Overenskomster

Overenskomstområder

Størstedelen av norske apotek er medlemmer av en arbeidsgiverorganisasjon som Virke, Spekter eller NHO. I disse tilfellene etablerer Farmaceutene tariffavtaler, når vilkårene for dette er oppfylt. Det er imidlertid også en rekke frittstående apotek som velger å ikke være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Ved slike apotek må det inngås avtale direkte med Farmaceutene. Inntil avtale er inngått har ansatte ved disse apotek ingen kollektive rettigheter, og arbeidsgivers styringsrett gjelder innenfor rammene av lovverket. Det innebærer bl.a. at eventuelle lønnsreguleringer er opp til arbeidsgivers beslutning.

Selv om arbeidsgiver ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, kan Farmaceutenes medlemmer i virksomheten gå sammen i en bedriftsgruppe, og kreve tariffavtale. En slik avtale vil vanligvis gå ut på at man avtaler å følge et eksisterende tariffområde, men det kan også opprettes helt nye avtaler, uten bindinger til eksisterende områder.

Farmaceutene tilbyr frittstående apotek å inngå kollektiv avtalebinding, der de forplikter seg til å følge Apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene.

Farmaceutene tilbyr frittstående apotek å inngå kollektiv avtalebinding, der de forplikter seg til å følge overenskomsten som gjelder for Norsk medisinaldepot.

KS er forhandlingsorganisasjonen for norske kommune og fylkeskommuner. Medlemmer av Farmaceutene ansatt i en kommune eller i fylkeskommunen (videregående skoler) blir ivaretatt gjennom vårt samarbeid med Akademikerne kommune.

Hvis arbeidsgiver er medlem av NHO, kan tre eller flere medlemmer av Farmaceutene i virksomheten gå sammen i en bedriftsgruppe, og kreve tariffavtale.

Oslo kommune er en egen arbeidsgiver, som har en egen tariffavtale. Farmaceutenes medlemmer ansatt i Oslo kommune, er omfattet av dette avtaleverket gjennom Akademikernes avtale.

I Spekter område 10 "Helseforetak med sykehusdrift" hører de offentlig eide sykehusene hjemme.

I Spekter område 11 "Øvrige helseforetak" hører bl.a. Sykehusinnkjøp HF og de offentlig eide sykehusapotekforetakene hjemme.

I Spekter område 4 ligger virksomheter med et tydelig samfunnsoppdrag, slik som Norsk Helsenett SF og etter hvert Helseplattformen AS.

I Spekter område 9 "Øvrige virksomheter" hører bl.a. NMD/Vitusapotek, Mediq og Veso apotek hjemme. Farmaceutene har kun overenskomst med NMD/Vitusapotek.

Staten ved Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har inngått tariffavtale med Akademikerne stat, som Farmaceutenes medlemmer er omfattet av.

Dersom Farmaceutene ikke har inngått overenskomst/tariffavtale med virksomheten, er lønns- og arbeidsbetingelser opp til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Virke - Apotek er Farmaceutenes største overenskomstområde. Her hører bl.a. Apotek 1, Boots, Diakonhjemmet sykehusapotek, Lovisenberg sykehusapotek og en rekke frittstående apotek hjemme.

Farmaceutenes medlemmer ved Diakonhjemmet sykehus er omfattet av landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten i tariffområdet Virke - HUK (Helse, undervisning og kultur).

Medlemmer av Farmaceutene som er ansatt på kjedekontor hos Apotek 1 og Boots, eller i virksomheter som ikke er apotek, men som er medlem i Virke, kan danne bedriftsgrupper med tre eller flere medlemmer, og fremme krav om overenskomst.