Lokale forhandlinger i Virke-apotek

agreement-3489902_1920.jpg

Lokale forhandlinger i Virke-apotek

Denne artikkelen er en kort gjennomgang av hvordan forhandlinger skal gjennomføres i apotek som følger Virkeoverenskomsten.

Forhandlingshjemmel

Hjemmel for forhandlinger fremgår av Apotekoverenskomstens § 5-3:

§ 5-3 Årlige lokale lønnsforhandlinger

Det skal årlig gjennomføres forhandlinger mellom kjedeledelsen og de hovedtillitsvalgte, og i ikke-kjedeeide apotek mellom apotekets leder og de tillitsvalgte. Forhandlingene skal baseres på lønnsmassen pr 31. mars, med virkningsdato 1. april. Forhandlingene skal normalt være gjennomført innen 1. juni og være effektuert innen 1. september.
 

Fremgangsmåte

Fremgangsmåten er beskrevet i Bilag C til Apotekoverenskomsten:

C. Årlige lokale lønnsforhandlinger

Planleggingsmøte

Før de lokale forhandlingene skal det avholdes et planleggingsmøte hvor en blir enige om tidsplan og praktiske forhold.

Forhandlingsunderlag og lønnsmasse

Forhandlingene skal ta utgangspunkt i Farmaceutenes medlemmers lønnsmasse i virksomheten pr 31. mars, og omfatter de samme medlemmene.

De tillitsvalgte skal så raskt som mulig etter denne datoen sende liste over sine medlemmer til kjedeledelsen. Listen skal inneholde fødselsnummer (11 siffer). Arbeidsgiver returnerer liste med opplysninger om de arbeidstakere som er medlem og ansatt i kjeden. Listen skal inneholde ansattnummer, fødselsdato, arbeidssted, stilling, ansettelsesdato i virksomheten og lønnselementer pr. 31. mars. For apotekets leder unntas informasjon om lønnselementer. Listene skal behandles i henhold til personopplysningsloven.

Tilsvarende prosess kan gjennomføres i ikke-kjedeeide apotek.

Se for øvrig Hovedavtalens/Parallellavtalens § 10-3 om tillitsvalgtes innsynsrett i bedriftens regnskaper.

Forhandlingskriterier og innhold i forhandlingene

Det skal føres reelle forhandlinger på bakgrunn av virksomhetens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Krav og tilbud skal så vidt mulig være skriftlige.

De lokale parter skal forhandle om rammen for lønnsoppgjøret, samt:

  • Størrelsen på eventuelle generelle tillegg
  • Etablering av eventuelle minstelønnssatser og reguleringen av disse
  • Avsetning til eventuelle kollektive tillegg, og kriteriene for disse
  • Avsetning til eventuelle individuelle tillegg, og prosedyrer og kriterier for fordeling disse

Med mindre lokale parter blir enige om noe annet skal tillegg avtalt i de lokale forhandlingene inngå i grunnlønn.

Effektuering av forhandlingsresultatet

Lønnsoppgjøret skal senest være effektuert pr 1. september, og omfatte de arbeidstakere som var ansatt pr 1. april og som var ansatt på vedtakelsestidspunktet.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av variable tillegg for arbeid utført før vedtakelsen.

Eventuell pott til individuell fordeling beregnes av lønnsmassen per 31. mars, og kan ikke fordeles på arbeidstakere som har sluttet i virksomheten før lønnsoppgjøret effektueres.

Etter effektuering skal arbeidsgiver oversende de tillitsvalgte en oppdatert lønnsoversikt, med de samme innholdselementer som forhandlingsunderlaget.

Selvhjelp

Ved å logge inn på nettsidene kan du se opptak fra:

Disse ligger ute til utløpet av november 2020.

Bistand

Sekretariatet følger også opp tillitsvalgte som trenger bistand i forhandlinger. Ta da kontakt på bistand@farmaceutene.no

Spesielt for 2020 er følgende formulering i sentral forhandlingsprotokoll:

Om særskilt mulighet for bistand i de lokale forhandlingene i 2020

Farmaceutene har i hovedtariffoppgjøret 2020 etterlyst en tvistemekanisme for de frie lokale
forhandlingene, som i ny tariffavtale foregår uten forutgående sentrale lønnsforhandlinger.

Virke har på sin side pekt på enigheten i vår felles evalueringsrapport (august 2020), om at de lokale
forhandlingene i inneværende tariffperiode (2018-2020) ble gjennomført på en tilfredsstillende måte
for begge parter. Videre peker Virke på at det i andre tariffavtaler i privat sektor ikke er konfliktrett
eller tvistemulighet i forbindelse med lokale forhandlinger. Virke anser det ikke som mulig å se for
seg slike mekanismer i tariffavtalen for apotek.

Virke anerkjenner likevel at systemet med at all lønn skal forhandles lokalt er nytt - og at det derfor
kan være et særskilt behov i årets oppgjør for å gi arbeidstakersiden lokalt en mulighet til bistand i de
lokale lønnsforhandlingene.

l denne forbindelse er Virke og Farmaceutene enige om at vi for året 2020 åpner for at partene lokalt
i løpet av de lokale forhandlingene kan invitere de sentrale parter (Virke og Farmaceutene) til å yte
bistand/rådgivning i de lokale forhandlingene.

Dette betyr likevel ikke at de sentrale partene overtar forhandlingene. Bistanden fra sentrale parter
fratar ikke de lokale partene ansvaret for de lokale forhandlingene.