Lønnsoppgjør for apotekere

superman-1825720_1920.jpg

Lønnsoppgjør for apotekere

Også superfarmasøyter (les: apoteker) skal ha et lønnsoppgjør. En lønnssamtale kan legge grunnlaget, og også være en anledning til å snakke om totalpakken lønn/arbeidstid/ansvar.

I Norge er det ingen lovbestemt lønnsutvikling. Lønnsutviklingen kommer som et resultat av lønnsforhandlingene mellom partene i arbeidslivet. Eksepelvis forhandler Farmaceutenes foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte om lønnsutviklingen for medlemmer i sykehusapotek, i Vitusapotek, i Boots apotek og i Apotek 1.

Overenskomstene for flertallet av landets apotek unntar driftskonsesjonærer/apotekere fra de kollektive lønnsforhandlingene, men resultatene som HTVer/FTVer fremforhandler, har åpenbart noe å si for hvilken lønnsutvikling virksomhetene gir sine driftskonsesjonærer/apotekere.

Lønnssamtale

Selv om driftskonsesjonærer/apotekere er unntatt fra de kollektive lønnsforhandlingene, inneholder både Apotekoverenskomsten for Virke og Overenskomstens del A for Spekter (Sykehusapotekforetak og Vitusapotek) konkrete rettigheter til årlige lønnssamtaler.

Apotekoverenskomsten (Apotek 1/Boots/m.fl.)

I Apotekoverenskomsten finnes bestemmelsene i kapittel 3.

"§ 3-2 Årlig lønnsvurdering

Arbeidstakere som er unntatt overenskomstens bestemmelser om lønn og arbeidstid har rett til en årlig lønnssamtale basert på kriteriene for lønnsfastsettelse.

Arbeidsgiver skal med utgangspunkt i lønnssamtalen foreta en årlig vurdering av lønnen."

Kriteriene det vises til finner du i §§ 5-2-1, 5-2-2 og 5-2-3, og er de samme som du som leder skal benytte i lønnssamtaler med dine ansatte farmasøyter.

"§ 5-2-1 Kriterier ved lønnsfastsettelse og -regulering

Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte arbeidstakers relevante kompetanse, ansvar, innsats, måloppnåelse og behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere.

Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens relevante kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter- og videreutdanning skal vektlegges.

§ 5-2-2 Lønnsfastsettelse ved særskilt ansvar

I forbindelse med lønnsfastsettelse kan det gis lønnstillegg i grunnlønn basert på særskilt funksjon eller ansvar.

Arbeidstaker som er fast stedfortreder, eller innehar andre særskilte funksjoner eller ansvarsområder, skal få tilbud om særskilt forhandling om lønnstillegg til grunnlønn.

Arbeidstakere som gjennomfører etter- eller videreutdanning, som har relevans for stillingen og bedriftens utviklingsplan og behov, kan be om en ny lønnsvurdering.

Arbeidstaker kan be om å bli bistått av tillitsvalgt i prosessen. Kriteriene for lønnsfastsettelse skal anvendes.

§ 5-2-3 Endret jobbsituasjon

Ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde skal det foretas en lønnsvurdering for arbeidstaker basert på ny eller endret stilling. Kriteriene for lønnsfastsettelse skal anvendes.

Lønnsregulering av grunnlønn etter denne bestemmelsen skjer etter drøfting. Arbeidstaker kan be om å bli bistått av tillitsvalgt i prosessen."

Da samtlige apotekere/driftskonsesjonærer, etter hva Farmaceutene er kjent med, sitter med arbeidsavtaler der man er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og fratatt rett til overtidsbetaling, kan det være nyttig også å kjenne til bestemmelsen i overenskomstens § 3-3 som gir deg rett til å få en skriftlig vurdering/begrunnelse av hvorfor arbeidsgiver mener du lovlig kan unntas.

"§ 3-3 Rett til skriftlig begrunnelse

Arbeidstakere som er unntatt overenskomstens bestemmelser om lønn og arbeidstid kan be arbeidsgiver om en skriftlig redegjørelse om hvorvidt vilkårene for å inneha en ledende eller særlig uavhengig stilling er til stede."

En slik begrunnelse kan være greit å ta med seg inn i en lønnssamtale, både når man skal diskutere de konkrete kriteriene i § 5-2-1, men også når man diskuterer hvordan din "totalpakke" er utformet, sett opp mot overenskomsten § 3-1 og kravet om "samsvar mellom lønn og ansvarsområde".

"§ 3-1 Lønnsfastsettelse

For apotekets leder og øvrige arbeidstakere unntatt etter punkt 1-2 skal det være samsvar mellom lønn og ansvarsområde, og lønn skal fastsettes i henhold til kriteriene for lønnsfastsettelse (5-2-1, 5- 2-2 og 5-2-3). Forventet arbeidsinnsats skal gjenspeiles i lønns- og arbeidsbetingelsene. Arbeidstakeren kan la seg bistå av rådgiver i ansettelsesprosessen."

Selv om bestemmelsens overskrift er "lønnsfastsettelse" er den ikke begrenset til nyansettelser, den er fullt ut gyldig som et moment i den årlige vurderingen.

NMD/Vitusapotek

Overenskomsten for NMD/Vitusapotek unntar apotekere fra hele overenskomsten, noe Farmaceutene jobber for å endre på. Det er etter Farmaceutenes syn problematisk at grunnleggende sosiale rettigheter ikke er kollektivt sikret for apotekere i NMD/Vitusapotek, og det jobbes for å fremme krav inn i hovedoppgjøret 2022 som i det minste skal gi sikringer, på linje med hva man har i Apotekoverenskomsten for Virke.

Selv om apotekere er unntatt overenskomstens del B, følger det av Overenskomstens del A en rett til lønnssamtale, se kap II, pkt 2, sjette ledd:

"Lønnssamtale skal også gjennomføres med arbeidstakere som er unntatt overenskomsten"

Du som apoteker i NMD/VItusapotek har altså rett til å kreve en årlig lønnssamtale med eksempelvis regionssjef, på samme måte som du som arbeidsgiverrepresentant i det enkelte apotek har en plikt til å sikre at NMD/Vitusapotek kan etterleve forpliktelsen etter Overenskomstens del A kap II, pkt 2, femte ledd flg.:

"I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte og bl.a. basert på:

  • Anvendt kompetanse
  • Jobbutførelse
  • Arbeids- og ansvarsområde

Lønnssamtalen skal også gjennomføres med arbeistakere som er unntatt overenskomsten.

Partene er enige om å ta hensyn til viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig teamarbeid."

De samme tre kriteriene må legges til grunn når du som apoteker skal ha din medarbeidersamtale.

Da samtlige apotekere/driftskonsesjonærer, etter hva Farmaceutene er kjent med, sitter med arbeidsavtaler der man er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og fratatt rett til overtidsbetaling, kan det være nyttig også å kjenne til at arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at man har rett til overtidsbetaling, og det er arbeidsgiver som må begrunne hvorfor man eventuelt ikke skal ha det. Selv om apotekere i NMD/Vitusapotek ikke har en like tydelig overenskomstbestemmelse som den i Apotekoverenskomstens § 3-3 (se ovenfor), vil vi sterkt oppfordre til at du ber om en skriftlig vurdering/begrunnelse av hvorfor arbeidsgiver mener du lovlig kan unntas.

Apotekere i helseforetak

Apotekere i helseforetak er gjennomgående unntatt fra overenskomstens del B i de respektive foretakene, men retten til en lønnssamtale er den samme som for apotekere i NMD/Vitusapotek.

Utdannet i utlandet

Andelen apotekere med utdannelse fra utlandet er nå så stor i norske apotek, at vi har funnet grunn til å lage en egen statistikk på lønnsnivå sett opp mot utdanningssted. I lønnsstatistikken for 2020 finner du dette i hhv Tabell 3.8 for Apotekoverenskomsten i Virke (Apotek 1 og Boots) og Tabell 4.7 for NMD/Vitusapotek.

Endringer over tid

Alle arbeidsforhold vil innebære en gradvis endring over tid, og denne dynamikken er både ønsket og nødvendig. Det kan imidlertid innebære at det oppstår et misforhold mellom forutsetningene da arbeidsforholdet startet, og nåsituasjonen.

Dersom gradvise endringer over tid har medført at totalpakken for ditt arbeidsforhold har endret innhold, er det noe du bør ta opp i lønnssamtalen, og sikre referatført.

Eksempel på endringer kan være:

  • Utvidet åpningstid
  • Redusert farmasøytbemanning
  • Pålegg om å stå i resepturen som apoteker
  • Faste, pålagte, oppmøtetidspunkter - selv om du har en ledende stilling
  • Budsjetter som ikke "tillater" vikarer i forbindelse med ferie, permisjoner og sykemeldinger

Andre ressurser