Oppsummering av lønnsoppgjøret 2016

medlemsfordel_lonnsforhandlinger.png

Oppsummering av lønnsoppgjøret 2016

Årets lønnsoppgjør har vært sterkt preget av presset mot norsk økonomi, og et frontfag som endte med en offisielle ramme for årslønnsveksten på 2,4 %. Med en prisvekst i størrelsesorden 2,5 – 2,6 % betyr det at gjennomsnittsnordmannen har hatt en reallønnsnedgang. Økonomien i de oppgjørene Farmaceutene har vært involvert i, har stort sett endt rett rundt frontfagets ramme.

Frontfagsrammen

Når det snakkes om en ramme på frontfaget på 2,4 % er det viktig å være klar over hva dette innebærer. Frontfaget beregnes med faktisk lønnsøkning med virkningsdato* 1. januar, og inkluderer også overheng** og glidning***. Dette gjøres for å kunne sammenlikne ulike lønnsoppgjør, men kan lett virke forvirrende. Du kan lese mer om sammenlikning av lønnsoppgjør mot slutten av artikkelen.

Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i apotekkjeder og apotek i Virke

I årets oppgjør startet vi en prosess sammen med Virke for å se på overenskomsten for apotek, og muligheten for å lage en helt ny overenskomst. Det ble foretatt noen justeringer av dagens tekst, og bl.a. lørdagstillegget ble lagt.om.

For andre år på rad ble Farmaceutene og Virke enige om at lønnsforhandlingene skulle skje hos den enkelte kjede/frittstående apotek. I Boots forhandlet man 16. juni, og ble enige om en lønnsvekst på 2,0 % pr. 1. april, mens man i Apotek 1 forhandlet 23. juni, og ble enige om en lønnsvekst på 2,3 % pr. 1. april.

Siden begge kjedene har lønnsstiger, og siden de hadde hver sine lokale oppgjør i 2015, hadde de ulike tall for glidning og overheng, men rammen for oppgjørene er anslått til omlag 2,4 % begge steder.

Ved Lovisenberg sykehusapotek og Diakonhjemmet sykehusapotek er det ennå ikke gjennomført forhandlinger. Vi har sendt ut informasjon om fremgangsmåten for å forhandle lønn i frittstående apotek i Virke, men vi har foreløpig ikke fått meldt inn resultater fra oppgjørene i de frittstående apotekene i Virke.

Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i øvrige frittstående

Vi har sendt ut informasjon om fremgangsmåten våre medlemmer kan benytte for å be om lønnsforhandlinger i apotek som ikke er bundet av tariffavtaler. Vi har ikke fått meldt inn resultater fra disse lønnsreguleringene.

Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i Spekter 9 (NMD/Vitus)

Farmaceutenes hovedtillitsvalgte i NMD/Vitus har gjennomført lokale forhandlinger om overenskomstens del B (tekst) og lønn, og kom til enighet med arbeidsgiver. Grunnet forhandlingssystemet i Spekter måtte affektuering av lønnsoppgjøret utsettes, og resultatet ikke offentliggjøres, da det ble brudd og mekling i Sporveien og SIVA, der våre søsterforeninger i SAN har medlemmer. Meklingen ble avsluttet med enighet 16. september, og lønnsoppgjøret for SANs medlemmer, i alle virksomheter i Spekter område 9, kunne deretter effektueres. For Farmaceutene betyr det at lønnsoppgjøret i NMD/Vitusapotek og VESO kan utbetales på oktoberlønn.

Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i Spekter 10 (Helseforetak)

Farmaceutenes foretakstillitsvalgte i helseforetakene (sykehus og sykehusapotek) har gjennomført lokale forhandlinger om overenskomstenes del B (tekst) og lønn, og kom til enighet med arbeidsgiver. Årslønnsveksten for disse oppgjørene endte rundt 2,4 %. Farmaceutene har nå etablert B-deler ved følgende helseforetak:

  • Finnmarksykehuset HF (ivaretatt av NITO)
  • Helse Bergen HF
  • Oslo universitetssykehus HF
  • Sykehusapotekene HF
  • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
  • Sykehusapotek Nord HF
  • Sjukehusapotek Vest HF
  • Sykehuset Innlandet HF (ivaretatt av NITO)
  • St. Olavs Hospital HF
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (ivaretatt av NITO)

Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i Virke-HUK

Virke-HUK (Helse, utdanning og kultur) gjelder våre medlemmer ansatt i Kreftforeningen og Diakonhjemmets sykehus AS. Disse forhandlingene er planlagt gjennomført i slutten av august.

Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i KS (skoleverket)

Medlemmer som er ansatt i videregående skoler har sin lønn regulert sentralt gjennom KS hovedtariffavtale kap 4 C. I dette området er Utdanningsforbundet desidert største bruker, og resultatet er preget av dette. Det ble her avtalt oppgjør for to år. Lønnen reguleres med 2,4 % pr. 1. mai 2016 og 2,0 % pr. 1. august 2017. I 2017 er det satt av 0,9 % til lokale forhandlinger pr. 1. september, og våre tillitsvalgte vil da delta i forhandlinger om fordelingen.

Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i KS (øvrige)

For medlemmene våre i kommunene/fylkeskommunene, som ikke jobber i skoleverket, er det årlige lønnsforhandlinger mellom arbeidsgiver (kommunen/fylkeskommunen) og vår tillitsvalgte i den enkelte kommune/fylkeskommune. Vi har ikke fått meldt inn resultatene fra disse lønnsforhandlingene, som skal være gjennomført innen utløpet av oktober. Det gjennomføres kurs for å sikre at våre tillitsvalgte er rustet til å gjennomføre disse forhandlingene.

Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i staten

Den største endringen i år fant sted i staten. Der har Farmaceutene og Akademikerne fått sin egen hovedtariffavtale, og sin egen lønnstabell. Rammen for oppgjøret i staten ble 2,4 %, med en regulering av lønnstabellen med 0,5 % pr. 1. mai, det gir rom for lokale forhandlinger om en pott på 2,3 % av lønnsmassen pr. 1. juli. Disse forhandlingene skal finne sted i hver enkelt statlige virksomhet, med muligheter for å deleger. Det blir arrangert en rekke kurs for å sikre at våre tillitsvalgte er rustet til å gjennomføre disse forhandlingene før utløpet av oktober 2016. Disse kursene er også tilgjengelige for vanlige medlemmer i staten som ønsker å delta.

Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i øvrige uorganiserte virksomheter

Vi har sendt ut informasjon om fremgangsmåten våre medlemmer kan benytte for å be om lønnsforhandlinger i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtaler. Vi har ikke fått meldt inn resultater fra disse lønnsreguleringene.

Begrep og sammenlikning

Virkningsdato*

Virkningsdato er den datoen lønnsoppgjøret «gjelder fra», altså utgangspunktet for etterbetaling. Selv om lønnsoppgjøret foregår i juni, kan virkningsdatoen eksempelvis være 1. april, og når oppgjøret er ferdig blir det eksempelvis i september foretatt en etterbetaling/korrigering av lønnen for perioden fra april til september.

Overheng**

Dersom lønnsoppgjøret har en annen virkningsdato enn 1. januar, vil det oppstå et såkalt overheng til påfølgende år.

Eksempel: Hvis årslønnen din er 120.000,- er månedslønnen 10.000,-. Hvis du får en lønnsøkning på 1.000,- pr måned, vil ny månedslønn være 11.000,- og ny årslønn 132.000,-. Dersom virkningsdatoen for oppgjøret er satt til 1. januar, får du ny månedslønn alle månedene dette første året, og du får utbetalt 12.000,- mer i år, enn du fikk i fjor.

Hvis virkningsdatoen derimot er satt til 1. mai, får du bare ny månedslønn i åtte måneder dette første året, du får utbetalt 8.000,- mer i år, enn du gjorde året før. Når vi kommer til neste år vil den nye månedslønnen din bli utbetalt i alle tolv månedene, altså får du neste år utbetalt 12.000,- mer enn du gjorde i fjor, og 4.000,- mer enn du gjorde i år. Du får rett og slett mer utbetalt enn i år, uansett om du får nye lønnstillegg neste år, eller ikke. Det er denne «forsinkede effekten» av lønnsoppgjøret vi kaller overheng.

Glidning***

Glidning er beregnet kostand av lønnsendringer som skjer mellom de offisielle lønnsoppgjørene. Eksempelvis fordi noen får ansiennitetsopprykk, eller noen får lønnstillegg grunnet videreutdanning, eller fordi noen har sluttet med en lønn, og er blitt erstattet av en ny arbeidstaker med en annen lønn.

Sammenlikning av lønnsoppgjør

Siden ulike lønnsoppgjør opererer med ulike virkningsdatoer (og dermed ulike overheng) og med ulike glidningstall, kan man ikke automatisk sammenlikne den faktiske lønnsveksten på dato.

Eksempel:

Arbeidstakerne i virksomhet A fikk 4 % lønnsøkning fra 1. juli i fjor (det gir et overheng på 2 % til i år), og grunnet en lønnsstige har glidningen i virksomheten vært 0,3 %. Når vi starter lønnsoppgjøret i år vil rammen for disse allerede være på 2,3 %. Hvis de får 0,2 % lønnsøkning fra 1. juli i år, får de den nye lønnen sin gjennom halve året i år, og årslønnsvirkningen blir 0,1 %. Totalrammen for disse vil derfor være 2,4 %.

Arbeidstakerne i virksomhet B fikk 1 % fra 1. januar i fjor, og har derfor ingen overheng til i år. Glidningen i denne virksomheten av har vært 0,2 %. Når de 1. januar i år får 1,4 % lønnsvekst, gir det en totalramme på 1,6 %.

Hvis en arbeidstaker fra A og en fra B sammenlikner lønnsøkningene sine, og bare ser på at den ene fikk 0,2 % fra 1. juli, mens den andre fikk 1,4 % fra 1. januar, kan det se ut som om oppgjøret i B var best. Hvis disse to lønnsoppgjørene regnes om til årslønnsvirkning, og man tar med glidning og overheng, ser man at lønnsoppgjøret i A faktisk var 2,4 %, mens B kun fikk 1,6 %. Det er derfor svært viktig at man sammenlikner tall som kan sammenliknes.