Mulig apotekteknikerstreik 2020

fire-and-water-2354583_1920.jpg

Mulig apotekteknikerstreik 2020

Farmasiforbundet-Parat og Virke skal mekle og det kan bety streik fra 11/11-20. I en lovlig arbeidskonflikt må man unngå streikebryteri. Arbeidsgiverne har varslet at permitteringer kan bli aktuelt.

Dersom Virke og Farmasiforbundet-Parat ikke kommer til enighet i meklingen, kan det bli streik fra 11. november 2020. Dette vil berøre mange arbeidsplasser der det jobber farmasøyter.

En streik er en lovlig arbeidskonflikt, og det er viktig at farmasøyter i norske apotek er bevisst dette, og ikke undergraver effekten av streiken.

  • Dersom ditt arbeidssted er berørt, er det viktig at du ikke utfører oppgaver som de streikende apotekteknikerne skulle utført. Å utføre streikebelagt arbeid er streikebryteri, og undergraver en lovlig arbeidskonflikt.
  • Dersom ditt arbeidssted er berørt, kan det bety at arbeidsgiver går til permittering av farmasøyter.

Les mer om hvordan unngå streikebryteri og dine rettigheter ved eventuell permittering.

Streik og streikebryteri

Innledningsvis bør det nevnes at apotekteknikernes potensielle streik er en lovlig arbeidskamp, og det er viktig at Farmaceutenes medlemmer ikke undergraver dette ved streikebryteri. Det er derfor viktig at du leser den følgende informasjonen om hva dette innebærer.

I utgangspunktet skal arbeidstakere som ikke er i streik gjøre sitt vanlige arbeid, i vanlig tempo innenfor ordinær arbeidstid. En farmasøyt skal ikke utføre streikerammet arbeid eller på annen måte gjøre noe som kan redusere virkningen av en lovlig streik blant apotekteknikerne.

Dersom du til vanlig utfører en eller flere oppgaver som normalt tilligger apotekteknikerne, vil det ikke rammes som streikebryteri om du under en streik utfører de samme oppgavene (i samme omfang). Det vil si at du kan fortsette med disse oppgavene, uten at dette anses som streikebryteri.

Dersom du blir bedt om å utføre arbeid i strid med overnevnte, eller dersom du oppdager at andre utfører slikt arbeid, er det viktig å gi beskjed til din hovedtillitsvalgt. De kan kontaktes på hhv. HTV-apotek1@farmaceutene.no og HTV-Boots@farmaceutene.no. Du må også informere din plasstillitsvalgt om forholdet.

Mulig permittering

Ved permittering vil arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgivers lønnsplikt opphører etter en periode. I motsetning til en oppsigelse vil imidlertid arbeidsforholdet bestå, og det er meningen at man skal gjeninntre i stillingen etter permitteringsperioden.

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere velger å levere permitteringsvarsel ved streik, og vi erfarer at dette rutinemessig blir sendt av arbeidsgiver. Permitteringsvarsel er imidlertid ikke ensbetydende med at de som har mottatt permitteringsvarsel vil bli permittert.

Arbeidsgiver kan kun permittere ansatte dersom det foreligger et saklig grunnlag. Arbeidsgiver har imidlertid ingen plikt til å gjøre dette, og trenger ikke dytte utgiftene ved streiken over på sine ansatte eller staten.

Generelt om vilkår for permittering

Arbeidsgivers adgang til å permittere er ikke lovfestet. Grunnlaget for at arbeidsgiver kan permittere følger i all hovedsak av ulovfestede regler eller tariffavtale.

I likhet med oppsigelser må permitteringen ha en «saklig grunn» for å benyttes. Den saklige grunnen må knytte seg til forhold i bedriften, og ikke den enkelte ansatte. Saklig grunn kan i den sammenheng være nettopp streik. I saklig grunn ligger også at utvelgelsen av hvem som skal permitteres skal være saklig og velbegrunnet.

For at permittering skal kunne benyttes må behovet også være midlertidig. Permittering skal altså ikke brukes i situasjoner hvor det er klart at behovet for redusert bemanning vil være permanent. Dersom bedriften skal bruke permittering som virkemiddel, må det derfor være klart at den ansatte skal tilbake til jobb etter en periode.

Videre stilles det krav til saksbehandlingen før permittering besluttes. Behovet for permittering skal blant annet diskuteres med den hovedtillitsvalgte før beslutning fattes. Videre må arbeidsgiver skriftlig varsle om permittering 14 dager før første permitteringsdag. Som vi så under koronasituasjonen, var det imidlertid i noen tilfeller adgang til å bruke en kortere 2-dagers frist. Det vil imidlertid ikke være aktuelt å bruke denne kortere fristen i nåværende situasjon. Varselet må inneholde permitteringstidens sannsynlige lengde, dersom dette er mulig.

Virke skriver om betinget permitteringsvarsel:

«Dersom det er gitt betinget permitteringsvarsel, må det senere treffes beslutning om hvilke av arbeidstakerne som faktisk blir permittert. Det betingede varselet må derfor suppleres med en skriftlig melding til den enkelte arbeidstaker om når fratreden skal skje. Dette endelige varselet behøver ikke være gitt med 14 dagers frist, men virksomheten plikter å si fra så tidlig som mulig.»

Virke skriver om ubetinget permitteringsvarsel:

«Ubetinget permitteringsvarsel må gis dersom virksomheten ikke har benyttet betinget permitteringsvarsel, og det senere viser seg at det er behov for permittering etter at streiken er et faktum. Et ubetinget permitteringsvarsel må angi tidspunkt for fratreden. Også i disse tilfellene gjelder en varslingsfrist på minst 14 dager dersom permitteringen skyldes streik i egen virksomhet.»

Lønn og dagpenger under permittering

Etter permitteringslønnsloven § 3 pålegges arbeidsgiver i utgangspunktet å betale full lønn de første 10 dagene etter at permitteringen iverksettes (arbeidsgiverperioden). Etter bestemmelsens siste ledd gjelder plikten til å betale full lønn «ikke ved permittering som er følge av arbeidskamp». Dersom man blir permittert fordi andre grupper av arbeidstakere er i strik ved bedriften du er ansatt, er du dermed unntatt fra bestemmelsen om arbeidsgivers lønnsplikt. Du har derfor ikke krav på lønn i arbeidsgiverperioden på 10 dager.

Etter arbeidsgiverperioden må man søke dagpenger fra NAV, som kan innvilges etter en tredagers karensperiode. Mer informasjon om dagpenger ved permittering grunnet streik/arbeidskamp finner du på NAVs hjemmesider.

Farmaceutene har ingen støtteordning for medlemmer som blir permittert i forbindelse med arbeidskamp. Medlemmer som blir permittert, og som dermed står uten inntekt, vil måtte kontakte NAV og be om sosialhjelp.