikringer og støtte fra myndigheter på våre arbeidsplasser.

Vår verden kommer aldri til å glemme covid-19-krisen, og ­verdenshistorien blir delt til inn i før og etter korona. Det er mye vi må ta med oss videre fra denne ­krisen. Det som gjorde et sterkt inntrykk på meg, var rasjonering av insulin og bekymrede diabet­ikere! Vi MÅ ha egen insulin­produksjon i Norge!