Kommunefarmasi

Samhandlingsreformen har medført at kommunene får flere oppgaver overført fra sykehusene. Kommunene må nå håndtere mer avanserte kliniske oppgaver enn tidligere, i tillegg til eldrebølgen og behovsveksten i sykehusene. Mer avansert oppgaver i kommunehelsetjenesten krever også økt antall helsepersonell med styrket kompetanse. Det har blitt mer omfattende lovkrav til hvilken helsekompetanse kommunene skal ha.

Farmaceutene mener

  • Det bør være lovkrav til at alle kommuner skal ha farmasøytisk legemiddelkompetanse tilknyttet seg. Dette vil gi økt fokus på riktig legemiddelbruk - hos pasienter, pårørende og annet helsepersonell.
  • Kommunene må prioritere kvalitetssikring av legemiddelhåndtering og riktig bruk av legemidler i kommunal omsorg høyere.

 

Policydokument kommunefarmasi