Nye Farmaceutene i støpeskjeen

rs2019.jpg
Historisk: Representantskapet, her sammen med representanter for Sentralstyret og sekretariatet, foretok et historisk veivalg for Farmaceutene. Ikke siden 1983 har det vært en så omfattende endring av vedtektene. Foto: Norsk Farmaceutisk tidsskrift

Nye Farmaceutene i støpeskjeen

Representantskapet sa et entydig ja til å endre foreningens organisasjonsstruktur da forslag til nye ­vedtekter ble vedtatt med kun noen små justeringer. Den største endringen består i avvikling av kretsene til fordel for regioner og distriktsgrupper. 2020 vil fungere som et overgangsår, før de nye vedtektene trer i kraft fullt ut fra 1. januar 2021.

Vedtektsendringene var den desidert viktigste saken da Representantskapet i Norges Farmaceutiske Forening hadde sitt todagers møte på Lillestrøm 14.–15. november. De vanlige RS-sakene som årsberetning og regnskap, målprogram og handlingsplan, ble effektivt banket gjennom. 

Les også: Gleder seg til å gjennomføre endringene i Farmaceutene

Nytt medlemssystem

Under behandlingen av budsjettforslaget for 2020 påpekte generalsekretær Greta ­Torbergsen at det var satt opp med et underskudd på nær 1 million ­kroner grunnet behov for innføring av et nytt ­medlemssystem. Dagens system er ­utdatert og ­koster dyrt i form av unødvendig arbeid som eksempelvis manuell purring på manglende ­innbetalinger. Torberg­sen understreket at det fortsatt forventes ­medlemsvekst, foreningens likviditet er god og at et ­eventuelt underskudd vil kunne tas av egenkapitalen. RS-delegatene var ­fornøyde med redegjørelsen, og budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt (se side 45). 

Bred høring om organisasjonsstruktur

Et arbeidsliv og -marked i endring var årsaken til at Representantskapet i 2017 innså nødvendigheten av en grundig ­gjennomgang av Farmaceutenes organisasjonsstruktur og vedtekter (se NFT nr. 10/2017). Sentralstyret fikk fullmakt til å nedsette et ­organisasjonsutvalg. Utvalget, bestående av Erlend Carlson (NFF-P), Reidun Os ­Husteli (NFF-O), Gro ­Starheimsæter (NFF-A) samt ­Farmaceutenes forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist og leder Rønnaug Larsen, startet sitt arbeid i mars 2018. Den foreløpige rapporten deres ble behørig diskutert på både ­fjorårets kretsledertreff og RS-møte, og innspillene ble tatt med i det videre arbeidet (se NFT nr. 10/2018). I januar–februar var ­Farmaceutenes leder på en «kretsturné» med blant annet ­organisasjonsstrukturen som tema, og utvalgets endelige rapport har vært på høring blant medlemmene i 2019. 

På årets RS-møte orienterte leder Rønnaug Larsen om endelig rapport, og Representantskapet godkjente den enstemmig. 

Tettere bånd mellom regionene og sentralstyret

Deretter gikk Reidun Os Husteli og Erlend Carlson gjennom forslag til nye vedtekter, paragraf for paragraf. 

Enkelte var bekymret for størrelsen på regionene: Nord (Troms og Finnmark og Nordland) blir et stort geografisk område, mens Øst (Innlandet, Viken, Oslo og medlemmer bosatt utenfor Norge) vil bestå av like mange medlemmer som de fire andre regionene til sammen. Her minnet organisasjonsutvalget om mulighet for å avvikle årsmøter elektronisk. Andre syntes det var vanskelig å vedta vedtekter før modellen er prøvd ut i praksis. Farmaceutenes leder påpekte viktigheten av en implementeringsplan (se ramme 47) og at det på neste års RS må bestemmes en rekke ting. Noen RS-delegater uttrykte sin skepsis til å innføre et høyere nivå (regionstyrer) når det i dag er vanskelig nok å få folk til å stille til kretsverv. Selv om de ikke hadde så stor tro på modellen, ønsket de likevel å heie på den. Andre igjen syntes ­fleksibiliteten med distriktsgrupper var god og mente at det ville generere mer aktivitet. Det er en erkjennelse at foreningen sliter med «døde» kretser, men samtidig er det viktig å bevare engasjementet i kretser som fungerer godt. Valgkomiteene vil dermed bli svært sentrale fremover og lokalkunnskap likeså. 

At sentralstyret skal være representert i regionstyrene, ble sett på som positivt. Fadderfunksjonen ut i kretsene er der allerede i dag, men den nye ordningen vil måtte innebære en helt annen type forpliktelse og langt større oppfølging.  

Diskusjon om apotekernes representasjon

Enkelte satte spørsmålstegn ved at kun pensjonistene, studentene og apotekerne skulle ha faste fora. Hva da med sykehusfarmasien og apotekfarmasien? Ordstyrer Ivar W. Grosvold minnet om at de faste foraene ikke har tariffavtale, mens Reidun Os Husteli påpekte at de sistnevnte gruppene er ment å være interessefora. Hele ­poenget er større fleksibilitet, også på tvers av arbeidsplasser, var hennes budskap. 

Andre bemerket at apotekerne vil være representert i Representantskapet med både forumleder og en delegat, mens apotekansatte ikke har en egen representant. Og er det noen garanti for at eksempelvis industrien har en representant på RS? Apotekerne vil trenge foreningen i økende grad fremover – mellomstillingen som arbeidsgiver og ansatt er vanskelig, mente flere. De ønsket en pragmatisk tilnærming inntil apotekerne får en tariffavtale. 

En fikk inn en merknad i beslutningsprotokollen (se farmaceutene.no) om at hensikten med et fast forum for apotekere faller bort ­dersom de får en tariffavtale. «(...) Det bør derfor angis i retnings­linjene at dersom det etableres en tariffavtale for apotekere, skal det stemmes på RS hvorvidt fast forum for apotekere skal opprettholdes», heter det i merknaden.

RS-møte annethvert år

RS var enig i organisasjonsutvalgets forslag om at RS-møtet kun skal avholdes i oddetallsår, men flere syntes at datoen 1. juni var for stram. Skal RS-møtet flyttes til våren, må det tas hensyn til andre viktige foreningsoppgaver som lønnsoppgjør, ble det påpekt. Den 15. juni er en mer realistisk dato i så måte, og det ble også vedtatt. 

Tatt i betraktning at valgkomiteenes arbeid blir svært viktig i den nye organisasjonsstrukturen (se side 47), ble det dessuten foreslått og vedtatt at RS’ valgkomité skal bestå av også et varamedlem i tillegg til de fem øvrige medlemmene.

Med kun få justeringer ble dermed organisasjonsutvalgets forslag til nye vedtekter enstemmig vedtatt. En av delegatene mente at utvalget fortjente honnør for et godt stykke arbeid, og salen responderte umiddelbart med applaus.

Honorar og valg

Sentralstyrets forslag om å fastsette at valgt leder av foreningen honoreres tilsvarende 9,5 G ble enstemmig vedtatt. (Grunn­beløpet i folketrygden er på kroner 99 858,- per 1. mai 2019.)

Ved valg av medlemmer til Sentralstyret ble Lloyd Mbugua Kangu, Sykehusapotekene Oslo, valgt som nytt medlem for perioden 2020–2021, mens Ivar W. Grosvold, Folkehelseinstituttet, ble gjenvalgt.