Legekontor – nytt arbeidssted for farmasøyter?

Legekontor – nytt arbeidssted for farmasøyter?

(Siste nytt fra leder, publisert i NFT nr. 5/2020)

Jeg har alltid syntes det er merkelig at myndighetene ikke har gjort mer for at fastleger og apotekfarmasøyter skal samarbeide. For legemiddelbrukere flest er fastlegekontoret og apoteket de to stedene de ­forholder seg til når det gjelder legemidlene sine, og når man vet at det er behov for å redusere omfanget av feil legemiddelbruk, burde mer formelt samarbeid være opplagt. Nå kan det tyde på litt mer engasjement fra myndighetene. ­Helse­direktoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), kartlagt status og ­kommet med rapporten Kartlegging av sam­arbeidsformer mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter.

Noen av dere husker kanskje at foreningen i fjor høst formidlet en spørreundersøkelse (fra Oslo ­Economics) til alle medlemmer – med spørsmål rundt samarbeidsformer med leger? Resultatene fra ­spørreundersøkelsen inngår i denne rapporten, i tillegg til dybdeintervjuer med flere aktører. Tusen takk til alle dere som bidro med verdifull informasjon.

I rapporten beskrives også arbeidet National Health Service i England har gjort de siste årene rundt økt bruk av farmasøyter i tverrfaglige team med allmennleger og annet helsepersonell.

Basert på arbeidet i England og kartleggingen i Norge er det i rapporten gitt forslag til mulige tiltak for å øke samarbeidet mellom leger og farmasøyter, blant annet ansettelse av flere kommunefarmasøyter, bedre utnyttelse av apotekfarmasøyters kompetanse, finansieringsløsninger som gir insentiver til samarbeid og digitale plattformer for kommunikasjon.

Foreningen jobber for at foreslåtte tiltak blir sett ­nærmere på, og at rapporten ikke bare legges i en departementsskuff – for det har til nå vært lite ­informasjon å finne om kartleggingen og mangl­ende ­tilbakemelding på henvendelser om status for rapporten.

Rapporten finner du i sin helhet ved å søke etter «kartlegging» på farmaceutene.no. Den er også omtalt annet sted i tidsskriftet og på farmatid.no.

Noe det har vært mer blest om, er HODs ­handlingsplan for allmennlegetjenesten som ble presentert av Høie 14. mai. Og denne er også interessant for ­farmasøyter! Et av tiltakene i handlingsplanen er at ­regjeringen vil skape en teambasert fastlegeordning – noe som ­støtter opp om bedre bruk av farmasøyters ­kompetanse. Dersom farmasøyter utløser egne takster (lege­middelgjennomgang, -samstemming, -råd­givning m.m.) på legekontor, vil dette være et insentiv til å ansette farmasøyter på legekontor. Et annet tiltak er at regjeringen vil legge til rette for bruk av nye arbeidsverktøy. Helseplattformen og ­Pasientens ­legemiddelliste er nevnt som eksempler, og dette er viktige digitale verktøy også for farmasøyter.

Men det jobbes ikke bare mot eksterne aktører – ­implementering av foreningens nye vedtekter er også en viktig aktivitet. Flere av valgkomiteene til ­regionstyrene står nå ¸klare til å skaffe kandidater til regionstyrene, og vi håper mange av dere er ­interessert i å stille. I kartleggingsrapporten ga ­farmasøytene uttrykk for at de blant annet savnet fysiske, lokale, møteplasser med legene. Dette kan kanskje være en oppgave for regionstyrer, men da trenger vi aktive medlemmer som ønsker å bidra til å arrangere felles lokale medlemsmøter mellom ­farmasøyter og f­­astleger.

Ønsker dere alle en flott sommer – helt ­uavhengig av vær og føre – og god ferie når den kommer.

Rønnaug Larsen,  
leder av Farmaceutene