Farmaceutenes tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF har vært i forhandlinger om lønn og tekst i B-deler i årets oppgjør. B-delen ved Helse Stavanger HF er videreført uendret.

I tillegg har NITO forhandlet lønnsoppgjøret for våre medlemmer ved Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre- og Romsdal HF, Helse Fonna HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF.

Gjennomgående har sykehusene landet oppgjør med en anslått årslønnsvirkning på 5,2 %, i tråd med frontfaget. Innretningen på oppgjørene varierer imidlertid noe fra foretak til foretak, og vil bli informert om fra arbeidsgiver og tillitsvalgte.

UNN

På UNN ble resultatet av forhandlingene i hovedtrekk følgende:

Rammen på oppgjøret ble 5,2 %

  • alle medlemmer får et generelt tillegg på 5 %.
  • resten ble avsatt til økning av PhD-tillegg (er nå 47 500,-), natt-, kveld- og helgetillegg, samt individuelle justeringer.
  • minstelønningene ble for øvrig økt til 548 200 (bachelor) og 654 450 (master). FTV har over flere år jobbet aktivt for å heve minstelønningene, og har oppnådd en økning i minstelønn for masternivå på 15-16 % over de to siste oppgjørene. Vi har benyttet anledningen til å gjøre dette når vi ikke har hatt medlemmer på minstelønn, slik at dette ikke har kostet noe i oppgjørene. Vi tenker at dette er viktig for det langsiktige lønnsnivået for våre medlemmer på UNN.