Forfattet av HTV-gruppen i Apotek 1. Publisert 13. juni 2024.

Grunnen til at HTV-gruppen velger å løfte opp denne problematikken i sommerbrevet er at det, dessverre, har over flere år vært høyt sykefravær ute i apotekene. Vi velger å ikke spekulere i hvorfor, men det er viktig for oss å belyse hvilke plikter og rettigheter man som ansatt har i sykefraværsoppfølgingen.

HTV-gruppen mener det er viktig å fokusere på korttidssykefraværet, da dette er den største utfordringen mtp bemanningsproblematikken i kjeden. Til enhver tid er det like mange borte i Apotek 1 hver dag som antall ansatte i en region – og det er en utfordring.

Oppfølging fra arbeidsgiver

Det er viktig at du melder fra til din arbeidsgiver når du har blitt syk. Først og fremst for å varsle at du uteblir fra jobb, men også for at du og din arbeidsgiver skal kunne ha en god dialog rundt ditt sykefravær.

Kan det være du blir syk på grunn av arbeidsforholdene? Eller har du brekt beinet? Har du fått Noro-virus? Vet du noenlunde hvor lenge du blir borte?

Noen forhold kan dere jobbe sammen om å få til bedre. Det er viktig å ha god dialog om det er forhold på arbeidsplassen som gjør arbeidet krevende for deg!

Om du har blitt sykemeldt så skal du følges opp av din arbeidsgiver.

Tilretteleggingsplikten

Arbeidstaker har ingen plikt til å fortelle om diagnosen, og arbeidsgiver har ingen rett til å få vite hvilken diagnose som ligger til grunn for sykemeldingen.

Arbeidsgiver har imidlertid en plikt til å tilrettelegge for sine ansatte ved en sykemelding.

Ved en gradert sykemelding har arbeidstaker en restarbeidsevne som tilsier at arbeidstaker kan være på jobb til en viss grad. Det er derfor viktig at du og arbeidsgiver snakker sammen om hva slags arbeid du kan gjøre når du er på jobb i gradert sykemelding, eventuelt hva som må tilpasses for at du skal kunne jobbe i størst mulig grad.

Når en ansatt har redusert arbeidsevne, har arbeidsgiver en konkret plikt å iverksette nødvendige tiltak (tilrettelegge) for at arbeidstaker skal kunne arbeide. Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-6. Tilrettelegging kan skje på flere måter, men dere må begynne med en kartlegging av arbeidsevnen.

Hva kan gjøres, hvordan kan arbeidsoppgavene utføres uten at det skal gå på bekostning av din arbeidsevne?

Du må også være villig til å utprøve forskjellige tilrettelegginger, med mindre det er uhensiktsmessig. Husk at hvis du er sykemeldt fordi du venter på operasjon av noe slag, så er det viktig at du varsler arbeidsgiver om dette. Husk at du også bør varsle arbeidsgiver om endringer i arbeidsevne før evt full sykemelding løper ut, og at du kan komme tidligere tilbake i evt gradert sykemelding.

Eksempler på tilrettelegging er endring i rutiner, arbeidstid og arbeidsoppgaver.

At arbeidstaker er 50 % sykemeldt kan bety at hver enkelt arbeidsdag må halvere, eller antall oppmøter halveres, eller at man møter opp og er til stede som før, men jobber for "halv maskin".

Les mer her...

Medvirkningsplikt

Medvirkningsplikten innebærer at medarbeider skal bidra inn i sykefraværsoppfølgingen på følgende måte:

  • Varsle fravær så tidlig som mulig
  • Dokumentere fraværet med egenmelding eller sykmelding
  • Fra første sykefraværsdag er du forpliktet til å samarbeide med arbeidsgiver om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon. Du må opplyse om restarbeidsevne og aktivt bidra til å foreslå løsninger og mulige hensiktsmessige tiltak for tilrettelegging.
  • Arbeidstaker har også plikt til å prøve ut arbeidsevnen og bidra til å utarbeide oppfølgingsplaner, og å delta på dialogmøter og oppfølgingsmøter.
  • Sammen med leder prøve å finne løsninger for å være i arbeid til tross for sykdom
  • Utprøve arbeidsevnen og bidra til å tilrettelegge arbeidsoppgaver. For eksempel være innstilt på å prøve andre oppgaver i sykmeldingsperioden.
  • Informere om hvorvidt fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen
  • Medvirkningsplikten innebærer ikke at medarbeider har plikt til å fortelle om diagnose eller andre sensitive opplysninger. Temaet i dialog med leder skal være knyttet til arbeidet og muligheten for å jobbe.

Når det er sagt, så kan det i mange tilfeller være lurt å fortelle leder hvorfor du er sykemeldt, da det kan gjøre det lettere for leder å finne gode løsninger.

Arbeidstakers rettigheter

Når du har blitt syk, så har du rett til å bruke egenmeldinger. Du kan bruke egenmeldinger når du har vært ansatt i minst 2 måneder. Du har 24 dager i løpet av en 12 måneders periode (det kan være annet antall dager for ansatte i medlems-apotek). Har du vært syk i >8 dager må du levere sykemelding, både for å dokumentere sykefraværet og retten til å få sykepenger. Fridager (turnusfri/helgefri) teller med i egenmeldingsperioden når medarbeider er syk både i for- og etterkant av fridagen. Blir du syk på en arbeidsdag, men har fri dagen etterpå, betyr det at du ikke kan få tilbake fridagen din siden du har vært syk.

For å ha rett til sykepenger (i sykemelding) må du ha vært i arbeid i minst 4 uker på din arbeidsplass. Apotek 1 forskutterer lønn til faste ansatte ved sykdom, forutsatt at medarbeider har opptjent retten til sykepenger fra NAV. Det gjelder også hvis medarbeider blir syk i de første 4 ukene av arbeidsforholdet, så fremt medarbeider har rett på sykepenger fra NAV. I praksis betyr det at medarbeider får utbetalt lønn som vanlig og at Apotek 1 sender sykemeldingen til NAV og krever refusjon. Denne regelen gjelder for faste ansatte. 

Er du tilkallingshjelp? Tilkallingshjelper som har vært ansatt i minst 4 uker, uten avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, har rett på sykepenger ved sykemelding. Tilkallingshjelper som har vært ansatt i 2 måneder, uten avbrudd på arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, har rett til sykepenger ved egenmelding. Det betyr at hvis du har takket ja til tilkallingsvakter og det er under 14 dager mellom hver gang så har du rett på sykepenger når du er syk, for de vaktene du har jobbet.

Eksempel 1

En tilkallingsvikar blir ansatt i juli. I november blir medarbeider syk på en avtalt arbeidsdag. Tilkallingsvikaren har ikke jobbet mellom august og denne vakten i november. Ettersom medarbeider har hatt avbrudd over 14 dager har ikke vedkommende opparbeidet seg sykepengerettigheter, og har derfor ikke krav på sykepenger.

Eksempel 2

Den samme tilkallingsvikaren blir syk på nytt på en avtalt arbeidsdag i januar. Medarbeider har jobbet minimum hver 14. dag siden november. I dette tilfellet har medarbeider opparbeidet seg sykepengerettigheter, og har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. 

Oppsummering:

Arbeidsgiver har plikt til å følge deg opp under ditt sykefraværsforløp. Lovverket gir ikke detaljert styring, men hver bedrift skal ha en rutine som sikrer både den sykemeldte og arbeidsgivers behov.

På Omega finner du rutinen for Apotek 1...

Du har plikt til å bidra til å vurdere din arbeidsevne gjennom sykefraværet og til å stille opp på de kontaktpunktene som de interne rutinene legger opp til. Det kan være telefonsamtaler, dialogmøter o.l.

Vurdering av restarbeidsevne og muligheter for tilrettelegging skal du og din leder gjøre sammen. Det betyr at det kan være arbeidsoppgaver du ikke kan gjøre - men også oppgaver du kan utføre i apoteket. Vi sier ikke at du skal tvinge deg til å dra på jobb med brekt ben eller feber – men hvis du har muligheter til å jobbe i redusert stilling så anbefales dette.

Nyttige lenker: