Om retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering

Om retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering

Farmaceutene mener det er postivt at retningslinjene er tilpasset dagens regelverk, samt føringer i Legemiddel- og Prioriteringsmeldingen. 

Oppdaterte retningslinjer bidrar til transparens og forutsigbarhet for involverte parter, uttaler Farmaceutene i sitt innspill. 
Samtidig etterlyses en adressering av pasientperspektiv i metodevurderingene. Det settes også spørsmålstegn ved valg av EQ-5D som instrument for å tallfeste livskvalitet. 

Les hele høringssvaret