Målgruppe

FTV-grupper, HTV-grupper, plasstillitsvalgte i sykehusapotek og regionstillitsvalgte fra de tre kjedeapotekene, samt andre topptillitsvalgte.

Fagområde

Arbeidsrett. Lønnsforhandlinger. Organisasjon.

Læringsmål

Gjennom aktiv deltakelse og utveksling av erfaringer og forventninger, skal de deltakerne settes i stand til på best mulig vis å oppnå gode betingelser for sine medlemmer.

Kursbeskrivelse

Kurset blir en blanding av plenumsopplæring og virksomhetsvise gruppesesjoner. Dag en settes av til felles opplæring. Dag to settes det av tid til gruppesesjoner.

Program

Program er under utarbeidelse, og vil bli publisert over sommeren.