Kommunefarmasøyt

kommunefarmasoyt-agh.jpg
Astrid Gilje Hägeler er ansatt i Trondheim kommune og landets første kommunefarmasøyt

Kommunefarmasøyt

Legemiddelbehandling i kommunene har blitt mer avansert med samhandlingsreformen. Økt kompetanse på legemiddelhåndtering og -bruk er viktig for å sikre god kvalitet på pasientrettede tjenester i kommunene. For å møte utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten har enkelte kommuner ansatt egen farmasøyt. 

Interessen for farmasikompetanse i ­kommunene har vært økende i flere år. Ikke minst har ­Helse­direktoratet i sin ­rapport fra 2014, ­Utredning av farmasøyt­tjenester og etterlevelse av ­lege­middelbehandling, anbefalt å styrke den ­farmasøytiske kompetansen i kommune­helsetjenesten. Trondheim var i forkant og ansatte Norges første kommunefarmasøyt i 2009. Siden har tallet knapt vokst med én i året. I ­oktober 2019 var det i alt 15 farmasøyter ansatt i 11 kommuner.

 

Hva gjør en kommunefarmasøyt?
En kommunefarmasøyt jobber ofte både overordnet på systemnivå for å forbedre legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling og på enkeltnivå direkte med legemiddelbrukere. Arbeidsoppgaver vil avhenge av kommunens behov og ønsker for farmasøytisk kompetanse, og hvor farmasøyten er organisatorisk plassert. Eksempler på vanlige oppgaver er:

  • Kvalitetsarbeid på systemnivå: utarbeidelse og oppdatering av prosedyrer/rutiner innen alle trinn i legemiddelhåndteringsprosessen i kommunen og for alle typer virksomheter (sykehjem, hjemmetjeneste, bolig/bofellesskap, avlastningstjeneste, legevakt, fengselshelsetjeneste, skolehelsetjeneste, skole/barnehage m.m.); gjennomføring av internrevisjoner/legemiddelrevisjoner.
  • Kvalitetsarbeid på pasientnivå: bistå i avvikshåndtering av alvorlige avvik og tilsynssaker.
  • Legemiddelbehandling på systemnivå: gjennomføre undervisning/opplæring/ informasjon til pårørende og ulike ansattgrupper om legemidler og riktig bruk av dem, utarbeide prosedyrer/informasjonsskriv om legemiddelbehandling/-bruk.
  • Legemiddelbehandling på pasientnivå: delta i tverrfaglige legemiddelgjennomganger og besvare spørsmål fra lege/sykepleier om enkeltpasient/legemiddel.
I tillegg kommer mange andre oppgaver og prosjekter som eksempelvis:
  • Deltakelse i legemiddelkomite
  • Beredskapsplanlegging
  • Innføring av velferdsteknologi og teknologi innen legemiddelhåndtering (f.eks. elektronisk legemiddelhåndtering, elektronisk lagerstyringssystemer, lukket legemiddelsløyfe m.m.)
  • Utarbeidelse av pasientforløp
  • Samhandling med helseforetak/sykehus og med fastlegetjenesten
  • Deltakelse i regionale og nasjonale prosjekter for sikker legemiddelhåndtering og -bruk

 

Kommunefarmasi i Norge
Høsten 2018 gjennomførte
Farmasøytisk institutt ved UiO, ved Helle Håkonsen og Elise-Lydia Toverud, i samarbeid med Norges Farmaceutiske Forening (NFF) et prosjekt for å øke kunnskapen om kommunefarmasi i Norge. Prosjektet kartla arbeidsoppgavene til de kommunalt ansatte farmasøytene og stilte spørsmål til kommunefarmasøytene om hvor de selv følte det var størst behov for legemiddelkompetansen deres. 

Rapporten finner du her