Nyheter

Årsmøte i Telemark krets ble avholdt elektronisk med frist 15.april.

3.9 - 5.9.17

Sted: Visby

Målgruppe

Alle statstillitsvalgte (og potensielle tillitsvalgte) i Psykologforeningen, Norges Farmaceutisk forening, Veterinærene, Tannlegeforeningen og Legeforeningen.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-.

Bestilling, reisregning, m.v.

Bestilling av reiser for Farmaceutenes medlemmer skjer via Farmaceutenes reisebyrå Berg-Hansen, i tråd med informasjon som sendes i egen epost. Reiseregning sendes oss i etterkant av møtet.

Læringsmål

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en mulighet til å opparbeide seg en dypere forståelse for Akademikernes lønnspolitikk, herunder den "nye" hovedtariffavtalen i staten. Kurset er best egnet for tillitsvalgte som skal være med å forhandle i de lokale forhandlingene til høsten.

Program

Program vil bli distribuert når det er ferdigstilt.

 • Forhandlinger – hva er forhandlinger
 • Forhandlinger – forhandlingsteknikk og organisering
 • Forhandlinger – sluttføring/brudd/bistand
 • Gjennomgang av utvalgte bestemmelser fra Hovedtariffavtalen 2016, regneark
 • Gruppearbeid - rollespill

Rett til fri for tillitsvalgte og for øvrige ansatte

Hovedavtalen i Staten § 34 nr 2:

«Tillitsvalge på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av vedkommende arbeidstakersorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studeiorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.»

Hovedavtalen i Staten § 34 nr 5:

«Arbeidstakere som ikke går under reglene i nr 1 [tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen], skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr år for å utføre offentlige verv eller slike organisasjonsmessige oppdrag som nevnt under nr 2, herunder kurs/konferanser for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.»

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt på kurs@farmaceutene.no.

Påmelding

Kurset arrangeres i samarbeid med Legeforeningen, Psykologforeningen, Veterinærforeningen og Tannlegeforeningen. Det er sendt ut personlig invitasjon fra Psykologforeningen til alle våre registrerte tillitsvalgte i statens tariffområde. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no.

Foiler fra kurset

23.10 - 24.10.18

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgruppe

Kurset retter seg mot Farmaceutenes foretakstillitsvalgte i helseforetak og sykehus, hovedtillitsvalgtsgruppene i apotekkjedene, sentrale hovedtillitsvalgte for frittstående apotek og hovedtillitsvalgte i stat og kommune. Også tillitsvalgte som er aktuelle for verv som FTV/HTV kan delta, forutsatt kapasitet på kurset.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet.

Læringsmål

Kurset er innrettet mot tillitsvalgte som har gjennomgått grunnkurset, og som har noe erfaring som tillitsvalgte. Kursdeltakerne skal få kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteknikk og budskapsformidling. Deltakerne skal også oppdateres på aktuelle fagpolitiske spørsmål.

Program

Foreløpig program finnes her, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:
 • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
 • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
 • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
 • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)
 • Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

 

12.10 – 15.10.18

Sted

Reykjavik, Island

Målgruppe

Kurset retter seg mot Farmaceutenes tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i UH-sektoren.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. 

Læringsmål

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om statens hovedtariffavtale, om lovgivningen for statsansatte, samt kunnskap om hvilke politiske påvirkningsmuligheter man har som tillitsvalgt. Det blir lagt opp til networking mellom de ulike universitetenes representanter, og vi vil også knytte kontakter med det islandske farmasimiljøet.

Program

Foreløpig program finnes her.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

 • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Arrangementet tirsdag 25.september 2018 er fulltegnet og påmeldingen er derfor stengt. Har du spørsmål kan du kontakte Norges Farmaceutiske Forening på nff@farmaceutene.no eller på telefon 21 02 33 54

Styret i Vestfold krets ønsker velkommen til «sensommermøte» på Bakgården cafe (Kongensgate 37) i Sandefjord. 

10.9.18 – 11.9.18

Sted

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, i private apotek, sykehusapotek, sykehus, helseforetak og virksomheter i privat sektor/industrien. Tillitsvalgte og kontaktpersoner i kommunal sektor er også velkommen. Tillitsvalgte i staten får tilbud om eget grunnkurs over nyttår.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Hovedavtalen mellom Farmaceutene og Virke, og avtalen mellom Farmaceutene og NHO gir rett til fri for å delta på kurs. Dersom fri til kurs medfører trekk i lønn, dekker Farmaceutene lønnstrekket. Hovedavtalen mellom Spekter og SAN gir ansatte rett til fri med lønn for å delta (HA § 26), og tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta (HA § 52).

Læringsmål

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i Farmaceutene, og deltakerne vil få kjennskap til Farmaceutenes organisasjon, våre overenskomster og relevante lover som regulerer arbeidslivet.

Program

Program, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

 • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
 • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
 • Staten: Hovedavtalen § 39
 • KS: Hovedavtalen del B § 3-6
 • NHO: Hovedavtalen § 4

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Norges Farmaceutiske Forening i samarbeid med Etikkrådet arrangerer fagkveld om helsetjenester i apotek i Oslo torsdag 11.oktober  
Mer informasjon etter hvert (oppdateres)

Farmaceutene arrangerer fagkveld i samarbeid med Senter for farmasi, Universitetet i Bergen.

Tema: Fiskehelse

Hovedmålgruppe for arrangementet er farmasøyter og farmasistudenter.

Tid: 30. oktober 2018 kl. 16.30–19.30
Sted: «Egget», Studentsenteret, Parkveien 1 (Nygårdshøyden), Bergen

Mer informasjon kommer.

 

Mark Koziol:

What's going on in England? 

mark_koziol.jpg

Om utfordringer, endringer og nye reguleringer for engelske farmasøyter. I England er det blitt fremmet forslag om at apotek skal kunne holde åpent uten farmasøyt til stede.