Norges Farmaceutiske Forenings lønnspolitikk

money-2696219.jpg
Pixabay: money-2696219

Norges Farmaceutiske Forenings lønnspolitikk

Vedtatt av sentralstyret 18.4.2018

Lønnsfastsettelse og lønnsutvikling

 • Lønn skal fastsettes basert på arbeidstakers:
  • utdanning,
  • kompetanse,
  • innsats,
  • ansvar og
  • oppnådde resultater
 • Arbeidstaker skal tilbys en årlig lønnssamtale med sin leder der det er anledning til å diskutere lønnsspørsmål og lønnsutvikling.
 • Alt arbeid skal betales.
 • Lønn skal som en hovedregel forhandles i virksomheten mellom likeverdige parter.
 • Arbeidstakere som er ansatt i særlig uavhengig stilling skal ha en grunnlønn som reflekterer at vedkommende ikke har krav på overtidsbetaling.

Lokal lønns- og personalpolitikk

 • I hver enkelt virksomhet skal partene i samarbeid utarbeide en lønns- og personalpolitikk.

Full lønn under sykdom og foreldrepermisjon

 • Arbeidstaker skal ha full lønn under sykdom, foreldrepermisjon og omsorgspermisjon.
 • Full lønn skal inkludere alle faste kollektive og individuelle tillegg, og ulempetillegg etter arbeidstakers arbeidsplan.

Arbeidstid

 • All tid arbeidstakerne står til arbeidsgivernes disposisjon, herunder nødvendig reisetid, skal regnes som arbeidstid og fremgå av en arbeidsplan.
 • Forventning til tilgjengelighet, og grensen mellom arbeid og fritid, må avklares lokalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Om nødvendig drøftes dette med tillitsvalgte.
 • Dersom arbeidstaker er unntatt fra hovedreglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, skal arbeidsgiver på forespørsel gi en skriftlig begrunnelse for dette.

Fleksibelt og inkluderende arbeidsliv

 • Personalpolitikken i virksomheten skal være livsfaseorientert, og så langt det er mulig legge til rette for fleksible arbeidstidsordninger tilpasset individuelle behov.
 • Partene i virksomheten skal arbeide for et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv.

Kompetanse- og karriereutvikling

 • Arbeidsgiver skal legge til rette for kompetanseutvikling som for eksempel etter- og videreutdanning, hospitering, faglig oppdatering og mulighet for annet arbeid internt eller eksternt.
 • Lønnspolitikken skal beskrive alternative karriereveier for tilsatte som ønsker en utvikling i arbeidsforholdet mot større ansvar, mer krevende oppgaver og bedre lønnsbetingelser, uten å måtte søke lederstillinger.
 • Arbeidsgiver skal legge til rette for at arbeidstakere som får lederoppgaver skal få nødvendig opplæring for oppgavene.

Pensjon

 • Arbeidsgiveren skal gjennom tariffavtale sikre at de ansatte deltar i tjenestepensjonsordning, og har medbestemmelse når det gjelder:
  • nivå på pensjonsytelse
  • type pensjonsordning
  • endringer i pensjonsordningen
 • Alle arbeidstakere skal være omfattet av en AFP-ordning.

Yrkesskade, reise- og ulykkesforsikringsordninger

 • Arbeidstaker skal holdes økonomisk skadesløs ved sykdom, skade eller lyte som pådras under arbeid eller aktivitet for arbeidsgiveren i arbeidstiden.
 • Arbeidsgiver skal tegne ulykkesforsikringsordning som dekker alle ansatte, både på jobb og fritid.
 • Arbeidsgiveren skal sørge for at ansatte er forsikret under alle reiser i arbeidsgivers tjeneste samt på vei til og fra jobb.

Utøvelse av tillitsverv

 • Tillitsvalgte er avgjørende for et fungerende bedriftsdemokrati.
 • Tillitsvalgte skal få fri med lønn til utøvelse av vervet.
 • Tillitsvalgte skal få fri med lønn for kursing knyttet til vervet.
 • Tillitsvalgte skal få kompensert reisetid og dekket nødvendige reisekostnader knyttet til utøvelse av vervet på lokalt nivå.
 • Tillitsvalgte skal få kompensert reisetid, medgått tid, og nødvendige reisekostnader knyttet til forberedelse og gjennomføring av forhandlingsprosesser lokalt og sentralt.
 • Tillitsvalgtarbeid skal anses kompetansegivende og skal telle positivt i lønnsforhandlinger.