Oppstart lønnsoppgjøret 2019

dollar-2714203_1920.jpg
Pixabay

Oppstart lønnsoppgjøret 2019

Tidlig ettermiddag 1. april ble LO og NHO i mekling enige om å anslå frontfagsrammen til 3,2 % årslønnsvekst for 2019. Dermed er det klart for lønnsoppgjørene for Farmaceutenes medlemmer.

Foreløpig er følgende datoer klarlagt:

  • 2. april – Innledende sentrale forhandlinger med Spekter for å fastsette forhandlingsfrister for område 9 (NMD), område 10 (sykehus) og område 11 (øvrige helseforetak)
  • 23. april – Oppstart lønnsforhandlingene i staten
  • 23. og 24. april – Forhandlinger mellom Apotek 1 og hovedtillitsvalgtsgruppen om årets lønnsoppgjør
  • 25. april – Forhandlinger mellom Boots og hovedtillitsvalgtsgruppen om årets lønnsoppgjør

Frontfagsmodellen – en norm, men ikke en fasit

Lønnsoppgjørene i Norge forhandles etter den såkalte «frontfagsmodellen». Den innebærer at de ulike partene i arbeidslivet følger LO-NHO-oppgjøret, som en norm over tid. Det innebærer ikke at LO-NHO-oppgjøret et fasiten for forhandlingene det enkelte år.

I vurderingen av rammen for 2019 skriver LO og NHO:

«På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 3,2 prosent i 2019. Av dette bidrar overhenget med 1,1 prosentpoeng for industriarbeidere og 1,4 prosentpoeng for industrifunksjonærer. For industriarbeidere i NHO-området er bidraget fra tarifftilleggene beregnet til 0,8 prosentpoeng. Resterende bidrag til årslønnsveksten i industrien som helhet er anslått glidning. Denne omfatter blant annet garantitillegg og tekniske tillegg, strukturendringer og lønnsvekst fra lokale forhandlinger.

Lokale lønnsforhandlinger skal baseres på de fire kriterier, bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Det er viktig at alle grupper tilpasser seg den rammen som det er enighet om i frontfaget.»

I rapporten fra Holden III-utvalget (NOU 2013:13) side 10 står det:

«En troverdig ramme skal verken være gulv eller tak for lønnsveksten, men en norm som andre forhandlingsområder skal forholde seg til.»

Frontfagsmodellen bygger altså på tall for hele sektorer. Innenfor den enkelte sektor kan det være virksomheter som går dårlig, og som derfor ikke kan ha en så god lønnsvekst som frontfaget legger opp til. Andre virksomheter går godt, og derfor kan ha en lønnsvekst som er bedre enn det frontfaget legger opp til.

Hvorfor lønnssamtale

Farmaceutene oppfordrer alle medlemmer til å be om en lønnssamtale før lønnsoppgjøret starter. Hvis «alle» medlemmer snakker med sine sjefer om lønn før lønnsoppgjøret, gir det viktig drahjelp for de hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte, når de skal forhandle frem en riktig ramme for årets lønnsoppgjør.

Når du gjennomfører lønnssamtale før lønnsoppgjøret, bidrar du til å «bake bløtkaken større». Venter du til etter at de hovedtillitsvalgte/foretakstillitsvalgte har forhandlet frem rammen, er du bare med å «dele en cupcake».

Vår lønnspolitikk

Farmaceutenes sentralstyre vedtok i april 2018 en lønnspolitikk for foreningen. Den beskriver målsettingen, og forhandlingsutgangspunktet vårt. Overenskomstene/tariffavtalene beskriver forhandlingsresultatene.

Lønnsstatistikken

Farmaceutenes lønnsstatistikk for 2018 finner du her.